POZIV ZA DECU

Osnivanje dečje grupe za zaštitu životne sredine i klimatske promene.

Omladinska ekološka i bezbednosna zona – EcoZ je organizacija zasnovana na zajednici koja ima za cilj zaštitu životne sredine i podizanje svesti građana o njihovim mogućnostima i obavezama prema životnoj sredini.

Save the Children Kosovo veruje da svako dete zaslužuje budućnost. Širom sveta i na Kosovu dajemo deci zdrav početak života, priliku da uče i da budu zaštićeni od zla.

EcoZ u partnerstvu sa organizacijom Save the Children na Kosovu sprovodi projekat „Održivost životne sredine sa decom“ koji ima za cilj da poveća kapacitete dece za zaštitu i njihova prava sa posebnim akcentom na zaštitu životne sredine i klimatske promene, kao osnovne pravo svakog pojedinca.

📍Koliko će dece učestvovati? 100 dece.
Ko se može prijaviti?
Sva deca uzrasta 13-15 godina koja su stalno nastanjena u opštinama Priština, Peć, Đakovica i Južna Mitrovica.

📍Kako se prijaviti?
Prijava se može izvršiti popunjavanjem formulara u saradnji sa roditeljem/starateljima
Obrazac za prijavu: https://docs.google.com/forms/d/1Dksr6B5167ljkCnCUmthedegRnnkk9voTkhBc5h_aIk/vievform?edit_rekuested=true

📍Kako ide selekcija dece?
Selekciju dece vršiće tim EcoZ organizacije po kriterijumu uzrasta i regiona učesnika, ranoj prijavi kao i znanju o zaštiti životne sredine i klimatskim promenama.

📍Kada počinje projekat i koliko traje?
Prva faza projekta počela je u septembru i nastaviće se do kraja decembra 2022. godine, ali će se nastaviti do 2026. godine uz prateće aktivnosti

📍Koje aktivnosti će se sprovoditi i koliko često?
U ovom periodu imaćemo 8 radionica, po dve za svaku opštinu i 4 plana zastupanja, kao i nacionalnu kampanju za zaštitu životne sredine.

📍Šta ćemo razviti kroz ovaj projekat?
Tokom ovog projekta, obuka o životnoj sredini i klimatskim promenama odvijaće se kroz radne grupe sačinjene od dece.
Zajedno ćemo razviti planove zagovaranja zaštite životne sredine i klimatskih promena za četiri izabrane opštine.
Organizovaćemo virtuelnu nacionalnu kampanju koju vode deca za podizanje svesti o zaštiti životne sredine i klimatskim promenama.

📍Trebalo bi da budete deo ove grupe jer niko drugi bolji od vas ne može da zagovara i štiti životnu sredinu i pravo na čistu životnu sredinu. Niko ne može biti moćniji u vašim zahtevima za pravima koja vam garantuju Konvencija i zakonodavstvo.

Veoma ste važni za ovu grupu. Pored posla i aktivnosti, imaćete priliku da naučite mnogo o životnoj sredini i klimatskim promenama, stvarate prijateljstva sa drugom decom i budete aktivni deo društva. Vaš glas je važan, pa vas pozivamo da budete deo ovih aktivnosti.

📍Rok za prijavu je do 22.09.2022.

Ukoliko su vam potrebna uputstva ili dodatne informacije, kontaktirajte nas direktno na broj telefona +383 49 905 462 ili na imejl adresu: iecozone@gmail.com.

Više:

https://docs.google.com/forms/d/1Dksr6B5167ljkCnCUmthedegRnnkk9voTkhBc5h_aIk/vievform?edit_rekuested=true@

CALL FOR CHILDREN

Establishment of the children’s group for the protection of the environment and climate change.

Youth Ecological and Security Zone – EcoZ is a community-based organization that aims to protect the environment and raise awareness among citizens about their opportunities and obligations towards the environment.

Save the Children Kosovo believes that every child deserves a future. Around the world and in Kosovo, we give children a healthy start in life, the opportunity to learn and be protected from harm.

EcoZ in partnership with the organization Save the Children in Kosovo is implementing the project “Environmental Sustainability with Children” which aims to increase the capacities of children on the protection and their rights with special emphasis on the protection of the environment and climate change, as elementary right of every individual.

📍How many children will participate? 100 children.
Who can apply?
All children aged 13-15 who are permanent residents of the municipality of Pristina, Peja, Gjakova and South Mitrovica.

📍How to apply?
The application can be made by filling out the form in cooperation with your parent/guardian
Application form: https://docs.google.com/forms/d/1Dksr6B5167ljkCnCUmthedegRnnqk9woTqhBc5h_aIk/viewform?edit_requested=true

📍How is the selection of children?
The selection of children will be made by the team of the EcoZ Organization following the criteria of the age and region of the participants, early application as well as knowledge on environmental protection and climate change.

📍When does the project start and how long does it last?
The first phase of the project started in September and will continue until the end of December 2022 but will continue until 2026 with follow-up activities

📍What activities will be carried out and how often?
During this period we will have 8 workshops, two for each municipality and 4 advocacy plans as well as a national campaign for environmental protection.

📍What will we develop through this project?
During this project, training on the environment and climate change will take place through working groups made up of children.
We will jointly develop environmental and climate change advocacy plans for the four selected municipalities.
We will organize a virtual national campaign led by children to raise awareness about environmental protection and climate change.

📍You should be part of this group because no one else better than you can advocate and protect the environment and the right to a clean environment. No one can be more powerful in your demands for the rights guaranteed to you by the Convention and the Legislation.

You are very important to this group. In addition to work and activities, you will have the opportunity to learn a lot about the environment and climate change, create friendships with other children and be an active part of society. Your voice is important, so we invite you to be part of these activities.

📍The deadline to apply is until September 22, 2022.

If you need instructions or additional information, please contact us directly at the phone number +383 49 905 462 or at the email address: yecozone@gmail.com.

For more:

https://docs.google.com/forms/d/1Dksr6B5167ljkCnCUmthedegRnnqk9woTqhBc5h_aIk/viewform?edit_requested=true@

THIRRJE PËR FËMIJË

Themelimi i grupit të fëmijëve për mbrojtjen e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike.

Youth Ecological and Security Zone – EcoZ është Organizatë me bazë në komunitet e cila ka për qëllim mbrojtjen e mjedisit dhe vetëdijësimin e qytetarëve për mundësitë dhe obligimet e tyre ndaj mjedisit.

Save the Children Kosova/o beson se çdo fëmijë meriton një të ardhme. Në mbarë botën dhe në Kosovë, ne u japim fëmijëve një fillim të shëndetshëm në jetë, mundësinë për të mësuar dhe për t’u mbrojtur nga dëmet.

EcoZ në partneritet me organizatën Save the Children në Kosovë është duke zbatuar projektin “Qëndrueshmëria Mjedisore me Fëmijët” i cili ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve të fëmijëve mbi mbrojtjen dhe të drejtat e tyre me theks të veçantë mbi mbrojtjen e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike, si e drejtë elementare e cdo individi.

📍Sa fëmijë do të marrin pjesë?100 fëmijë.
Kush mund të aplikoj?
Të gjithë fëmijët e moshës 13 – 15 vjeç që janë banorë të përhershëm të komunës së Prishtinës, Pejës, Gjakovës dhe Mitrovicës së Jugut.

📍Si të aplikoj?
Aplikimi mundë të bëhet duke plotësuar formularin në bashkëpunim me prindin/kujdestarin tuaj
Formulari i aplikimit : https://docs.google.com/forms/d/1Dksr6B5167ljkCnCUmthedegRnnqk9woTqhBc5h_aIk/viewform?edit_requested=true

📍Si bëhet përzgjedhja e fëmijëve?
Përzgjedhja e fëmijëve do të bëhet nga ekipi i Organizatës EcoZ duke përcjellur kriteret e moshës dhe të regjionit të pjesmarrësve, aplikimit të hershëm si dhe njohurive mbi mbrojtjen e ambientit dhe ndryshimeve klimatike.

📍Kur fillon dhe sa zgjatë projekti?
Faza e parë e projektit ka filluar në Shtator dhe do të vazhdoj deri në fundë të dhjetorit 2022 por do të vazhdojë deri në vitin 2026 me aktivitete përcjellëse

📍Çfarë aktivitete do të realizohen dhe sa shpesh?
Gjatë kësaj periudhe do të kemi 8 punëtori, nga dy për komunë dhe 4 plane të avokimit si dhe një kampanjë kombëtare për mbrojtjen e mjedisit.

📍Çfarë do të zhvillojmë përmes këtij projekti?
Gjatë këtij projekti do të zhvillohen trajnime për mjedisin dhe ndryshimet klimatike përmes grupeve të punës të përbëra nga fëmijët.
Do të zhvillojmë së bashku planet e avokimit për mjedis dhe ndryshime klimatike për katër komunat e përzgjedhura.
Do të organizojmë një fushatë kampanjë kombëtare virtuale e udhëhequr nga fëmijët për të rritur ndërgjegjësimin për mbrojtjen e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike.

📍Ju duhet të jeni pjesë e këtij grupi sepse askush tjetër më mirë se ju, nuk mund të avokojë dhe të mbrojë mjedisin dhe të drejtën për një mjedis të pastër. Askush nuk mund të jetë më i fuqishëm në kërkesat e juaja për të drejtat qe ju garantohen me Konventë dhe Legjislacion.

Ti je shumë i rëndësishëm për këtë grup. Krahas punës dhe aktiviteteve, do të keni mundësi të mësoni shumë çka, për mjedisin dhe ndryshimet klimatike, të krijoni shoqëri më fëmijë të tjerë dhe të jeni pjesë aktive e shoqërisë . Zëri juaj është i rëndësishëm andaj ju ftojmë që të bëheni pjesë e këtyre aktiviteteve.

📍Afati i fundit për të aplikuar është deri më 22 Shtator, 2022.

Nëse keni nevojë për udhëzime apo informata shtesë ju lutem na kontaktoni drejtpërdrejt në numër të telefonit +383 49 905 462 apo në emal adresën: yecozone@gmail.com.

Për më shumê:

https://docs.google.com/forms/d/1Dksr6B5167ljkCnCUmthedegRnnqk9woTqhBc5h_aIk/viewform?edit_requested=true@