Zagovaranje zaštite životne sredine i svesti o upravljanju vodnim resursima

Treći govor platforme „Zeleni razgovor“ Egzone Šalje, operativnog direktora NVO EcoZ, izražava poteškoće i izazove sa kojima se Kosovo suočava u slučaju upravljanja vodama. Primetivši da zloupotreba vode nanosi veliku štetu životnoj sredini, Egzona je zajedno sa svojim timom i pristalicama pokrenula proteste na mestima pogođenim lošim upravljanjem vodom, nastavljajući sa kampanjama samopomoći, zagovaranjem i raznim nacionalnim i međunarodnim skupovima za donošenje rešenja na problem.

GreenTalk organizuje Balkan Green Foundation i služi da stimuliše diskusiju o održivom razvoju, kao i izazovima i mogućnostima na Kosovu u ovoj oblasti. Ovo treće izdanje platforme podržava Heinrich-Boll-Stiftung.

Advocacy for environmental protection and awareness of water resource management

The third speech of the “Green Talk” platform by Egzona Shala, operational director at the NGO EcoZ, expresses the difficulties and challenges that Kosovo faces in the case of water management. Noticing that the misuse of water is causing great damage to the environment, Egzona, together with its team and supporters, started protests in places affected by water mismanagement, continuing with self-help campaigns, advocacy and various national and international meetings for brought a solution to the problem.

GreenTalk is organized by the Balkan Green Foundation and serves to stimulate discussion on sustainable development, as well as challenges and opportunities in Kosovo in this field. This third edition of the platform is supported by the Heinrich-Böll-Stiftung.

Avokimi për mbrojtjen e mjedisit dhe ndërgjegjësimi për menaxhimin e burimeve ujore


Fjalim i tretë i platformës “Green Talk” nga Egzona Shala, Drejtoreshë operacionale në OJQ-në EcoZ, shpreh vështirësitë dhe sfidat që Kosova përballet në rastin e menaxhimit të ujrave. Duke vrejtur që keqshfrytëzim i ujit po pëson dëme të mëdha në ambient, Egzona së bashku me ekipin dhe mbështetësit e saj, filluan protestime në vende të prekura nga keqmenaxhimi i ujrave, duke vazhduar me kampania vetëjesues, avokime dhe takime të ndryshme nacionale dhe internacionale për të sjellur një zgjidhje të problemit.

GreenTalk organizohet nga Balkan Green Foundation dhe shërben për të stimuluar diskutimin mbi zhvillimin e qëndrueshëm, si dhe sfidat dhe mundësitë në Kosovë në këtë fushë. Ky edicion i tretë i platformës mbështetet nga Heinrich-Böll-Stiftung.