28 opština u pravcu finalizacije planova upravljanja komunalnim otpadom

Tokom posljednja tri dana, u okviru procesa revizije komunalnih planova upravljanja otpadom, održana je radionica na kojoj su se utvrđivale mjere/aktivnosti za ciljeve ovih planova. Opštine su predstavile izazove sa kojima se svakodnevno susreću i pružile doprinose i nove ideje za rešavanje i rešenja tokom narednih 5 godina. Svi ciljevi i planirane mere biće usmereni… Continue reading 28 opština u pravcu finalizacije planova upravljanja komunalnim otpadom

28 municipalities towards the finalization of municipal waste management plans

During the last three days, within the framework of the review process of the municipal waste management plans, a workshop was held to determine the measures/activities for the objectives of these Plans. Municipalities presented the challenges they face every day and provided input and new ideas for addressing and solutions during the next 5 years.… Continue reading 28 municipalities towards the finalization of municipal waste management plans

28 komuna drejt finalizimit të planeve komunale të menaxhimit të mbeturinave

Gjatë tre diteve të fundit, në kuadër të procesit të rishikimit të planeve komunale të menaxhimit të mbeturinave, u zhvillua punëtoria për caktimin e masave/aktiviteteve për objektivat e këtyre Planeve. Komunat paraqitën sfidat me të cilat përballen çdo ditë dhe dhanë kontribut e ide të reja për adresim dhe zgjidhje gjatë 5 viteve të ardhshme.… Continue reading 28 komuna drejt finalizimit të planeve komunale të menaxhimit të mbeturinave