Obeležavanje zaštićenih područja

Nacionalni park ŠariObeležavanje zaštićenih područja Informativna tabela za Strogi rezervat „BREDHIKU“, koji se sprovodi u okviru aktivnosti „Podizanje svesti o zaštićenim područjima“, u okviru saradnje Uprave za upravu Nacionalnog parka „Šari“, VVF-a, Švedske Ambasada i NVO „FINCH“.

Marking of protected areas

Sharri National ParkMarking of protected areas Information table for the “BREDHIKU” Strict Reserve, carried out in the framework of the activity “Increasing awareness for protected areas”, in the framework of the cooperation of the Directorate for the Administration of the “Sharri” National Park, WWF, the Swedish Embassy and the NGO “FINCH”.

Shenjëzimi i zonave të mbrojtura

Parku Kombëtarë SharriShenjëzimi i zonave të mbrojtura Tabela informuese për Rezervatin Strikt ”BREDHIKU”, realizuar në kuadër të aktivitetetit ”Rritja e ndërgjegjësimit për zonat e mbrojtura”, në kuadër të bashkëpunimit të Drejtorisë për Administrimin e Parkut Kombëtarë ”Sharri”, WWF, Ambasadës Suedeze dhe OJQ ”FINCH”.