Obećavajuća praksa: informativni paneli i korpe za otpatke postavljeni su u ŠFMU „Azem Bejta“ iu rezervoaru za vodu u selu Štutica, opština Glogovac

Ova aktivnost je realizovana danas u okviru realizacije aktivnosti za životnu sredinu i održivi razvoj, kroz podršku u okviru drugog kruga nagrada za kreativne aktivnosti, od inicijativa u zajednici.

Fitore Šabani, inicijator ove aktivnosti, koji je i nastavnik hemije u ovoj školi, podržan je od strane Platforme za životnu sredinu i održivi razvoj (environment-hub) koju sprovodi organizacija PACT kroz projekat HumanRightivism.

U ovoj značajnoj aktivnosti za očuvanje životne sredine na ovoj lokaciji, koju posećuju i meštani drugih opština iz regiona, dobrovoljnim radom doprineli su zaposleni u ovoj školi.

Promising practice: informative panels and waste baskets are placed in the ShFMU “Azem Bejta” and in the water tank in the village of Shtuticë, municipality of Drenas

This activity was carried out today within the framework of the implementation of activities for the environment and sustainable development, through support within the second round of rewards for creative activities, from community-based initiatives.

Fitore Shabani, the initiator of this activity, who is also a chemistry teacher at this school, has been supported by the Platform for Environment and Sustainable Development (www.environment-hub) implemented by the PACT organization through the HumanRightivism project.

In this important activity for the preservation of the environment in this location, which is also visited by residents from other municipalities from the region, the employees of this school have contributed with voluntary work.

Praktika premtuese: vendosen panele informuese dhe shporta për mbeturina në ShFMU” Azem Bejta” dhe në kroin e ujit në fshatin Shtuticë, komuna e Drenasit

Ky aktivitet është realizuar sot në kuadër të zbatimit të aktiviteteve për mjedis dhe zhvillim të qëndrueshëm, përmes përkrahjes në kuadër të raundit të dytë të shpërblimeve për aktivitete kreative, nga iniciativat me bazë në komunitet.

Fitore Shabani, iniciatore e këtij aktiviteti e cila njëherësh është edhe mësimdhënëse e lëndës së kimisë në këtë shkollë, është përkrahur nga Platforma për Mjedis dhe Zhvillim të Qëndrueshëm (www.environment-hub) e zbatuar nga organizata PACT përmes projektit HumanRightivism.

Në këtë aktivitet të rëndësishëm për ruajtjen e mjedisit në këtë lokacion, i cili vizitohet edhe nga banorë nga komuna të tjera nga rajoni, me punë vullnetare kanë kontribuar punonjësit e kësaj shkolle.