Manuali “Bujqësia e qëndrueshme dhe qasja në tregun e Kosovës”

Deri më tani, bujqësisë i është dashur të plotësojë nevojat e saj në rritje për ushqim kryesisht
duke rritur produktivitetin. Bujqësia konvencionale është e fokusuar në arritjen e
rendimenteve maksimale të kulturave specifike sipas parimit që rendimentet rriten duke
përdorur substanca kimike dhe duke eliminuar rreziqet ose “dëmtuesit”. Kjo praktikë tashmë
nuk arsyetohet sepse kërcënon biodiversitetin.

Prandaj, prioritet në vitet e ardhshme duhet të jetë kalimi në një ekonomi më efikase të këtyre
burimeve. Përveç burimeve të kufizuara, arritja e sigurisë globale të ushqimit dhe prodhimit
do të jetë një sfidë edhe më e madhe. Kjo do të ketë një ndikim negativ në mjedis dhe shoqëri.
Një zgjidhje adekuate pikërisht për këto shqetësime do të ofrojnë praktikat e qëndrueshme
bujqësore.

Për të lëxuar manualin e plotë, kliko më poshtë:

Burimi: Balkan Green Foundation

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email