Klimatske promene: toplotni talasi

Kako se to odnosi na klimatske promene?
Čak i mali porast prosečne temperature izazvan klimatskim promenama može povećati verovatnoću ekstremnih toplotnih talasa i toplotnih talasa. Toplotni talasi mogu imati ozbiljne zdravstvene posledice, posebno za starije osobe, malu decu, siromašne i ljude sa već postojećim zdravstvenim problemima, kao što su astma ili srčana oboljenja.

Činjenice:
Toplotni talas avgusta 2003. ubio je preko 14.000 (uglavnom starijih) u Francuskoj i 2.000 u Engleskoj i Velsu. U julu 1995. godine, samo u gradu Čikagu, Ilinois, SAD, koji je doživeo toplotni talas, umrlo je preko 700 ljudi.

Prekomerna toplota takođe može da ubije ili ošteti useve i stoku, i može dovesti do nestanka struje, zbog velike potražnje za klimatizacijom koja preopterećuje električnu mrežu.

Šta se trenutno dešava?
Klimatske promene su povećale verovatnoću češćih i ozbiljnijih toplotnih talasa, posebno u urbanim područjima, gde efekat urbanog toplotnog ostrva povećava podložnost zdravstvenim uticajima povezanim sa toplotom.

Poredstoji?
Očekuje se da će u narednim godinama toplotni talasi postati češći, duži i intenzivniji. Predviđa se da će se broj izuzetno toplih dana povećati skoro na celoj planeti Zemlji.

Koliko je nauka sigurna?
Naučnici su veoma uvereni da toplotni talasi i drugi ekstremni toplotni događaji su i da će nastaviti da postaju sve češći i intenzivniji zbog klimatskih promena.

Climate change: Heat waves

How does it relate to climate change?
Even a small increase in average temperature caused by climate change can increase the likelihood of extreme heat and heat waves. Heat waves can have serious health consequences, especially for the elderly, young children, the poor and people with pre-existing health problems, such as asthma or heart disease.

Facts:
The heat wave of August 2003 killed over 14,000 (mostly elderly) in France and 2,000 in England and Wales. In the month of July 1995, only in the city of Chicago, Illinois, USA, which experienced a heat wave, over 700 people died.

Excessive heat can also kill or damage crops and livestock, and can lead to power outages, due to high demand for air conditioning that overloads the electrical grid.

What is currently happening?
Climate change has increased the likelihood of more frequent and more severe heat waves, particularly affecting urban areas, where the urban heat island effect increases susceptibility to heat-related health impacts.

What lies ahead?
Heat waves are expected to become more frequent, longer and more intense in the coming years. The number of extremely hot days is predicted to increase almost all over planet earth.

How certain is the science?
Scientists are very confident that heat waves and other extreme heat events are and will continue to become more frequent and intense due to climate change.

Ndryshimet klimatike: Valët e të nxehtit

Si ndërlidhet me ndryshimin e klimës?
Edhe një rritje e vogël e temperaturës mesatare e shkaktuar nga ndryshimet klimatike mund ti rrisë gjasat e të nxehtit ekstrem dhe valët e të nxehtit. Valët e të nxehtit mund të kenë pasoja të rënda shëndetësore, veçanërisht për të moshuarit, fëmijët e vegjël, të varfërit dhe njerëzit me probleme shëndetësore para-ekzistuese, si astma ose sëmundjet e zemrës.

Fakte:
Vala e të nxehtit të gushtit 2003 vrau mbi 14,000 (kryesisht të moshuar) në Francë dhe 2,000 në Angli dhe Uells. Në muajin korrik të vitit 1995, vetëm në qytetin e Çikagos, Illinois, SHBA, i cili përjetoi një valë të nxehtit, u shkaktuan mbi 700 vdekje njerëzish.

Nxehtësia e tepërt mund të vrasë ose dëmtojë gjithashtu të korrat dhe bagëtinë, dhe mund të çojë në ndërprerje të energjisë elektrike, për shkak të kërkesës së madhe për ajër të kondicionuar që e mbingarkon tensiononin e rrjetit elektrik.

Cfare aktualisht po ndodh?
Ndryshimet klimatike i kanë rritur gjasat për valë më të shpeshta dhe më të rënda të të nxehtit, veçanërisht me ndikim në zonat urbane, ku efekti i ishullit të nxehtësisë urbane rrit ndjeshmërinë ndaj ndikimeve shëndetësore të lidhura me nxehtësinë.

Çfarë ka përpara?
Valët e të nxehtit pritet të bëhen më të shpeshta, më të gjata dhe më intensive në vitet në vijim. Numri i ditëve jashtëzakonisht të nxehta parashikohet të rritet pothuajse në të gjithë planetin e tokës.

Sa e sigurt është shkenca?
Shkencëtarët kanë shumë besim se valët e të nxehtit dhe ngjarjet e tjera ekstreme të nxehtësisë janë dhe do të vazhdojnë të bëhen më të shpeshta dhe intensive për shkak të ndryshimeve klimatike.