World Water Day

March 22 marks the World Water Day, which day was determined by the UN resolution in December 1992. By marking this day, the UN aims to increase the importance of water protection and the lack of drinking water in many parts of the world. Also, from 2005 to 2015, the water decade is marked. Thus… Continue reading World Water Day

Svetski dan voda

22 marta obeležava se Svetski dan voda, koji je određen rezolucijom UN u decembru 1992. godine. Obilježavanjem ovog dana, UN imaju za cilj da povećaju značaj zaštite voda i nedostatka vode za piće u mnogim dijelovima svijeta. Takođe, od 2005. do 2015. godine obeležava se dekada voda. Stoga obeležavanje ovog dana ima veći značaj u… Continue reading Svetski dan voda

Dita Botërore e Ujit

Më 22 mars shënohet Dita Botërore e Ujit, e cila ditë është përcaktuar me rezolutën e OKB-së në dhjetor të vitit 1992. Me shënimin e kësaj dite OKB-ja ka për qëllim të rritë rëndësinë e mbrojtjes së ujërave dhe mungesën e ujit të pijshëm në shumë vise të botës. Gjithashtu nga viti 2005 deri 2015… Continue reading Dita Botërore e Ujit