Završen je proces izrade Plana upravljanja Nacionalnim parkom „Bjeshket e Nemuna“

U okviru aktivnosti projekta „Program za životnu sredinu Kosova“ (KEP) koji podržava SIDA, završen je proces izrade Plana upravljanja Nacionalnim parkom „Bjeshket e Nemuna“.

Ova aktivnost je bila deo treće komponente projekta „Jačanje upravljanja prekograničnim prirodnim područjima“, koji je imao za cilj jačanje kapaciteta Direkcija nacionalnih parkova za upravljanje prirodnim resursima, povećanje znanja i zaštitu biodiverziteta i razviti kapacitete za unapređenje upravljanja prekograničnim zaštićenim područjima.

Ovaj Plan ne sadrži detaljne tehničke informacije vezane za Park jer postoji veliki broj drugih specifičnih studija i izvora relevantnih naučnih podataka.

Svrha ovog plana je da predstavi realističan i izvodljiv modalitet upravljanja u skladu sa specifičnim pravnim, ekološkim i socio-ekonomskim kontekstom koji se odnosi na Nacionalni park Bješket e Nemuna.

Tokom izrade nacrta PM Nacionalnog parka Bješket e Nemuna angažovani su međunarodni i domaći stručnjaci, dok su u proces izrade uključeni i zvaničnici iz IMPHI, AMMK, Nacionalnih parkova, opština, NVO, itd.

The process of drafting the Management Plan of the National Park “Bjeshket e Nemuna” has been finalized.

Within the activities of the “Kosovo Environmental Program” (KEP) project supported by SIDA, the process of drafting the Management Plan of the “Bjeshket e Nemuna” National Park has been finalized.

This activity was part of the third component of the project “Strengthening the management of transboundary natural areas”, which aimed to strengthen the capacities of the Directorates of National Parks for the management of natural resources, to increase the knowledge and protection of biodiversity and to develop the capacities for improving the management of transboundary protected areas.

This Plan does not include detailed technical information related to the Park as there are a large number of other specific studies and sources of relevant scientific data.

The purpose of this plan is to present a realistic and feasible management modality according to the specific legal, environmental and socio-economic context related to the Bješkët e Nemuna National Park.

During the drafting of the PM of the Bješkët e Nemuna National Park, international and local experts were engaged, while in the drafting process the officials within the MMPHI, AMMK, National Parks, Municipalities, NGOs, etc. are also involved.

Është finalizuar procesi i hartimit të Plani Menaxhues të Parkut Kombëtarë “Bjeshkët e Nemuna”

Në kuadër të aktiviteteve të projektit “Programi Mjedisor i Kosovës” (KEP) i mbështetur nga SIDA, është finalizuar procesi i hartimit të Plani Menaxhues të Parkut Kombëtare “Bjeshkët e Nemuna”.

Ky aktivitet ishte pjesë e komponentës së tretë të projektit “Forcimi i menaxhimit të zonave natyrore ndërkufitare”, që kishte si synim forcimin e kapaciteteve të Drejtorive të Parqeve Kombëtar për menaxhimin e burimeve natyrore, të rrisë njohuritë dhe mbrojtjen e biodiversitetit dhe të zhvilloj kapacitetet për përmirësimin e menaxhimit të zonave të mbrojtura ndërkufitare.

Ky Plan nuk përfshin informacione teknike të detajuara që lidhen me Parkun pasi që ekziston një numër i madh i studimeve të tjera specifike dhe burimeve të të dhënave përkatëse shkencore.

Qëllimi i këtij plani është të paraqesë një modalitet drejtimi realist dhe të realizueshëm sipas kontekstit specifik ligjor, mjedisor dhe socio-ekonomik të lidhur me Parkun Kombëtar Bjeshkët e Nemuna.

Gjatë hartimit të PM të Parkut Kombëtare Bjeshkët e Nemuna janë angazhuar ekspert ndërkombëtare si dhe vendor, ndërsa në procesin e hartimit janë të përfshira edhe zyrtaret ne kuadër te MMPHI, AMMK, Parqet Kombetare, Komunat, OJQ etj.