Razvoj kapaciteta sa aktivistima koji rade u zaštitu životne sredine

Radionice o obuci „Upravljanje projektnim ciklusom“ i „Tehnička pitanja i pitanja životne sredine“ u Kosovu Polju sa predstavnicima civilnog društva i mladim aktivistima za zaštitu životne sredine koje je organizovao PACT u okviru HumanRightivizma, završene su danas.

U okviru obuke razrađene su faze projektnog ciklusa, uzimajući za osnovu ekološki kontekst, kao i teme koje razlažu faktore i njihov međusobni odnos od lokalnog nivoa do klimatskih promena na regionalnom nivou i šire i obrnuto.

Obuka je organizovana u okviru podizanja kapaciteta civilnog društva u pogledu razumevanja pitanja životne sredine i održivog razvoja. Razgovori imaju za cilj građansko aktiviranje, imajući u vidu aktuelne ekološke izazove sa kojima se suočavaju građani Kosova.

Capacity building for environmental activists

The workshops on ‘Project Cycle Management’ and ‘Technical and Environmental Issues’ training in Fushë Kosovë with representatives of civil society and young environmental activists organized by PACT in the framework of HumanRightivism ended today.

In the framework of the training, the phases of the project cycle have been elaborated, taking the environmental context as a basis, as well as topics that break down the factors and their interrelationship from the local level to climate change at the regional level and beyond and vice versa.

The training is organized in the framework of raising the capacities of civil society regarding the understanding of environmental issues and sustainable development. The discussions aim at civic activation, bearing in mind the current environmental challenges faced by the citizens of Kosovo.

Ngritja e kapaciteteve të aktivistëve mjedisorë

Sot përfunduan punëtoritë e radhës në ‘Menaxhimin e Ciklit të Projektit’ dhe trajnimi ‘Çështje Teknike dhe Mjedisore’ në Fushë Kosovë me përfaqësues të shoqërisë civile dhe aktivistë të rinj mjedisorë të organizuara nga PACT në kuadër të HumanRightivism.

Në kuadër të trajnimit janë shtjelluar fazat e ciklit të projektit duke u marrë për bazë konteksti mjedisor si dhe tema të cilat i zbërthejnë faktorët dhe ndërlidhshmërinë e tyre nga niveli lokal deri tek ndryshimet klimatike në nivel rajonal dhe më gjerë dhe anasjelltas.

Trajnimi organizohet në kuadër të ngritjes së kapaciteteve të shoqërisë civile lidhur me të kuptuarit për çështjet mjedisore dhe të zhvillimit të qëndrueshëm. Diskutimet kanë synimin aktivizimin qytetar, duke i pasur parasysh sfidat mjedisore të kohës me të cilat përballen qytetarët e Kosovës.

Balkanske zelene ideje 2022


Pogledajte 11. izdanje BGI takmičenja koje uključuje preduzetnike, nacionalne partnere i članove žirija i inspirišite se da se takmičite u sledećem izdanju.

Balkan Green Ideas 2022 podržavaju ERASMUS+ projekti i Rockefeller Brothers Fund & Pocantico Center.

https://fb.vatch/gKsmm6Ocf9F/

Balkan Green Ideas 2022 Documentary

Take a look at the 11th edition of the BGI competition highlights featuring entrepreneurs, national partners and jury members and get inspired to compete in the next edition.

Balkan Green Ideas 2022 is supported by ERASMUS+ Projects and Rockefeller Brothers Fund & Pocantico Center.

https://fb.watch/gXmm6Ocf9F/

Završen je proces izrade Plana upravljanja Nacionalnim parkom „Bjeshket e Nemuna“

U okviru aktivnosti projekta „Program za životnu sredinu Kosova“ (KEP) koji podržava SIDA, završen je proces izrade Plana upravljanja Nacionalnim parkom „Bjeshket e Nemuna“.

Ova aktivnost je bila deo treće komponente projekta „Jačanje upravljanja prekograničnim prirodnim područjima“, koji je imao za cilj jačanje kapaciteta Direkcija nacionalnih parkova za upravljanje prirodnim resursima, povećanje znanja i zaštitu biodiverziteta i razviti kapacitete za unapređenje upravljanja prekograničnim zaštićenim područjima.

Ovaj Plan ne sadrži detaljne tehničke informacije vezane za Park jer postoji veliki broj drugih specifičnih studija i izvora relevantnih naučnih podataka.

Svrha ovog plana je da predstavi realističan i izvodljiv modalitet upravljanja u skladu sa specifičnim pravnim, ekološkim i socio-ekonomskim kontekstom koji se odnosi na Nacionalni park Bješket e Nemuna.

Tokom izrade nacrta PM Nacionalnog parka Bješket e Nemuna angažovani su međunarodni i domaći stručnjaci, dok su u proces izrade uključeni i zvaničnici iz IMPHI, AMMK, Nacionalnih parkova, opština, NVO, itd.

The process of drafting the Management Plan of the National Park “Bjeshket e Nemuna” has been finalized.

Within the activities of the “Kosovo Environmental Program” (KEP) project supported by SIDA, the process of drafting the Management Plan of the “Bjeshket e Nemuna” National Park has been finalized.

This activity was part of the third component of the project “Strengthening the management of transboundary natural areas”, which aimed to strengthen the capacities of the Directorates of National Parks for the management of natural resources, to increase the knowledge and protection of biodiversity and to develop the capacities for improving the management of transboundary protected areas.

This Plan does not include detailed technical information related to the Park as there are a large number of other specific studies and sources of relevant scientific data.

The purpose of this plan is to present a realistic and feasible management modality according to the specific legal, environmental and socio-economic context related to the Bješkët e Nemuna National Park.

During the drafting of the PM of the Bješkët e Nemuna National Park, international and local experts were engaged, while in the drafting process the officials within the MMPHI, AMMK, National Parks, Municipalities, NGOs, etc. are also involved.

Është finalizuar procesi i hartimit të Plani Menaxhues të Parkut Kombëtarë “Bjeshkët e Nemuna”

Në kuadër të aktiviteteve të projektit “Programi Mjedisor i Kosovës” (KEP) i mbështetur nga SIDA, është finalizuar procesi i hartimit të Plani Menaxhues të Parkut Kombëtare “Bjeshkët e Nemuna”.

Ky aktivitet ishte pjesë e komponentës së tretë të projektit “Forcimi i menaxhimit të zonave natyrore ndërkufitare”, që kishte si synim forcimin e kapaciteteve të Drejtorive të Parqeve Kombëtar për menaxhimin e burimeve natyrore, të rrisë njohuritë dhe mbrojtjen e biodiversitetit dhe të zhvilloj kapacitetet për përmirësimin e menaxhimit të zonave të mbrojtura ndërkufitare.

Ky Plan nuk përfshin informacione teknike të detajuara që lidhen me Parkun pasi që ekziston një numër i madh i studimeve të tjera specifike dhe burimeve të të dhënave përkatëse shkencore.

Qëllimi i këtij plani është të paraqesë një modalitet drejtimi realist dhe të realizueshëm sipas kontekstit specifik ligjor, mjedisor dhe socio-ekonomik të lidhur me Parkun Kombëtar Bjeshkët e Nemuna.

Gjatë hartimit të PM të Parkut Kombëtare Bjeshkët e Nemuna janë angazhuar ekspert ndërkombëtare si dhe vendor, ndërsa në procesin e hartimit janë të përfshira edhe zyrtaret ne kuadër te MMPHI, AMMK, Parqet Kombetare, Komunat, OJQ etj.

Investments in alternative energy sources

Hostels in the region of Bjeshke i Nemuna are investing in alternative energy sources to cope more easily with the difficult winter months. During this season, inns and lodges face frequent power cuts and insufficient supplies for their guests.

With the support of the PPSE project, about 10 hostels will install solar panels and batteries with sufficient capacity to ensure the most pleasant stay for the guests of the winter season.

PPSE is a project of the Swiss Development Agency (SDC) and is implemented by Swisscontact in Kosovo and the Riinvest Institute.

https://fb.watch/gQOiAzUzui/