Fëmijët mësojnë për rëndësinë e mjedisit dhe reciklimit

Fondacioni BONEVET me lokacion në Mitrovicë ka organizuar punëtori me fëmijë në kuadër të aktiviteteve të përkrahura nga Platforma për Mjedis dhe Zhvillim tê Qëndrueshëm Environment Hub (www.environment-hub.org) i cili zbatohet në kuadër të HumanRightivism. Punëtoria e parë: Fëmijët janë njohur me rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe mënyrat e reciklimit të mbeturinave  Në fund kanë… Continue reading Fëmijët mësojnë për rëndësinë e mjedisit dhe reciklimit