Analiza zakonodavstva Republike Kosovo u oblasti životne sredine – Nedostaci i primena u praksi (Alb)

Stranica na kojoj se nalazi izveštaj „Analiza zakonodavstva Republike Kosovo u oblasti životne sredine – nedostaci i primena u praksi“ koju su sproveli Aktivni građani, uz podršku VVF Adria. Istovremeno, preporuke koje proizilaze iz ove analize. https://drive.google.com/…/1JR0g…/viev

Analysis of the Legislation of the Republic of Kosovo in the environmental field – Gaps and Implementation in practice (Alb)

The page where you can find the report “Analysis of the Legislation of the Republic of Kosovo in the environmental field – Gaps and Implementation in practice” carried out by Active Citizens, supported by WWF Adria. At the same time, the recommendations resulting from this analysis. https://drive.google.com/…/1JR0g…/view

Analizë e Legjislacionit të Republikës së Kosovës në fushën mjedisore – Zbrazëtirat dhe Zbatimi në praktikë

Faqja ku mund ta gjeni raportin “Analizë e Legjislacionit të Republikës së Kosovës në fushën mjedisore – Zbrazëtirat dhe Zbatimi në praktikë” realizuar nga Qytetarët Aktivë, mbështetur nga WWF Adria. Njëkohësisht edhe rekomandimet e dalura nga kjo analizë. https://drive.google.com/…/1JR0g…/view