Temperatures drop, the level of air pollution in Kosovo rises

With the drop in temperatures, the level of air pollution has started to increase in Kosovo.
The drop in temperatures has caused many citizens, especially those who live in houses, to return to burning coal and wood as a heating method, which has a negative impact on air quality.

According to the data of the American Embassy in Kosovo, the air in Kosovo is currently slightly above the allowed values ​​of PM 2.5.

Air pollution is monitored through several tools, one of which is the Air Quality Index – AQI, which turns air quality data into numbers and colors to help people understand when to take action to protect their health.

Currently, the Air Quality Index in Kosovo is 78, while the maximum is expected to reach 190.

A value of 78 of the Air Quality Index means that the pollution is “average” and acceptable.

This level of contamination may be of moderate health concern to a very small number of people.

For example, people who are extremely sensitive to ozone may experience difficulty breathing.

Temperature padaju, nivo zagađenosti vazduha na Kosovu raste

Sa padom temperatura na Kosovu je počeo da raste i nivo zagađenosti vazduha.
Pad temperatura uslovio je da se mnogi građani, posebno oni koji žive u kućama, vrate loženju uglja i drva kao načinu grejanja, što negativno utiče na kvalitet vazduha.

Prema podacima Američke ambasade na Kosovu, vazduh na Kosovu trenutno je nešto iznad dozvoljenih vrednosti PM 2,5.

Zagađenje vazduha se prati kroz nekoliko alata, od kojih je jedan Indeks kvaliteta vazduha – AKI, koji pretvara podatke o kvalitetu vazduha u brojeve i boje kako bi pomogao ljudima da razumeju kada treba da preduzmu mere da zaštite svoje zdravlje.

Trenutno je indeks kvaliteta vazduha na Kosovu 78, dok se očekuje da će maksimum dostići 190.

Vrednost od 78 indeksa kvaliteta vazduha znači da je zagađenje „prosečno“ i prihvatljivo.

Ovaj nivo kontaminacije može biti od srednjeg značaja za zdravlje veoma malog broja ljudi.

Na primer, ljudi koji su izuzetno osetljivi na ozon mogu imati poteškoća sa disanjem.

Bien temperaturat, ngritet niveli i ndotjes së ajrit në Kosovë

Me rënien e temperaturave, niveli i ndotjes së ajrit ka filluar të rritet në Kosovë.
Rënia e temperaturave ka bërë që shumë qytetarë, e sidomos ata që jetojnë nëpër shtëpi, t’i kthehen djegies së thëngjillit dhe druve si metodë për ngrohje, gjë që ndikon negativisht në cilësinë e ajrit.

Sipas të dhënave të Ambasadës Amerikane në Kosovë, ajri në Kosovë aktualisht është pak mbi vlerat e lejuara të PM 2.5.

Monitorimi i ndotjes së ajrit bëhet përmes disa mjeteve, një prej të cilëve është Indeksi i Cilësisë së Ajrit – AQI, i cili kthen të dhënat e cilësisë së ajrit në numra dhe ngjyra për t’iu ndihmuar njerëzve të kuptojnë se kur duhet të marrin masa për ta mbrojtur shëndetin e tyre.

Aktualisht, Indeksi i Cilësisë së Ajrit në Kosovë është 78, ndërsa maksimalja pritet të shkojë deri në 190.

Vlera 78 e Indeksit së Cilësisë së Ajrit nënkupton se ndotja është “mesatare” dhe e pranueshme.

Kjo vlerë e ndotjes mund të ketë brenga mesatare shëndetësore për një numër shumë të vogël njerëzish.

Për shembull, njerëzit që janë jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj ozonit, mund të përjetojnë vështirësi të kanaleve të frymëmarrjes.