Zeleni izazov Kosova

Za zeleniju budućnost. Posle COVID-19, Kosovo doživljava jednu od najizazovnijih društvenih i ekonomskih kriza u poslednje dve decenije. Zeleni i pravedan put oporavka može vratiti privatni sektor Kosova na pravi put – stvaranje novih radnih mesta, smanjenje emisija staklene bašte i jačanje konkurentnosti, dok je na putu ka budućnosti otpornoj na klimu. UNDP Kosovo, u… Continue reading Zeleni izazov Kosova

Sfida e Gjelbër e Kosovës

Për një të ardhme më të gjelbër. Pas COVID-19, Kosova po përjeton një nga krizat më sfiduese shoqërore dhe ekonomike në dy dekadat e fundit. Një rrugë e gjelbër dhe e drejtë e rimëkëmbjes mund ta kthejë sektorin privat të Kosovës në rrugën e duhur – duke krijuar vende të reja pune, duke reduktuar emetimet… Continue reading Sfida e Gjelbër e Kosovës

The Kosovo Green Challenge

For a greener future In the aftermath of COVID-19, Kosovo is experiencing one of the most challenging societal and economic crises in the last two decades. A green and just recovery path can put Kosovo’s private sector back on track – creating new jobs, reducing greenhouse emissions and boosting competitiveness, while on route to a… Continue reading The Kosovo Green Challenge