Plastične kese širom Kosova, zakon se ne primenjuje

Građani Kosova i dalje ne plaćaju plastične kese. Ministarstvo životne sredine je upozorilo da će takva odluka stupiti na snagu početkom ove godine, ali je ovo administrativno uputstvo odloženo za završetak. Stručnjaci za životnu sredinu kažu da se na kosovskom tržištu prodaje milion kilograma plastičnih kesa. Iako je Ministarstvo životne sredine upozoravalo da će građani… Continue reading Plastične kese širom Kosova, zakon se ne primenjuje

Plastic bags all over Kosovo, the law is not enforced

Citizens of Kosovo continue not to pay for plastic bags. The Ministry of Environment had warned that such a decision would enter into force at the beginning of this year, but this administrative instruction has been postponed for completion. Environmental experts say that one million kilograms of plastic bags are sold in the Kosovo market.… Continue reading Plastic bags all over Kosovo, the law is not enforced

Qese të plastikës gjithandej Kosovës, ligji nuk zbatohet

Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të mos paguajnë për qeset e plastikës. Ministria e Ambientit kishte paralajmëruar se një vendim i tillë do të hynte në fuqi në fillim të këtij viti, por ky udhëzim administrativ është shtyrë për plotësim. Ekspertë të ambientit thonë se një milion kilogram qese apo thasë plastike shiten në tregun e… Continue reading Qese të plastikës gjithandej Kosovës, ligji nuk zbatohet