INDEP objavljuje analizu Indeks energetske tranzicije na Kosovu

Energetska tranzicija je vitalan i neophodan proces za Kosovo. Prelazak sa uglja na obnovljive izvore je faza koju Kosovo treba da nađe pripremljeno i sa jasnim ciljevima. Štaviše, postepeno ukidanje uglja, masovna primena obnovljivih izvora energije, postavljanje standarda energetske efikasnosti u lancima snabdevanja energijom ili otvaranje vrata solarnim fotonaponskim instalacijama na krovu imaju uticaj na… Continue reading INDEP objavljuje analizu Indeks energetske tranzicije na Kosovu

INDEP publishes the analysis Energy Transition Index in Kosovo

The energy transition is a vital and necessary process for Kosovo. The transition from coal to renewable sources is a phase that Kosovo should find prepared and with clear objectives. Furthermore, phasing out coal, large-scale deployment of renewable energy sources, setting energy efficiency standards across energy supply chains, or opening the door to rooftop solar… Continue reading INDEP publishes the analysis Energy Transition Index in Kosovo

Indeksimi i Tranzicionit Energjetik të Kosovës

INDEP publikon analizën ‘Indeksimi i Tranzicionit Energjetik të Kosovës’. Tranzicioni energjetik është proces jetik dhe i domosdoshëm për Kosovën. Kalimi nga thëngjilli në burime të ripërtëritshme është fazë e cila Kosovën duhet ta gjejë të përgaditur dhe me objektiva të qarta. Për më tepër, heqja graduale e qymyrit, shpërndarja në shkallë të gjerë e burimeve… Continue reading Indeksimi i Tranzicionit Energjetik të Kosovës