Razvoj kapaciteta sa aktivistima koji rade u zaštitu životne sredine

Radionice o obuci „Upravljanje projektnim ciklusom“ i „Tehnička pitanja i pitanja životne sredine“ u Kosovu Polju sa predstavnicima civilnog društva i mladim aktivistima za zaštitu životne sredine koje je organizovao PACT u okviru HumanRightivizma, završene su danas. U okviru obuke razrađene su faze projektnog ciklusa, uzimajući za osnovu ekološki kontekst, kao i teme koje razlažu… Continue reading Razvoj kapaciteta sa aktivistima koji rade u zaštitu životne sredine

Capacity building for environmental activists

The workshops on ‘Project Cycle Management’ and ‘Technical and Environmental Issues’ training in Fushë Kosovë with representatives of civil society and young environmental activists organized by PACT in the framework of HumanRightivism ended today. In the framework of the training, the phases of the project cycle have been elaborated, taking the environmental context as a… Continue reading Capacity building for environmental activists

Ngritja e kapaciteteve të aktivistëve mjedisorë

Sot përfunduan punëtoritë e radhës në ‘Menaxhimin e Ciklit të Projektit’ dhe trajnimi ‘Çështje Teknike dhe Mjedisore’ në Fushë Kosovë me përfaqësues të shoqërisë civile dhe aktivistë të rinj mjedisorë të organizuara nga PACT në kuadër të HumanRightivism. Në kuadër të trajnimit janë shtjelluar fazat e ciklit të projektit duke u marrë për bazë konteksti… Continue reading Ngritja e kapaciteteve të aktivistëve mjedisorë

Balkanske zelene ideje 2022

Pogledajte 11. izdanje BGI takmičenja koje uključuje preduzetnike, nacionalne partnere i članove žirija i inspirišite se da se takmičite u sledećem izdanju. Balkan Green Ideas 2022 podržavaju ERASMUS+ projekti i Rockefeller Brothers Fund & Pocantico Center. https://fb.vatch/gKsmm6Ocf9F/

Dokumentar – Idetë e Gjelbërta Ballkanike 2022

Hidhini një sy edicionit të 11-të të konkursit BGI me sipërmarrës, partnerë dhe anëtarë jurie dhe frymëzohuni për të konkurruar në edicionin e ardhshëm. Balkan Green Ideas 2022 mbështetet nga Projektet ERASMUS+ dhe Rockefeller Brothers Fund & Pocantico Center. https://fb.watch/gXmm6Ocf9F/

Balkan Green Ideas 2022 Documentary

Take a look at the 11th edition of the BGI competition highlights featuring entrepreneurs, national partners and jury members and get inspired to compete in the next edition. Balkan Green Ideas 2022 is supported by ERASMUS+ Projects and Rockefeller Brothers Fund & Pocantico Center. https://fb.watch/gXmm6Ocf9F/

Završen je proces izrade Plana upravljanja Nacionalnim parkom „Bjeshket e Nemuna“

U okviru aktivnosti projekta „Program za životnu sredinu Kosova“ (KEP) koji podržava SIDA, završen je proces izrade Plana upravljanja Nacionalnim parkom „Bjeshket e Nemuna“. Ova aktivnost je bila deo treće komponente projekta „Jačanje upravljanja prekograničnim prirodnim područjima“, koji je imao za cilj jačanje kapaciteta Direkcija nacionalnih parkova za upravljanje prirodnim resursima, povećanje znanja i zaštitu… Continue reading Završen je proces izrade Plana upravljanja Nacionalnim parkom „Bjeshket e Nemuna“

The process of drafting the Management Plan of the National Park “Bjeshket e Nemuna” has been finalized.

Within the activities of the “Kosovo Environmental Program” (KEP) project supported by SIDA, the process of drafting the Management Plan of the “Bjeshket e Nemuna” National Park has been finalized. This activity was part of the third component of the project “Strengthening the management of transboundary natural areas”, which aimed to strengthen the capacities of… Continue reading The process of drafting the Management Plan of the National Park “Bjeshket e Nemuna” has been finalized.

Është finalizuar procesi i hartimit të Plani Menaxhues të Parkut Kombëtarë “Bjeshkët e Nemuna”

Në kuadër të aktiviteteve të projektit “Programi Mjedisor i Kosovës” (KEP) i mbështetur nga SIDA, është finalizuar procesi i hartimit të Plani Menaxhues të Parkut Kombëtare “Bjeshkët e Nemuna”. Ky aktivitet ishte pjesë e komponentës së tretë të projektit “Forcimi i menaxhimit të zonave natyrore ndërkufitare”, që kishte si synim forcimin e kapaciteteve të Drejtorive… Continue reading Është finalizuar procesi i hartimit të Plani Menaxhues të Parkut Kombëtarë “Bjeshkët e Nemuna”

Investments in alternative energy sources

Hostels in the region of Bjeshke i Nemuna are investing in alternative energy sources to cope more easily with the difficult winter months. During this season, inns and lodges face frequent power cuts and insufficient supplies for their guests. With the support of the PPSE project, about 10 hostels will install solar panels and batteries… Continue reading Investments in alternative energy sources