Untitled

📣 TOKA si pjesë e SAME – Solidarity Action Day Movement in Europe prezanton Ditën e Solidaritetit për herë të parë në Kosovë.

Në kuadër të kësaj dite, e cila planifikohet të mbahet vitin tjetër, po shpallim thirrjen e hapur për të gjithë të rinjtë e të rejat që dëshirojnë të jenë pjesë e kësaj iniciative dhe të bëjnë ndryshim në komunitet! Apliko tani për të qenë pjesë e Akademisë së Liderëve të Rinj!

Kush mund të aplikojë?
✔️Të rinj e të reja që i takojnë grup moshës 16-24 vjeçare;
✔️Të rinj e të reja nga të gjitha komunat e Kosovës;
✔️Të gjithë ata që kanë përvojë të paktën 1 vjeçare në lidership apo punë me të rinj;
✔️Të gjithë ata që janë apo nuk janë pjesë e programeve të TOKAs;
✔️ Të gjithë ata që janë entuziastë për të sjell ndryshime pozitive në komunitet.

Si mund të aplikoni?
🔗 Apliko tani duke e plotësuar formën në këtë link: tinyurl.com/j482s9vc

⏰ Afati për aplikim është i hapur deri me 12/10/2022.

👉 Për më shumë informata, klikoni këtu: tinyurl.com/mrxk2jfw

Akademia e Liderëve të Rinj është pjesë e aktiviteteve ambientaliste, të financuara nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA), përmes Programit të saj “Human Rightivism”, dhe implementohet nga CDF dhe TOKA.


📣 TOKA as part of the SAME network of European organizations presents Solidarity Action Day for the first time in Kosovo.

As part of this day, which is planned to be held next year, we are announcing an open call for all youth who want to be part of this initiative and make a difference in the community! Apply now to be part of the Youth Leaders Academy and get trained in advanced leadership skills!

Who can apply?
✔️Youth of age 16-24;
✔️Youth from all municipalities of Kosovo;
✔️All those who have at least 1 year of experience in leadership or work with young people;
✔️All those who are or are not part of TOKA’s programs;
✔️All those who are enthusiastic about bringing positive changes to the community.

How can you apply?
🔗 Apply now by filling out the form in this link: tinyurl.com/j482s9vc

⏰ Application deadline, open until the 12th of October 2022.

👉 For more information, click here: tinyurl.com/3xsjtzmk

Youth Leaders Academy is part of environmental activities, funded by the Swedish International Cooperation and Development Agency (SIDA), through its “Human Rightivism” Program, and implemented by CDF and TOKA.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email