Klimatska kriza, kuda ide planeta? Samit COP27 u Egiptu

Ekstremne temperature, požari, suše i poplave postaju sve gori iz godine u godinu zbog klimatskih promena.
U stvari, poslednjih osam godina, prema izveštaju UN, definisane su kao najtoplije ikada zabeležene – što ukazuje da je svet uronjen u duboku klimatsku krizu.

Konferencija o klimi COP27 u Egiptu bila je fokusirana na ovo pitanje, generalni sekretar UN Antonio Gutereš pozvao je na „konkretnu klimatsku akciju“.

„Svetska meteorološka organizacija je stavila do znanja da se promene dešavaju katastrofalnom brzinom, razaranja na svim kontinentima. Moramo odgovoriti na signal zabrinutosti zbog planete ambicioznim i kredibilnim klimatskim akcijama. COP 27 bi trebalo da bude pravo mesto i vreme kada se o tome odlučuje“, rekao je Antonio Guteres.

Sastanak u Egiptu počeo je u nedelju i trajaće do 18. novembra, dok će svetski lideri ostati 7. i 8. novembra.

Više od 120 šefova država i vlada učestvuje na samitu o klimi. Oni će u svojim govorima definisati šta traže na ovom samitu.

Samit je počeo govorom predsednika COP26 Aloka Šarme, kojim je obeležena zvanična primopredaja Egiptu.

Egipatski predsednik Abdel Fatah al-Sisi i generalni sekretar UN Antonio Gutereš poželeli su dobrodošlicu nekolicini lidera, uključujući predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zajeda Al-Nahjana, francuskog predsednika Emanuela Makrona, predsednika Alžira Abdelmadžida Tebuna, bugarskog predsednika Rumena Radeva i Britaniju premijer Riši Sunak.

Za razvijene zemlje, smanjenje gasova staklene bašte i brži prelazak na obnovljivu energiju su dva glavna cilja. Zemlje u razvoju – koje su na čelu klimatskih promena – žele da se ovi ciljevi finansiraju.

U međuvremenu, novi desničarski premijer Italije, Đorđa Meloni, rekao je da Italija ostaje “snažno posvećena” da sledi put ka dekarbonizaciji u skladu sa Pariskim sporazumom.

„Nameravamo da nastavimo sa pravednom tranzicijom kako bismo podržali pogođene zajednice i nikog ne ostavimo iza sebe“, rekla je ona.

Solidarnost sa najsiromašnijim zemljama
Svenja Šulce, ministarka za ekonomsku saradnju i razvoj, rekla je: „Na ovoj klimatskoj konferenciji Nemačka će biti važan graditelj mostova između industrijalizovanih zemalja i zemalja u razvoju. Da bismo to uradili, moramo priznati da već postoje značajne klimatske štete, posebno u najsiromašnijim zemljama. Ove zemlje s pravom zahtevaju solidarnost“.

https://m.ioutube.com/vatch?v=BnsBzdMZ96g&feature=ioutu.be

Climate crisis, where is the planet going? COP27 summit in Egypt

Extreme temperatures, fires, droughts and floods are getting worse year after year due to climate change.
In fact, the last eight years according to a UN report have been defined as the hottest ever recorded – indicating that the world is plunged into a deep climate crisis.

The COP27 climate conference in Egypt has focused on this issue, UN Secretary General Antonio Guterres has called for “concrete climate action”.

“The World Meteorological Organization made it known that changes are happening at a catastrophic speed, destruction on every continent. We must respond to the signal of concern over the planet with ambitious and credible climate action. COP 27 should be the right place and time when it is decided,” said Antonio Guterres.

The meeting in Egypt began on Sunday and will last until November 18, while world leaders will stay on November 7 and 8.

More than 120 heads of state and government are participating in the climate summit. In their speeches they will define what they are looking for at this summit.

The summit began with a speech by COP26 president Alok Sharma, marking the official handover to Egypt.

Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi and UN Secretary-General Antonio Guterres welcomed several leaders, including the President of the United Arab Emirates Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, French President Emmanuel Macron, Algerian President Abdelmajid Tebboune, Bulgarian President Rumen Radev and British Prime Minister Rishi Sunak.

For developed countries, the reduction of greenhouse gases and a faster move towards renewable energy are two of the main objectives. Developing countries – which are at the forefront of climate change – want these goals to be funded.

Meanwhile, Italy’s new right-wing prime minister, Giorgia Meloni, said Italy remains “strongly committed” to following the path to decarbonisation in line with the Paris Agreement.

“We intend to pursue a just transition to support the affected communities and leave no one behind,” she said.

Solidarity with the poorest countries
Svenja Schulze, Minister for Economic Cooperation and Development, said: “At this climate conference, Germany will be an important bridge-builder between industrialized and developing countries. To do this we need to recognize that there is already significant climate damage, especially in the poorest countries. These countries rightly demand solidarity.”

https://m.youtube.com/watch?v=BnsBzdMZ96g&feature=youtu.be

Kriza klimatike, ku po shkon planeti? Samiti i COP27 në Egjipt

Temperaturat ekstreme, zjarret, thatësira dhe përmbytjet po përkeqësohen vit pas viti për shkak të ndryshimeve klimatike.

Në fakt tetë vitet e fundit sipas një raporti të OKB janë përkufizuar të jenë më të nxehtat e regjistruara ndonjëherë –çka tregon se bota është zhytur në një krizë të thellë klimatike.

Konferenca e klimës COP27 në Egjipt është përqendruar në këtë çështje, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres ka bërë thirrje për “veprime konkrete për klimën”.

“Organizata Botërore Meteorologjike e bëri me dije se ndryshimet po ndodhin me shpejtësi katastrofike, shkatërrime në çdo kontinent. Ne duhet t’i përgjigjemi sinjalit të shqetësimeve mbi planetin me veprim ambicioze dhe të besueshme klimatike. COP 27 duhet të jetë vendi dhe koha e duhur kur vendoset,” u shpreh Antonio Guterres.

Takimi në Egjipt filloi të dielën dhe do të zgjasë deri më 18 nëntor, kurse liderët botërorë do të qëndrojnë më 7 dhe 8 nëntor.

Më shumë se 120 krerë shtetesh dhe qeveritarë po marrin pjesë në samitin e klimës. Në fjalimet e tyre ata do të përcaktojnë se çfarë kërkojnë në këtë samit.

Samiti filloi me një fjalim të presidentit të COP26, Alok Sharma, duke shënuar edhe dorëzimin zyrtar Egjiptit.

Presidenti egjiptian Abdel Fattah al-Sisi dhe Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres mirëpritën disa liderë, duke përfshirë presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, presidentin francez Emmanuel Macron, presidentin algjerian Abdelmajid Tebboune, presidentin bullgar Rumen Radev dhe kryeministrin britanik Rishi Sunak.

Për vendet e zhvilluara, reduktimi i gazeve serrë dhe një lëvizje më e shpejtë drejt energjisë së rinovueshme janë dy nga objektivat kryesore. Vendet në zhvillim – të cilat janë në ballë të ndryshimeve klimatike – duan që këto qëllime të financohen.

COP27, liderët e BE-së zotohen të vijojnë me shkurtimet karbonit

Në konferencë, kancelari gjerman Olaf Scholz është shprehur ditën e sotme se lufta e Rusisë në Ukrainë ka treguar se kalimi në energjinë e rinovueshme është “një imperativ i politikës së sigurisë”, si dhe një politikë klimatike, mjedisore dhe ekonomike largpamëse.

“Ne do të ndalojmë përdorimin e lëndëve djegëse fosile, pa nëse apo por! Nuk duhet të ketë një rilindje globale të lëndëve djegëse fosile,” tha ai, megjithëse Gjermania u ka kërkuar firmave të energjisë të shtyjnë mbylljen e termocentraleve të qymyrit pasi lufta në Ukrainë ndërpreu furnizimet me energji.

“Veprat e vendosura duhet të ndjekin premtimet tona të vendosura për mbrojtjen e klimës,” shtoi ai.

Ndërkohë, kryeministrja e re e krahut të djathtë të Italisë, Giorgia Meloni tha se Italia mbetet “fortësisht e përkushtuar” për të ndjekur rrugën drejt dekarbonizimit në përputhje me Marrëveshjen e Parisit.

“Ne synojmë të ndjekim një tranzicion të drejtë për të mbështetur komunitetet e prekura dhe për të mos lënë askënd prapa,” tha ajo.

Solidaritet me vendet më të varfra

Svenja Schulze, ministre për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, tha: “Në këtë konferencë klimatike, Gjermania do të jetë një ndërtues i rëndësishëm urash midis vendeve të industrializuara dhe atyre në zhvillim. Për ta bërë këtë ne duhet të pranojmë se tashmë ka dëme të konsiderueshme klimatike, veçanërisht në vendet më të varfra. Këto vende me të drejtë kërkojnë solidaritet.”

https://m.youtube.com/watch?v=BnsBzdMZ96g&feature=youtu.be