Zhvillimi i Gjelbër

Manuali është përgatur në kuadër të projekt “KAPËRCIM I GJELBËR– Drejt ekonomisë së gjelbër vendore përmes invesmeve inteligjente” i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar në Bashkinë Has dhe Komunën Klinë, bashki ndërkufitare midis Shqipërisë dhe Kosovës. Projek ka për qëllim të kontribuojë në një rritje të qëndrueshme ekonomike në rajonin ndërkufitar duke mundësuar kapërcimin e bashkive në ekonominë e gjelbër përmes polikave të integruara, invesmeve inteligjente publike dhe rritjes së kapaciteteve. Në mënyrë që të mirë përcaktohet procesi i zhvillimit të gjelbër është zhvilluar ky manuali që është produkt mbi trajnimin për rritjen e kapaciteteve zhvilluar në Bashkinë Has në dhjetor 2021 “Parimet e zhvillimit të gjelbër në rritjen e ekonomisë”. Manuali i drejtohet bashkive që synojnë të zhvillojnë ekonominë vendore duke u bazuar në parimet e zhvillimit të qëndrueshëm.

Planifikimi i zhvillimit të gjelbër bazohet në ngjarje dhe fakte, të cilat janë drejtuar nga një administrate me detyra organizave të mirë përcaktuara rezultatet e të cilave synojnë invesm publik të gjelbër dhe rritjen e pëlqimit të publikut për teknologjitë dhe industritë e gjelbra.

Për të lëxuar manualin e plotë, kliko mëposhtë:

Burimi: Balkan Green Foundation

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email