Akcija EU čišćenja jezera Badovc, Szuniog poziva na čistiju životnu sredinu

Kancelarija Evropske unije na Kosovu zajedno sa GIZ Kosovo, Mladim evropskim ambasadorima i PAMKOS-om organizovala je u petak akciju čišćenja jezera Badovci.

U ovoj akciji sakupljanja smeća učestvovao je i ambasador EU Tomaš Šunjog, koji je pozvao građane na maksimalnu posvećenost i zalaganje za bolju životnu sredinu na jezerima.

Ambasador Šunjog je rekao da je svrha ove akcije podizanje svesti građana da treba da budu oprezni kada se zaustavljaju u blizini jezera, ili kada se zaustavljaju u prirodi.

„Ovo je zapravo petak, koji je ujedno i dan čišćenja plaža u EU, tako da nažalost Kosovo nema morske plaže, ali smo ipak odlučili da uradimo ovaj projekat na Kosovu, i srećni smo što smo sada ovde na jezeru Badovci da očistimo ovo područje pored jezera. Mislim da je to zaista važna vrsta aktivnosti, i to ne samo za lokalnu zajednicu i čišćenje jezera, ali mislim da nam je i cilj da podignemo svest i možda bolje obavestimo ljude da moraju da budu veoma oprezni kada svrate u jezera, ili kada zastanu u prirodi, smeće bi trebalo da odnesu sa sobom u svoje domove i da ga propisno odlože u čistače“, naglasio je ambasador Šunjog.

Ambasador Šunjog je rekao i da jezero Badovci treba održavati čistim iz još jednog razloga, kako je rekao zbog povećanja broja turista.

„Mislim da je to veoma važno za Kosovo, jer ima prelepu prirodu i među najlepšima koje sam video u Evropi, ali mora da se čisti i mora da se održava čistim. Jer, znate, ako želite da povećate broj turista koji dolaze i povećate vrstu turističkog posla, prirodu treba dobro zaštititi“, rekao je on.

Izvršni direktor Udruženja za zaštitu i čišćenje životne sredine Kosova – Pamkos, Merlina Beu-Mucaj, rekla je da je aktivnost usmerena na povećanje svesti građana o očuvanju i brizi o životnoj sredini u oblastima vodnih resursa, koje neophodni su građanima.

„U okviru aktivnosti koje razvijaju EU i GIZ sa partnerom na lokalnom nivou, ovde se radi aktivnost čišćenja jezera Badovci, koja ima za cilj da motiviše sve ljude koji vole životnu sredinu za održavanje i brigu o životnoj sredini, posebno u oblastima vodnih resursa, koji su neophodni građanima“, naglasila je ona.

Uprkos kišnom vremenu danas, volonterski aktivisti su sa jezera Badovci prikupili na desetine džakova za smeće. Kompanija Green Art Center Priština (GAC) i kompanija “Pastrimi” Priština takođe su bili deo ove aktivnosti. /KP/Telegraf/

EU cleaning action in Lake Badovci, Szunyog calls for a cleaner environment

The Office of the European Union in Kosovo, together with GIZ Kosovo, the Young European Ambassadors, and PAMKOS organized an activity for the cleaning of Lake Badovci on Friday.

The ambassador of the EU, Tomas Szunyog, also participated in this garbage collection action, who called on the citizens for maximum dedication and commitment for a better environment in the lakes.

Ambassador Szunyog said that the purpose of this action is to increase the awareness of citizens that they should be careful when they stop near the lake, or when they stop in nature.

“This is actually Friday, which is also the EU’s beach cleaning day, so unfortunately Kosovo does not have sea beaches, but we still decided to do this project in Kosovo, and we are happy that we are now here at Lake Badovci to clean up this area by the lake. I think it’s a really important kind of activity, and not just for the local community, and cleaning up the lake, but I think it’s also our goal to raise awareness and maybe better inform people that they have to be really careful when stop by the lake, or when they stop in nature, they should take the garbage with them to their homes and dispose of it properly with the cleaning companies”, emphasized Ambassador Szunyog.

Ambassador Szunyog also said that Lake Badovci should be kept clean for another reason, as he said for the increase in the number of tourists.

“I think it is very important for Kosovo, because it has a beautiful nature and among the most beautiful that I have seen in Europe, but it must be cleaned and it must also be kept clean. Because, you know, if you want to increase the number of tourists coming and increase the type of tourism business, nature should be well protected,” he said.

The executive director of the Association for the Protection and Cleaning of the Environment of Kosovo – Pamkos, Merlina Beu-Muçaj, said that the activity is aimed at increasing the awareness of citizens about the conservation and environmental care in the areas of water resources, which are necessary for citizens.

“As part of the activity developed by the EU and GIZ with a local level partner, an activity is being done here to clean up Lake Badovci, which aims to motivate all people who love the environment for the maintenance and care of the environment, especially in the areas of water resources, which are necessary for the citizens”, she emphasized.

Despite the rainy weather today, volunteer activists collected dozens of garbage bags from Lake Badovci. The company Green Art Center Prishtina (GAC) and the company “Pastrimi” Prishtina were also part of this activity. /KP/Telegraph/

BE aksion pastrimi në liqenin e Badovcit, Szunyog thirrje për një ambient me të pastër

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë së bashku me GIZ Kosovën, Ambasadorët e Rinj Evropian, dhe PAMKOS organizuan të premten një aktivitet për pastrimin e Liqenit të Badovcit.

Në këtë aksion për mbledhjen e mbeturinave ka marrë pjesë edhe ambasadori i BE-së, Tomas Szunyog, i cili bëri thirrje qytetarëve për përkushtim dhe angazhim maksimal për një ambient me të mirë në liqene.

Ambasadori Szunyog tha se qëllimi i këtij aksioni është që të rritet edhe ndërgjegjësimi për qytetarët se duhet të jenë të kujdesshëm kur ndalen pranë liqenit, ose kur ndalen në natyrë.

“Kjo është në fakt e premtja e cila është edhe dita e BE-së për pastrimin e plazheve, kështu që për fat të keq Kosova nuk ka plazhe detare, por ne megjithatë vendosëm ta bëjmë këtë projekt edhe në Kosovë, dhe jemi të lumtur që jemi tani këtu në liqenin e Badovcit për të pastruar në këtë pjesë buzë liqenit. Mendoj se është me të vërtetë një lloj aktiviteti i rëndësishëm, dhe jo vetëm për komunitetin lokal, dhe pastrimin e liqenit, por mendoj se është gjithashtu qëllimi ynë që të rrisim ndërgjegjësimin dhe ndoshta të informojmë më mirë njerëzit se duhet të jenë vërtet të kujdesshëm kur ndalen pranë liqenit, ose kur ndalen në natyrë, ata duhet t’i marrin mbeturinat me vete në shtëpitë e tyre dhe t’i hedhin ashtu siç duhet me kompanitë e pastrimit”, theksoi ambasadori Szunyog.

Po ashtu ambasadori Szunyog tha se Liqeni i Badovcit duhet mbajtur pastër edhe për një arsye tjetër, siç tha ai për rritjen e numrit të turistëve.

“Mendoj se është shumë e rëndësishme për Kosovën, sepse ka një natyrë të bukur dhe në më të bukurat që kam parë në Evropë, por duhet pastruar dhe gjithashtu duhet mbajtur pastër. Sepse, ju e dini, nëse doni të rrisni numrin e turistëve që vijnë dhe të rrisni llojin e biznesit turistik, natyra duhet të mbrohet mirë”, tha ai.

Drejtoresha ekzekutive në Asociacionin për Mbrojtjen dhe Pastrimin e Mjedisit të Kosovës – Pamkos, Merlina Beu-Muçaj tha se aktiviteti ka për qëllim rritjen e vetëdijesimit të qytetarëve për ruajtjen, kujdesin mjedisor në hapësirat e resurseve ujore, të cilat janë të nevojshme për qytetarët.

“Në kuadër të aktivitetit i cili zhvillohet nga BE-ja dhe GIZ-it me partner të nivelit lokal, është duke u bërë këtu një aktivitet për pastrimin e liqenit të Badovcit, i cili ka për qëllim të motivojë të gjithë njerëzit që e duan mjedisin për mirëmbajtjen dhe kujdesin mjedisor sidomos në hapësirat e resurseve ujore, të cilat janë të nevojshme për qytetarët”, theksoi ajo.

Për kundër që sot mori mot me shi, aktivistët vullnetarë mblodhën dhjetëra thasë mbeturina nga Liqeni i Badovcit. Pjesë e këtij aktivitetit ishin edhe kompania Green Art Center Prishtina(GAC) dhe kompania “Pastrimi” Prishtinë. /KP/Telegrafi/