28 opština u pravcu finalizacije planova upravljanja komunalnim otpadom

Tokom posljednja tri dana, u okviru procesa revizije komunalnih planova upravljanja otpadom, održana je radionica na kojoj su se utvrđivale mjere/aktivnosti za ciljeve ovih planova.

Opštine su predstavile izazove sa kojima se svakodnevno susreću i pružile doprinose i nove ideje za rešavanje i rešenja tokom narednih 5 godina.

Svi ciljevi i planirane mere biće usmereni na minimiziranje proizvodnje otpada, 3R prakse, pružanje kvalitetnih i održivih usluga.

https://m.facebook.com/stori.php?stori_fbid=pfbid0FgzFKbumckvKiC9Mghizgk1A6oL3BfpVf6p8uKRErkkRbi5SBE8ff7p2ZLeEnTK6l&id=10006815848

28 municipalities towards the finalization of municipal waste management plans

During the last three days, within the framework of the review process of the municipal waste management plans, a workshop was held to determine the measures/activities for the objectives of these Plans.

Municipalities presented the challenges they face every day and provided input and new ideas for addressing and solutions during the next 5 years.

All objectives and planned measures will be focused on minimizing waste production, 3R practices, providing quality and sustainable services.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0FgzFQbumcqwQyC9Mghyzgx1A6oL3BfpWf6p8uKRErqxRbi5SBE8ff7p2ZLeEnTK6l&id=100068488488153

28 komuna drejt finalizimit të planeve komunale të menaxhimit të mbeturinave

Gjatë tre diteve të fundit, në kuadër të procesit të rishikimit të planeve komunale të menaxhimit të mbeturinave, u zhvillua punëtoria për caktimin e masave/aktiviteteve për objektivat e këtyre Planeve.

Komunat paraqitën sfidat me të cilat përballen çdo ditë dhe dhanë kontribut e ide të reja për adresim dhe zgjidhje gjatë 5 viteve të ardhshme.

Të gjitha objektivat dhe masat e planifikuara do të jenë të fokusuara në minimizim të prodhimit të mbeturinave, praktika 3R, ofrim të shërbimeve cilësore dhe të qëndrueshme.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0FgzFQbumcqwQyC9Mghyzgx1A6oL3BfpWf6p8uKRErqxRbi5SBE8ff7p2ZLeEnTK6l&id=100068488488153