Klimatske promene: Neodrživost života na zemlji u budućnosti

Već je dokazano da nas sadašnji globalni ekonomski sistem vodi ka nestabilnoj budućnosti, u kojoj će mlađe generacije sve teže preživljavati. Istorija je pokazala da su se civilizacije uzdizale, stajale pri svojim osnovnim vrednostima, a zatim propale jer se nisu promenile. Danas smo u tom kritičnom periodu. Ako se klimatske promene ubrzaju, ljudski opstanak će… Continue reading Klimatske promene: Neodrživost života na zemlji u budućnosti

Climate Change: The Unsustainability of Life on Earth in the Future

It is already proven that the current global economic system is leading us towards an unstable future, where the younger generations will find it increasingly difficult to survive. History has shown that civilizations have risen, stood by their core values, and then collapsed because they did not change. We are in that critical period today.… Continue reading Climate Change: The Unsustainability of Life on Earth in the Future

Ndryshimet klimatike: Paqëndrueshmëria e jetesës në tokë në të ardhmen

Tashmë është e vërtetuar se sistemi aktual ekonomik në nivel global po na drejton drejt një të ardhmeje të paqëndrueshme, ku brezat e rinj do ta kenë gjithnjë e më të vështirë të mbijetojnë. Historia ka treguar se qytetërimet janë ngritur, kanë qëndruar te vlerat e tyre thelbësore dhe më pas janë shembur sepse nuk… Continue reading Ndryshimet klimatike: Paqëndrueshmëria e jetesës në tokë në të ardhmen