Organizoni një pastrim lokal për ngjarjen ditën globale të pastrimit botëror?

Sigurohuni që të jeni të përgatitur dhe të jeni në gjendje të përdorni materiale të ripërdorshme sa më shumë që të jetë e mundur – në mënyrë që të mos krijojmë edhe më shumë mbeturina gjatë mbledhjes së tyre. Sqaroni se gjatë pastrimeve duhet të merren të gjitha materialet e prodhuara nga njeriu. Për më… Continue reading Organizoni një pastrim lokal për ngjarjen ditën globale të pastrimit botëror?

Organizujete lokalno čišćenje za naš globalni događaj za čišćenje sveta?

Uverite se da ste spremni i da ste u mogućnosti da koristite materijale za višekratnu upotrebu što je više moguće — kako ne bismo stvarali još više otpada dok ga sakupljamo. Objasnite da tokom čišćenja treba pokupiti sav veštački materijal. Za još više informacija i saveta o tome kako da podržite svoj lokalni događaj možete… Continue reading Organizujete lokalno čišćenje za naš globalni događaj za čišćenje sveta?

Organising a local clean up for our global World Cleanup Event?

Make sure you are prepared and are able to use reusable materials as much as possible — so that we don’t create even more waste while collecting it. Clarify that during the cleanups all man-made materials should be picked up. For even more information and tips on how to support your local event you can… Continue reading Organising a local clean up for our global World Cleanup Event?