Rewards for creative activity on environment and sustainable development

In the framework of raising the awareness of civil society through activation in environmental activities, PACT (Partners in Action) Organization within the SideStep project which is implemented within HumanRightivism, has started with awards for environmental activities for NGOs and committed activists in the field of environment or in sustainable development. Those interested can apply until November 7, 2022. The amount with which the successful applicant is supported for this activity is 300 Euros (The reward does not cover the salaries of persons engaged in the environmental activity). Applicants must submit a concept note (no more than 3 A4 pages) with the following content:

Title of the action

Summary

Significance (environment / sustainable development action)

Description of the activity

Sustainability / impact on the environment

The documents are sent to the email info@pactks.org, until November 7, 2022.

Nagrade za kreativnu aktivnost za životnu sredinu i održivi razvoj

U okviru podizanja svesti civilnog društva kroz aktivaciju u ekološkim aktivnostima, PACT (Partneri u akciji) organizacija u okviru projekta SideStep koji se realizuje u okviru HumanRightivism, započela je sa dodelom nagrada za ekološke aktivnosti za nevladine organizacije i angažovane aktiviste u oblasti životne sredine. ili u održivom razvoju. Zainteresovani se mogu prijaviti do 7 novembra 2022. godine. Iznos kojim se uspešan aplikant podržava za ovu aktivnost je 300 evra (nagrada ne pokriva plate lica koja se bave ekološkom delatnošću). Kandidati moraju da dostave koncept beleške (ne više od 3 A4 stranice) sledećeg sadržaja.

– Naslov akcije

– Rezime

– Značaj (životna sredina / akcija održivog razvoja)

– Opis aktivnosti

– Održivost / uticaj na životnu sredinu

Dokumenti se šalju na mejl info@paktks.org, do 7 novembra 2022. godine.

Shpërblime për aktivitet kreativ për mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm

Në kuadër të ngritjes së vetëdijësimit të shoqërisë civile përmes aktivizimit në aktivitete mjedisore, Organizata PACT (Partners in Action) në kuadër të projektit SideStep i cili zbatohet në kuadër të HumanRightivism, ka filluar me shpërblime për aktivitete mjedisore për OJQ-të dhe aktivistët të angazhuar në fushën e mjedisit apo në zhvillimin e qëndrueshëm. Të interesuarit mund të aplikojnë deri në datën 7 nëntor 2022. Shuma me të cilën mbështetet aplikanti i suksesshëm për këtë aktivitet është 300 Euro (Shpërblimi nuk i mbulon pagat e personave të angazhuar në kuadër të aktivitetit mjedisor). Aplikantët duhet ta dërgojnë një koncept note (jo më shumë se 3 faqe të formatit A4) me përmbajtjen si vijon:

Titulli i aksionit

Përmbledhje

Rëndësia (mjedisi/veprim i zhvillimit të qëndrueshëm)

Përshkrimi i aktivitetit

Qëndrueshmëria/ndikimi në mjedis

Dokumentet dërgohen në emailin info@pactks.org, deri në datën 7 nëntor 2022.

Anketa e Mbeturinave të Trajtuara (AMT) 2021

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon rezultatet e Anketës së Mbeturinave të Trajtuara (AMT) për vitin 2021.

AMT ka për qëllim grumbullimin e të dhënave statistikore nga bizneset, që merren me trajtimin e mbeturinave (deponitë sanitare rajonale, objektet e trajtimit të mbetjeve medicinale-spitalore), sigurimin e të dhënave të qëndrueshme statistikore dhe krijimin e serisë kohore për mbeturinat e trajtuara.

Rezultatet e prezantuara në këtë publikim ofrojnë një burim të rëndësishëm statistikor për gjendjen e tanishme të këtij sektori.

Rezultatet nga AMT 2021, tregojnë se: sasia e mbeturinave të ricikluara ishte 21 307 ton/vit; sasia e mbeturinave të sterilizuara (mbeturina spitalore) ishte 960 ton/vit; dhe sasia gjithsej e mbeturinave të trajtuara dhe të deponuara për vitin 2021 ishte 506 044 ton/vit.

Sasia e mbeturinave të trajtuara, sipas llojit të mbeturinave dhe llojit të trajtimit, e shprehur në përqindje për vitin 2021 ishte si vijon: metalet (14%); mbeturinat nga plastika (31%); mbeturinat spitalore (4%); mbeturinat e letrës dhe kartonit (51%).

Kurse, sasia e mbeturinave të deponuara në deponitë sanitare rajonale në vitin 2021 ishte 483 777 ton/vit. Krahasuar me të dhënat e vitit 2020, ka një rritje prej 8.6%. Ndërsa, krahasuar sipas rajoneve, sasia më madhe e mbeturinave të deponuara ka qenë në deponin sanitare në rajonin e Prishtinës (Mirash), 167 371 t, ose 35 %..

Për më shumë informata lidhur me Anketën e Mbeturinave te Trajtuara (AMT) 2021, vizitoni këtu.

Main findings of the 2022 Report for Kosovo

In the Green Agenda for the Western Balkans and sustainable connectivity, Kosovo has made some progress in the field of transport and limited progress in the fields of energy, environment and climate change.

In the field of resources and agriculture, Kosovo has made some progress in food security, veterinary policy and phytosanitary policy, but only limited progress in agriculture.

Source: European Commission

Glavni nalazi Izveštaja o Kosovu za 2022

U Zelenoj agendi za zapadni Balkan i održivu povezanost, Kosovo je ostvarilo određeni napredak u oblasti transporta i ograničen napredak u oblastima energije, životne sredine i klimatskih promena.

U oblasti resursa i poljoprivrede, Kosovo je ostvarilo određeni napredak u bezbednosti hrane, veterinarskoj politici i fitosanitarnoj politici, ali samo ograničen napredak u poljoprivredi.

Izvor: Evropska komisija

Smeće se i dalje odlaže u regionu Rugove

Ovo je stanje puta za Rugovo i Peć. I pored organizovanja mnogih akcija čišćenja, situacija se ne popravlja. Neodgovorni ljudi i privrednici nastavljaju sa zagađivanjem ovog područja, nažalost, delovanje institucija nadležnih za prevenciju zagađivača i dalje je veoma deficitarno.

Međutim, ne možemo da ostanemo ravnodušni i ponovo pozovemo naše volontere, stanovnike ovog kraja, preduzeća, kompaniju za upravljanje otpadom „Ambienti“ u opštini Peć, Direkciju za upravljanje nacionalnim parkom „Bjeshket e Nemuna“ i sve ekološke aktivisti koji će u subotu 29.10.2022 sa početkom u 11:00 časova mobilisati i očistiti Rugovu.

Garbage continues to be dumped in the Rugova region

This is the condition of the road to Rugovo i Peja. Despite the organization of many clean-up actions, the situation is not improving. Irresponsible people and businesses continue to pollute this area, unfortunately the action of the institutions responsible for the prevention of polluters continues to be very deficient.

However, we cannot remain indifferent and again call our volunteers, residents of the area, businesses, the waste management company “Ambienti” in the Municipality of Peja, the Directorate for the Management of the National Park “Bjeshket e Nemuna” and all the environmental activists who on Saturday 29.10.2022 starting at 11:00 a.m. to mobilize and Clean Rugova.