Our way of life affects global warming (Alb.)

Our way of life affects global warming. Also, some countries bear greater responsibility than others when it comes to climate change. What are those places and what can we do differently? https://fb.watch/i7PtEuNnVx/?mibextid=NnVzG8 Source: KOSOVO 2.0

Naš način života utiče na globalno zagrevanje

Naš način života utiče na globalno zagrevanje. Takođe, neke zemlje snose veću odgovornost od drugih kada su klimatske promene u pitanju. Koja su to mesta i šta možemo drugačije? https://fb.vatch/i7PtEuNnVk/?mibektid=NnVzG8 Izvor: KOSOVO 2.0

Mënyra jonë e jetesës ndikon në ngrohje globale

Mënyra jonë e jetesës ndikon në ngrohje globale. Po ashtu, disa vende bartin përgjegjësi më të madhe sesa tjerat kur flitet për ndryshime klimatike. Cilat janë ato vende dhe çka mund të bëjmë ndryshe? https://fb.watch/i7PtEuNnVx/?mibextid=NnVzG8 Burimi: KOSOVO 2.0