Obeležavanje zaštićenih područja

Nacionalni park Šari
Obeležavanje zaštićenih područja

Informativna tabela za Strogi rezervat „BREDHIKU“, koji se sprovodi u okviru aktivnosti „Podizanje svesti o zaštićenim područjima“, u okviru saradnje Uprave za upravu Nacionalnog parka „Šari“, VVF-a, Švedske Ambasada i NVO „FINCH“.

Marking of protected areas

Sharri National Park
Marking of protected areas

Information table for the “BREDHIKU” Strict Reserve, carried out in the framework of the activity “Increasing awareness for protected areas”, in the framework of the cooperation of the Directorate for the Administration of the “Sharri” National Park, WWF, the Swedish Embassy and the NGO “FINCH”.

Shenjëzimi i zonave të mbrojtura

Parku Kombëtarë Sharri
Shenjëzimi i zonave të mbrojtura

Tabela informuese për Rezervatin Strikt ”BREDHIKU”, realizuar në kuadër të aktivitetetit ”Rritja e ndërgjegjësimit për zonat e mbrojtura”, në kuadër të bashkëpunimit të Drejtorisë për Administrimin e Parkut Kombëtarë ”Sharri”, WWF, Ambasadës Suedeze dhe OJQ ”FINCH”.