Obećavajuća praksa: Treba zasaditi milion stabala

Ozelenjavanjem životne sredine stvara se čistiji vazduh, hladnija urbana područja i mirniji um.

UNDP Kosovo podržava institucije u ovoj velikoj inicijativi, radujući se okupljanju dijaspore kroz crovdfunding kako bi Kosovo postalo zelenije!

Praktikë premtuese: Një milion pemë do të mbillen

Gjelbërimi i mjedisit krijon ajër më të pastër, zona urbane më të freskëta dhe mendje më paqësore.

UNDP Kosova mbështet institucionet në këtë iniciativë madhështore, duke pritur me padurim që të mbledhë diasporën përmes financimit të shumtë për ta bërë Kosovën më të gjelbër!

Promising practice: One million trees are to be planted

Greening the environment creates cleaner air , cooler urban areas and more peaceful minds.

UNDP Kosovo supports the institutions in this great initiative, looking forward to rallying the diaspora through crowdfunding to make Kosovo greener!

28 opština u pravcu finalizacije planova upravljanja komunalnim otpadom

Tokom posljednja tri dana, u okviru procesa revizije komunalnih planova upravljanja otpadom, održana je radionica na kojoj su se utvrđivale mjere/aktivnosti za ciljeve ovih planova.

Opštine su predstavile izazove sa kojima se svakodnevno susreću i pružile doprinose i nove ideje za rešavanje i rešenja tokom narednih 5 godina.

Svi ciljevi i planirane mere biće usmereni na minimiziranje proizvodnje otpada, 3R prakse, pružanje kvalitetnih i održivih usluga.

https://m.facebook.com/stori.php?stori_fbid=pfbid0FgzFKbumckvKiC9Mghizgk1A6oL3BfpVf6p8uKRErkkRbi5SBE8ff7p2ZLeEnTK6l&id=10006815848

28 municipalities towards the finalization of municipal waste management plans

During the last three days, within the framework of the review process of the municipal waste management plans, a workshop was held to determine the measures/activities for the objectives of these Plans.

Municipalities presented the challenges they face every day and provided input and new ideas for addressing and solutions during the next 5 years.

All objectives and planned measures will be focused on minimizing waste production, 3R practices, providing quality and sustainable services.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0FgzFQbumcqwQyC9Mghyzgx1A6oL3BfpWf6p8uKRErqxRbi5SBE8ff7p2ZLeEnTK6l&id=100068488488153

28 komuna drejt finalizimit të planeve komunale të menaxhimit të mbeturinave

Gjatë tre diteve të fundit, në kuadër të procesit të rishikimit të planeve komunale të menaxhimit të mbeturinave, u zhvillua punëtoria për caktimin e masave/aktiviteteve për objektivat e këtyre Planeve.

Komunat paraqitën sfidat me të cilat përballen çdo ditë dhe dhanë kontribut e ide të reja për adresim dhe zgjidhje gjatë 5 viteve të ardhshme.

Të gjitha objektivat dhe masat e planifikuara do të jenë të fokusuara në minimizim të prodhimit të mbeturinave, praktika 3R, ofrim të shërbimeve cilësore dhe të qëndrueshme.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0FgzFQbumcqwQyC9Mghyzgx1A6oL3BfpWf6p8uKRErqxRbi5SBE8ff7p2ZLeEnTK6l&id=100068488488153