Investments in alternative energy sources

Hostels in the region of Bjeshke i Nemuna are investing in alternative energy sources to cope more easily with the difficult winter months. During this season, inns and lodges face frequent power cuts and insufficient supplies for their guests. With the support of the PPSE project, about 10 hostels will install solar panels and batteries… Continue reading Investments in alternative energy sources

Ulaganja u alternativne izvore energije

Hosteli u regionu Bješke i Nemune ulažu u alternativne izvore energije kako bi se lakše nosili sa teškim zimskim mesecima. Tokom ove sezone, gostionice i lože se suočavaju sa čestim nestankom struje i nedovoljnim snabdevanjem svojih gostiju. Uz podršku projekta PPSE, oko 10 hostela postaviće solarne panele i baterije dovoljnog kapaciteta da obezbede što prijatniji… Continue reading Ulaganja u alternativne izvore energije

Investime në burime të energjisë alternative

Bujtinat në rajonin e Bjeshkëve të Nemuna po investojnë në burime të energjisë alternative për të përballuar më lehtë muajt e vështirë të dimrit. Gjatë kësaj stine, bujtinat dhe stanet përballen me reduktime të shpeshta të energjisë dhe furnizim të pamjaftueshëm për mysafirët e tyre. Me mbështetje nga projekti PPSE, rreth 10 bujtina do të… Continue reading Investime në burime të energjisë alternative