Obećavajuća praksa: Toplana na biomasu u Đakovici, drugi gradovi takođe razmatraju ovu alternativu


Toplana na biomasu zamenila je 40 godina star sistem na bazi ulja u okolini Đakovice i sada proizvodi čistu, zelenu energiju 24 sata dnevno. Ovo je inovacija na Balkanu i model za region.

Na periferiji Đakovice, grada od 40.000 stanovnika, prva toplana na biomasu na Balkanu nedavno je počela da proizvodi toplotu i ograničeno snabdevanje električnom energijom za 2.000 domaćinstava, javnih institucija i preduzeća.

Objekat je visokotehnološki za grejanje i energiju. Jedinica, koja je počela sa radom ranije ove godine, u potpunosti radi na jednom od najzastupljenijih izvora energije u regionu: rezidualnoj biomasi, u obliku biorazgradivog otpada, kao što su loze i drvni otpad.

Evropska unija i opština Đakovica finansirale su fabriku u iznosu od 15 miliona evra (oko 15 miliona dolara). Ovim novcem kupljena su dva kotla za grejanje, koji su u suštini peći, i kombinovana toplotno-energetska parna turbina. Potonji pretvara paru u električnu energiju. U međuvremenu, Švajcarska ekonomska kooperacija daje 5 miliona evra za zamenu i obnovu mreže daljinskog grejanja.

Grejanje domova, škola i bolnica

Sistem, koji je nastajao tri godine, ove zime će raditi punim kapacitetom, obezbeđujući toplotom 35 odsto grada.

Više:
https://kallko.com/lajm/impianti-i-ngrohjes-me-biomase-ne-gjakove-kitete-tjera-po-e-kkirtojne-po-ashtu-kete-alternative/

Promising practice: Biomass heating plant in Gjakova, other cities are also considering this alternative


A biomass heating plant has replaced the 40-year-old oil-based system in the vicinity of Gjakova and is now generating clean, green energy around the clock. This is an innovation in the Balkans and a model for the region.

On the outskirts of Gjakova, a city of 40,000 inhabitants, the first biomass heating plant in the Balkans recently started producing heat and limited electricity supply for 2,000 households, public institutions and businesses.

The facility is high-tech for heating and energy. The unit, which began operating earlier this year, runs entirely on one of the region’s most abundant energy sources: residual biomass, in the form of biodegradable waste such as vine trimmings and wood waste.

The European Union and the municipality of Gjakova financed the factory in the amount of 15 million euros (approximately 15 million dollars). With this money, two heating boilers, which are essentially furnaces, and a combined heat and power steam turbine were purchased. The latter converts steam into electricity. Meanwhile, the Swiss Economic Cooperation is contributing 5 million euros for the replacement and renovation of the district heating network.

Heating homes, schools and hospitals

The system, which was three years in the making, will operate at full capacity this winter, providing 35% of the city with heat.

For more:
https://kallxo.com/lajm/impianti-i-ngrohjes-me-biomase-ne-gjakove-qytete-tjera-po-e-xqyrtojne-po-ashtu-kete-alternative/

Praktika premtuese: Impianti i ngrohjes me biomasë në Gjakovë, qytete tjera po e shqyrtojnë po ashtu këtë alternativë

Një impiant i ngrohjes me biomasë ka zëvendësuar sistemin 40-vjeçar të bazuar në naftë në rrethinën e Gjakovës dhe tani po gjeneron energji të pastër dhe të gjelbër gjatë gjithë kohës. Kjo është një risi në Ballkan dhe model për rajonin.

Në periferi të Gjakovës, qytet me 40,000 banorë, impianti i parë i ngrohjes me biomasë në Ballkan kohët e fundit filloi të prodhojë ngrohje dhe furnizim të kufizuar me energji elektrike për 2,000 familje, institucione publike dhe biznese.

Objekti është i teknologjisë së lartë për ngrohje dhe energji. Njësia, e cila filloi të funksionojë në fillim të këtij viti, funksionon tërësisht në një nga burimet më të bollshme të energjisë në rajon: biomasa e mbetur, në formën e mbetjeve të biodegradueshme si krasitjet e hardhisë dhe mbetjet e drurit.

Bashkimi Evropian dhe komuna e Gjakovës financuan fabrikën në shumën prej 15 milionë euro (afërsisht 15 milionë dollarë). Me këto para u blenë dy kalldaja me ngrohje, të cilat në thelb janë furra, dhe një turbinë me avull të kombinuar me nxehtësi dhe fuqi. Ky i fundit e shndërron avullin në energji elektrike. Ndërkohë, Bashkëpunimi Ekonomik Zviceran po kontribuon me 5 milionë euro për zëvendësimin dhe rinovimin e rrjetit të ngrohjes në rrethinë.

Ngrohja e shtëpive, shkollave dhe spitaleve

Sistemi, i cili ishte tre vjet në përgatitje, do të funksionojë me kapacitet të plotë këtë dimër, duke siguruar 35% të qytetit me ngrohje.

Për më shumë:
https://kallxo.com/lajm/impianti-i-ngrohjes-me-biomase-ne-gjakove-qytete-tjera-po-e-shqyrtojne-po-ashtu-kete-alternative/