Izvori zagađenja vazduha na Kosovu

Glavno i primetno zagađenje na Kosovu, uzrokovano česticama zagađivača PM10 i PM2.5, dolazi od malih izvora sagorevanja (uglavnom od grejanja domaćinstava). S druge strane, industrija i transport su najveći izvori zagađenja NOk, dok industrija i elektrane dominiraju u zagađenju SO2. Glavno zagađenje je koncentrisano u urbanim sredinama i duž glavnih puteva.

Sources of air pollution in Kosovo

The main and noticeable pollution in Kosovo, caused by pollutant particles PM10 and PM2.5, comes from small combustion sources (mainly from household heating). On the other hand, industry and transport are the largest sources of NOx pollution, while industry and power plants dominate SO2 pollution. The main pollution is concentrated in urban areas and along… Continue reading Sources of air pollution in Kosovo

Burimet e ndotjes së ajrit në Kosovë

Ndotja kryesore dhe e vërejtshme në Kosovë, e shkaktuar nga grimcat ndotëse PM10 dhe PM2.5, vjen nga burimet e djegieve të vogla (kryesisht nga ngrohja në amvisëri). Në anën tjetër, industria dhe transporti janë burimet më të mëdha të ndotjes me NOx, ndërsa industria dhe termocentralet dominojnë në ndotjën me SO2. Ndotja kryesore është e… Continue reading Burimet e ndotjes së ajrit në Kosovë