Zagovaranje zaštite životne sredine i svesti o upravljanju vodnim resursima

Treći govor platforme „Zeleni razgovor“ Egzone Šalje, operativnog direktora NVO EcoZ, izražava poteškoće i izazove sa kojima se Kosovo suočava u slučaju upravljanja vodama. Primetivši da zloupotreba vode nanosi veliku štetu životnoj sredini, Egzona je zajedno sa svojim timom i pristalicama pokrenula proteste na mestima pogođenim lošim upravljanjem vodom, nastavljajući sa kampanjama samopomoći, zagovaranjem i… Continue reading Zagovaranje zaštite životne sredine i svesti o upravljanju vodnim resursima

Advocacy for environmental protection and awareness of water resource management

The third speech of the “Green Talk” platform by Egzona Shala, operational director at the NGO EcoZ, expresses the difficulties and challenges that Kosovo faces in the case of water management. Noticing that the misuse of water is causing great damage to the environment, Egzona, together with its team and supporters, started protests in places… Continue reading Advocacy for environmental protection and awareness of water resource management

Avokimi për mbrojtjen e mjedisit dhe ndërgjegjësimi për menaxhimin e burimeve ujore

Fjalim i tretë i platformës “Green Talk” nga Egzona Shala, Drejtoreshë operacionale në OJQ-në EcoZ, shpreh vështirësitë dhe sfidat që Kosova përballet në rastin e menaxhimit të ujrave. Duke vrejtur që keqshfrytëzim i ujit po pëson dëme të mëdha në ambient, Egzona së bashku me ekipin dhe mbështetësit e saj, filluan protestime në vende të… Continue reading Avokimi për mbrojtjen e mjedisit dhe ndërgjegjësimi për menaxhimin e burimeve ujore