Sfida e Gjelbër e Kosovës

Për një të ardhme më të gjelbër.

Pas COVID-19, Kosova po përjeton një nga krizat më sfiduese shoqërore dhe ekonomike në dy dekadat e fundit. Një rrugë e gjelbër dhe e drejtë e rimëkëmbjes mund ta kthejë sektorin privat të Kosovës në rrugën e duhur – duke krijuar vende të reja pune, duke reduktuar emetimet e serrave dhe duke rritur konkurrencën, ndërsa është në rrugën drejt një të ardhmeje elastike ndaj klimës.

UNDP Kosova, në partneritet me Qeverinë e Japonisë dhe Qendrën e Inovacionit në Kosovë (ICK), ka lansuar Sfidën e Gjelbër të Kosovës për të mbështetur rimëkëmbjen e gjelbër në sektorin privat duke nxitur një mjedis të favorshëm, me një qasje të përqendruar te njerëzit.

Trazirat globale me të cilat po përballemi ka ndërprerë zinxhirët e vlerës dhe operacionet e biznesit. Kriza ekonomike, lufta në Ukrainë dhe kriza energjetike kanë çuar në nivele të larta pasigurie dhe varfërie. E gjithë kjo vjen në një kohë kur ngjarjet ekstreme të motit dhe ndikimet e ndryshimeve klimatike janë intensifikuar.

A keni një zgjidhje inovative në përgjigje të këtyre krizave të ndërlikuara mjedisore, ekonomike, sociale dhe shëndetësore që mund të na vënë në një rimëkëmbje të gjelbër të drejtë dhe gjithëpërfshirëse? A jeni një ndërmarrje e vogël dhe e mesme (NVM) që dëshiron të ndërtojë elasticitet, por nuk ka njohuri dhe financim?

Aplikoni për thirrjen tonë të hapur dhe bashkohuni në programin e përshpejtimit BOOST x Kosovo për të çuar shpejt zgjidhjet tuaja inovative në nivelin tjetër dhe për të përforcuar ndikimin tuaj!

Ne duam të ndërtojmë kapacitetet e deri në 50 SME-ve me potencial të lartë për të kaluar drejt një rimëkëmbjeje të gjelbër duke u fokusuar në modelet e qëndrueshme të biznesit, menaxhimin e rrezikut dhe qëndrueshmërinë ndaj fatkeqësive. Në fund të programit, 15 NVM do të shpërblehen me grante prej rreth 10.000 EUR (20% bashkëfinancim kërkohet nga NVM-të).

Të gjitha referencat për Kosovën do të kuptohen se janë në kontekstin e Rezolutës 1244 (1999) të Këshillit të Sigurimit.

9-16 dhjetor 2022
Seancat e mentorimit dhe përgatitja e fushës

20 dhjetor 2022
Ngjarja e diplomimit

20 dhjetor 2022 – 25 shkurt 2023
Shpërndarja dhe zbatimi i granteve

Kush mund të aplikojë:
Lloji i aplikantit:
NVM-të

The Kosovo Green Challenge

For a greener future

In the aftermath of COVID-19, Kosovo is experiencing one of the most challenging societal and economic crises in the last two decades. A green and just recovery path can put Kosovo’s private sector back on track – creating new jobs, reducing greenhouse emissions and boosting competitiveness, while on route to a climate resilient future.    

UNDP Kosovo, in partnership with the Government of Japan and the Innovation Centre Kosovo (ICK), has launched the Kosovo Green Challenge to support green recovery in the private sector by fostering an enabling environment, with a people-centred approach. 

The global turmoil that we are faced with has disrupted value chains and business operations. The economic crisis, Ukraine war, and energy crisis have led to high levels of insecurity and poverty. This all comes at a time when extreme weather events and the impacts of climate change have intensified. 

Do you have an innovative solution in response to these compounding environmental, economic, social, and health crises that can put us on a just and inclusive green recovery? Are you a small and medium-sized enterprise (SME) that wants to build resilience, but lacks knowledge and funding? 

Apply for our open call and join the BOOST x Kosovo acceleration programme to fast forward your innovative solutions to the next level and amplify your impact!  

We want to build the capacities of up to 50 SMEs with high potential to transition towards a green recovery by focusing on sustainable business models, risk management and disaster resilience. At the end of the programme, 15 SMEs will be awarded with grants of around 10.000 EUR (20% co-financing is requested from the SMEs).

[1] All references to Kosovo shall be understood to be in the context of the Security Council Resolution 1244 (1999).

9-16 December, 2022
Mentorship sessions and getting pitch ready

20 December, 2022
Graduation event

20 December, 2022 – 25 February, 2023
Grants distribution and implementation

Who can apply:

IconType of applicant:
SMEs

Kosovo Green Action

Balkan Green Foundation (BGF) in cooperation with Lëvizja FOL (FOL) and Open Data Kosovo (ODK) will implement the Kosovo Green Action project.

Kosovo Green Action project will be financed by the International Bank for Reconstruction and Development – World Bank through the provision of a GPSA Grant.

Project partners will implement material measures and actions so that the Kosovo Green Action Project is implemented in accordance with the Environmental and Social Standards (ESSs).

The Environmental and Social Commitment Plan
(ESCP) sets out material measures and actions, any specific documents or plans, as well as the timing for each of the above-mentioned.

Check the following link for the detailed ESCP of the Kosovo Green Action Project:
https://www.balkangreenfoundation.org/en-
us/publications
/

Fëmijët mësojnë për rëndësinë e mjedisit dhe reciklimit

Fondacioni BONEVET me lokacion në Mitrovicë ka organizuar punëtori me fëmijë në kuadër të aktiviteteve të përkrahura nga Platforma për Mjedis dhe Zhvillim tê Qëndrueshëm Environment Hub (www.environment-hub.org) i cili zbatohet në kuadër të HumanRightivism.

Punëtoria e parë:

Fëmijët janë njohur me rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe mënyrat e reciklimit të mbeturinave  Në fund kanë krijuar punimet e tyre të artit duke përdorur gjethe  

Punëtoria e dytë “BONE’VET Kopshtin Tënd”

Fëmijët kanë mësuar të riciklojnë letër dhe të krijojnë topa të mbushur me fara të luleve që t’i japin gjallëri kopshteve të tyre. Në fund, së bashku me stafin, ata kanë fiiluar ngjyrosjen e rrethojës për të krijuar një ambient sa më të bukur. Pjesëmarrës në punëtorinë e dytë ishin fëmijët nga komuniteti rom që ndjekin programet edukative në RADC Learning Center.

Pas përfundimit të këtyre aktiviteteve, nxënësit janë angazhuar në praktikimin e metodave kreative për mbrojtjen e mjedisit, në pastrimin e oborrit dhe lyerjen e telave mbrojtës të kopshtit.