NOTICE to Citizens

Official requestDirected by:Ministry of Economy and Environment; Environmental Protection Agency of Kosovo; Municipality of Klina; Municipality of Malisheva18.09.2020 Dear, We thank you for your meetings and cooperation so far, after the citizens’ concerns about Mirusha Park and Mirusha Waterfalls. After these meetings, we think that: Therefore, we kindly request from all government institutions that: We… Continue reading NOTICE to Citizens

OBAVEŠTENJE za građane

Zvanični zahtevRežirao:Ministarstvo privrede i životne sredine; Agencija za zaštitu životne sredine Kosova; Opština Klina; Opština Mališevo18.09.2020 Poštovani, Zahvaljujemo se na dosadašnjim sastancima i saradnji, nakon zabrinutosti građana oko parka Miruša i vodopada Miruša. Nakon ovih sastanaka, mislimo da: Stoga ljubazno tražimo od svih državnih institucija da: Mi kao civilno društvo, kao i mnogi pojedinci koji… Continue reading OBAVEŠTENJE za građane

NJOFTIM për Qytetarët

Kërkesë zyrtareDrejtuar:Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit; Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës; Komuna e Klinës; Komuna e Malishevës18.09.2020 Të nderuar, Ju falenderojmë për takimet dhe bashkëpunimin e juaj deri më tani, pas shqetësimeve të qytetarëve rreth Parkut Mirusha dhe Ujëvarave të Mirushes. Pas këtyre takimeve, ne mendojme që: Prandaj, ne me mirësi kërkojme nga… Continue reading NJOFTIM për Qytetarët