Handbook: Green Economy and Entrepreneurship (Albanian)

The green economy has become a high priority in the sustainable development agendas of many countries around the world. According to the United Nations, the “Green Economy” is that economy in which the vital links between the economy, society and the environment are taken into account and in which the production process and consumption habits… Continue reading Handbook: Green Economy and Entrepreneurship (Albanian)

Manuali: Ekonomia dhe Ndërmarrësia e Gjelbër

Ekonomia e gjelbër është bërë prioritet i lartë në agjendat për zhvillim të qëndrueshëm të shumë vendeve të botës. Sipas Kombeve te Bashkuara, “Ekonomia e Gjelbër” është ajo ekonomi në të cilën merren parasysh lidhjet vitale midis ekonomisë, shoqërisë dhe mjedisit dhe në të cilën ndryshohet procesi i prodhimit dhe shprehitë e konsumit. Për të… Continue reading Manuali: Ekonomia dhe Ndërmarrësia e Gjelbër

Untitled

Biodiverzitet – njegove vrednosti i pretnje u prekograničnom regionu (Alb.) Priručnik je proizvod obuke za izgradnju kapaciteta razvijene u opštini Has u oktobru 2021. godine „Biodiverzitet – njegove vrednosti i pretnje u prekograničnom regionu“ koji se nudi stručnjacima iz lokalne samouprave, mladim ljudima, neprofitnim organizacijama i medijima iz dve oblasti projekta. Priručnik predstavlja vrednosti biodiverziteta… Continue reading Untitled

Untitled

Handbook “Biodiversity, its Values, Threats and Conservation (Albanian) The manual is a product of the training for capacity building developed in Has municipality in October 2021 “Biodiversity – Its values ​​and threats in the cross-border region” offered to local government specialists, young people, non-profit organizations and the media from the two areas of the project.… Continue reading Untitled

Manuali “Biodiversiteti, Vlerat, Kërcenimet dhe Ruajtja e tij

Manuali është produkt mbi trajnimin për rritjen e kapaciteteve zhvilluar në bashkinë Has në tetor 2021 “Biodiversiteti – Vlerat dhe kercenimet e tij në rajonin ndërkufitar” ofruar specialistëve të pushtetit vendor, të rinjve, organizatave jo fitimprurëse dhe medias nga dy zonat e projektit. Manuali paraqet vlerat e biodiversitetit të Shqipërisë dhe Kosovës duke u ndalur… Continue reading Manuali “Biodiversiteti, Vlerat, Kërcenimet dhe Ruajtja e tij