Investments in alternative energy sources

Hostels in the region of Bjeshke i Nemuna are investing in alternative energy sources to cope more easily with the difficult winter months. During this season, inns and lodges face frequent power cuts and insufficient supplies for their guests.

With the support of the PPSE project, about 10 hostels will install solar panels and batteries with sufficient capacity to ensure the most pleasant stay for the guests of the winter season.

PPSE is a project of the Swiss Development Agency (SDC) and is implemented by Swisscontact in Kosovo and the Riinvest Institute.

https://fb.watch/gQOiAzUzui/

Ulaganja u alternativne izvore energije

Hosteli u regionu Bješke i Nemune ulažu u alternativne izvore energije kako bi se lakše nosili sa teškim zimskim mesecima. Tokom ove sezone, gostionice i lože se suočavaju sa čestim nestankom struje i nedovoljnim snabdevanjem svojih gostiju.

Uz podršku projekta PPSE, oko 10 hostela postaviće solarne panele i baterije dovoljnog kapaciteta da obezbede što prijatniji boravak gostima zimske sezone.

PPSE je projekat Švajcarske razvojne agencije (SDC) i sprovodi ga Svisscotact na Kosovu i Institut Riinvest.

https://fb.vatch/gKOiAzUzui/

Investime në burime të energjisë alternative

Bujtinat në rajonin e Bjeshkëve të Nemuna po investojnë në burime të energjisë alternative për të përballuar më lehtë muajt e vështirë të dimrit. Gjatë kësaj stine, bujtinat dhe stanet përballen me reduktime të shpeshta të energjisë dhe furnizim të pamjaftueshëm për mysafirët e tyre.

Me mbështetje nga projekti PPSE, rreth 10 bujtina do të instalojnë panele solare dhe bateri me kapacitet të mjaftueshëm që mysafirëve të sezonës së dimrit të ju sigurojnë qëndrim sa më të këndshëm.

PPSE është projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim (SDC) dhe implementohet nga Swisscontact në Kosovë dhe Instituti Riinvest.

https://fb.watch/gQOiAzUzui/