Ulaganja u alternativne izvore energije

Hosteli u regionu Bješke i Nemune ulažu u alternativne izvore energije kako bi se lakše nosili sa teškim zimskim mesecima. Tokom ove sezone, gostionice i lože se suočavaju sa čestim nestankom struje i nedovoljnim snabdevanjem svojih gostiju.

Uz podršku projekta PPSE, oko 10 hostela postaviće solarne panele i baterije dovoljnog kapaciteta da obezbede što prijatniji boravak gostima zimske sezone.

PPSE je projekat Švajcarske razvojne agencije (SDC) i sprovodi ga Svisscotact na Kosovu i Institut Riinvest.

https://fb.vatch/gKOiAzUzui/

Investime në burime të energjisë alternative

Bujtinat në rajonin e Bjeshkëve të Nemuna po investojnë në burime të energjisë alternative për të përballuar më lehtë muajt e vështirë të dimrit. Gjatë kësaj stine, bujtinat dhe stanet përballen me reduktime të shpeshta të energjisë dhe furnizim të pamjaftueshëm për mysafirët e tyre.

Me mbështetje nga projekti PPSE, rreth 10 bujtina do të instalojnë panele solare dhe bateri me kapacitet të mjaftueshëm që mysafirëve të sezonës së dimrit të ju sigurojnë qëndrim sa më të këndshëm.

PPSE është projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim (SDC) dhe implementohet nga Swisscontact në Kosovë dhe Instituti Riinvest.

https://fb.watch/gQOiAzUzui/

Obeležavanje zaštićenih područja

Nacionalni park Šari
Obeležavanje zaštićenih područja

Informativna tabela za Strogi rezervat „BREDHIKU“, koji se sprovodi u okviru aktivnosti „Podizanje svesti o zaštićenim područjima“, u okviru saradnje Uprave za upravu Nacionalnog parka „Šari“, VVF-a, Švedske Ambasada i NVO „FINCH“.

Marking of protected areas

Sharri National Park
Marking of protected areas

Information table for the “BREDHIKU” Strict Reserve, carried out in the framework of the activity “Increasing awareness for protected areas”, in the framework of the cooperation of the Directorate for the Administration of the “Sharri” National Park, WWF, the Swedish Embassy and the NGO “FINCH”.

Shenjëzimi i zonave të mbrojtura

Parku Kombëtarë Sharri
Shenjëzimi i zonave të mbrojtura

Tabela informuese për Rezervatin Strikt ”BREDHIKU”, realizuar në kuadër të aktivitetetit ”Rritja e ndërgjegjësimit për zonat e mbrojtura”, në kuadër të bashkëpunimit të Drejtorisë për Administrimin e Parkut Kombëtarë ”Sharri”, WWF, Ambasadës Suedeze dhe OJQ ”FINCH”.

Temperatures drop, the level of air pollution in Kosovo rises

With the drop in temperatures, the level of air pollution has started to increase in Kosovo.
The drop in temperatures has caused many citizens, especially those who live in houses, to return to burning coal and wood as a heating method, which has a negative impact on air quality.

According to the data of the American Embassy in Kosovo, the air in Kosovo is currently slightly above the allowed values ​​of PM 2.5.

Air pollution is monitored through several tools, one of which is the Air Quality Index – AQI, which turns air quality data into numbers and colors to help people understand when to take action to protect their health.

Currently, the Air Quality Index in Kosovo is 78, while the maximum is expected to reach 190.

A value of 78 of the Air Quality Index means that the pollution is “average” and acceptable.

This level of contamination may be of moderate health concern to a very small number of people.

For example, people who are extremely sensitive to ozone may experience difficulty breathing.

Temperature padaju, nivo zagađenosti vazduha na Kosovu raste

Sa padom temperatura na Kosovu je počeo da raste i nivo zagađenosti vazduha.
Pad temperatura uslovio je da se mnogi građani, posebno oni koji žive u kućama, vrate loženju uglja i drva kao načinu grejanja, što negativno utiče na kvalitet vazduha.

Prema podacima Američke ambasade na Kosovu, vazduh na Kosovu trenutno je nešto iznad dozvoljenih vrednosti PM 2,5.

Zagađenje vazduha se prati kroz nekoliko alata, od kojih je jedan Indeks kvaliteta vazduha – AKI, koji pretvara podatke o kvalitetu vazduha u brojeve i boje kako bi pomogao ljudima da razumeju kada treba da preduzmu mere da zaštite svoje zdravlje.

Trenutno je indeks kvaliteta vazduha na Kosovu 78, dok se očekuje da će maksimum dostići 190.

Vrednost od 78 indeksa kvaliteta vazduha znači da je zagađenje „prosečno“ i prihvatljivo.

Ovaj nivo kontaminacije može biti od srednjeg značaja za zdravlje veoma malog broja ljudi.

Na primer, ljudi koji su izuzetno osetljivi na ozon mogu imati poteškoća sa disanjem.

Bien temperaturat, ngritet niveli i ndotjes së ajrit në Kosovë

Me rënien e temperaturave, niveli i ndotjes së ajrit ka filluar të rritet në Kosovë.
Rënia e temperaturave ka bërë që shumë qytetarë, e sidomos ata që jetojnë nëpër shtëpi, t’i kthehen djegies së thëngjillit dhe druve si metodë për ngrohje, gjë që ndikon negativisht në cilësinë e ajrit.

Sipas të dhënave të Ambasadës Amerikane në Kosovë, ajri në Kosovë aktualisht është pak mbi vlerat e lejuara të PM 2.5.

Monitorimi i ndotjes së ajrit bëhet përmes disa mjeteve, një prej të cilëve është Indeksi i Cilësisë së Ajrit – AQI, i cili kthen të dhënat e cilësisë së ajrit në numra dhe ngjyra për t’iu ndihmuar njerëzve të kuptojnë se kur duhet të marrin masa për ta mbrojtur shëndetin e tyre.

Aktualisht, Indeksi i Cilësisë së Ajrit në Kosovë është 78, ndërsa maksimalja pritet të shkojë deri në 190.

Vlera 78 e Indeksit së Cilësisë së Ajrit nënkupton se ndotja është “mesatare” dhe e pranueshme.

Kjo vlerë e ndotjes mund të ketë brenga mesatare shëndetësore për një numër shumë të vogël njerëzish.

Për shembull, njerëzit që janë jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj ozonit, mund të përjetojnë vështirësi të kanaleve të frymëmarrjes.

Klimatska kriza, kuda ide planeta? Samit COP27 u Egiptu

Ekstremne temperature, požari, suše i poplave postaju sve gori iz godine u godinu zbog klimatskih promena.
U stvari, poslednjih osam godina, prema izveštaju UN, definisane su kao najtoplije ikada zabeležene – što ukazuje da je svet uronjen u duboku klimatsku krizu.

Konferencija o klimi COP27 u Egiptu bila je fokusirana na ovo pitanje, generalni sekretar UN Antonio Gutereš pozvao je na „konkretnu klimatsku akciju“.

„Svetska meteorološka organizacija je stavila do znanja da se promene dešavaju katastrofalnom brzinom, razaranja na svim kontinentima. Moramo odgovoriti na signal zabrinutosti zbog planete ambicioznim i kredibilnim klimatskim akcijama. COP 27 bi trebalo da bude pravo mesto i vreme kada se o tome odlučuje“, rekao je Antonio Guteres.

Sastanak u Egiptu počeo je u nedelju i trajaće do 18. novembra, dok će svetski lideri ostati 7. i 8. novembra.

Više od 120 šefova država i vlada učestvuje na samitu o klimi. Oni će u svojim govorima definisati šta traže na ovom samitu.

Samit je počeo govorom predsednika COP26 Aloka Šarme, kojim je obeležena zvanična primopredaja Egiptu.

Egipatski predsednik Abdel Fatah al-Sisi i generalni sekretar UN Antonio Gutereš poželeli su dobrodošlicu nekolicini lidera, uključujući predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zajeda Al-Nahjana, francuskog predsednika Emanuela Makrona, predsednika Alžira Abdelmadžida Tebuna, bugarskog predsednika Rumena Radeva i Britaniju premijer Riši Sunak.

Za razvijene zemlje, smanjenje gasova staklene bašte i brži prelazak na obnovljivu energiju su dva glavna cilja. Zemlje u razvoju – koje su na čelu klimatskih promena – žele da se ovi ciljevi finansiraju.

U međuvremenu, novi desničarski premijer Italije, Đorđa Meloni, rekao je da Italija ostaje “snažno posvećena” da sledi put ka dekarbonizaciji u skladu sa Pariskim sporazumom.

„Nameravamo da nastavimo sa pravednom tranzicijom kako bismo podržali pogođene zajednice i nikog ne ostavimo iza sebe“, rekla je ona.

Solidarnost sa najsiromašnijim zemljama
Svenja Šulce, ministarka za ekonomsku saradnju i razvoj, rekla je: „Na ovoj klimatskoj konferenciji Nemačka će biti važan graditelj mostova između industrijalizovanih zemalja i zemalja u razvoju. Da bismo to uradili, moramo priznati da već postoje značajne klimatske štete, posebno u najsiromašnijim zemljama. Ove zemlje s pravom zahtevaju solidarnost“.

https://m.ioutube.com/vatch?v=BnsBzdMZ96g&feature=ioutu.be

Climate crisis, where is the planet going? COP27 summit in Egypt

Extreme temperatures, fires, droughts and floods are getting worse year after year due to climate change.
In fact, the last eight years according to a UN report have been defined as the hottest ever recorded – indicating that the world is plunged into a deep climate crisis.

The COP27 climate conference in Egypt has focused on this issue, UN Secretary General Antonio Guterres has called for “concrete climate action”.

“The World Meteorological Organization made it known that changes are happening at a catastrophic speed, destruction on every continent. We must respond to the signal of concern over the planet with ambitious and credible climate action. COP 27 should be the right place and time when it is decided,” said Antonio Guterres.

The meeting in Egypt began on Sunday and will last until November 18, while world leaders will stay on November 7 and 8.

More than 120 heads of state and government are participating in the climate summit. In their speeches they will define what they are looking for at this summit.

The summit began with a speech by COP26 president Alok Sharma, marking the official handover to Egypt.

Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi and UN Secretary-General Antonio Guterres welcomed several leaders, including the President of the United Arab Emirates Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, French President Emmanuel Macron, Algerian President Abdelmajid Tebboune, Bulgarian President Rumen Radev and British Prime Minister Rishi Sunak.

For developed countries, the reduction of greenhouse gases and a faster move towards renewable energy are two of the main objectives. Developing countries – which are at the forefront of climate change – want these goals to be funded.

Meanwhile, Italy’s new right-wing prime minister, Giorgia Meloni, said Italy remains “strongly committed” to following the path to decarbonisation in line with the Paris Agreement.

“We intend to pursue a just transition to support the affected communities and leave no one behind,” she said.

Solidarity with the poorest countries
Svenja Schulze, Minister for Economic Cooperation and Development, said: “At this climate conference, Germany will be an important bridge-builder between industrialized and developing countries. To do this we need to recognize that there is already significant climate damage, especially in the poorest countries. These countries rightly demand solidarity.”

https://m.youtube.com/watch?v=BnsBzdMZ96g&feature=youtu.be