Mapa puta ekosistema zelenog preduzetništva na Zapadnom Balkanu

Ova mapa puta je osmišljena da pruži konkretan pregled postojećih ekosistema i mapira relevantne aktere u zemljama koje podstiču razvoj „zelenog preduzetništva“ na „zapadnom Balkanu“. Ova publikacija je deo projekta Balkanska zelena akademija 2.0 koji finansira Balkan Trust for Democraci, projekat Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID-a – Američke agencije. Partneri koji doprinose ovom… Continue reading Mapa puta ekosistema zelenog preduzetništva na Zapadnom Balkanu

Udhërrëfyes i Ekosistemit të Sipërmarrjes së Gjelbër në Ballkanin Perëndimor

Ky udhërrëfyes është hartuar për të ofruar një pasqyrë konkrete të ekosistemeve ekzistuese dhe për të hartuar aktorët përkatës në vendet që po nxisin zhvillimin e ‘sipërmarrjes së gjelbër’ në ‘Ballkanin Perëndimor’. Ky publikim është pjesë e projektit Balkan Green Academy 2.0 financuar nga Balkan Trust for Democracy, projekt i The German Marshall Fund of… Continue reading Udhërrëfyes i Ekosistemit të Sipërmarrjes së Gjelbër në Ballkanin Perëndimor

Roadmap of Green Entrepreneurship Ecosystem in the Western Balkans

This roadmap has been designed to provide a concrete overview of the existing ecosystems and map the relevant stakeholders in the countries that are fostering the development of ‘greenentrepreneurship’ in the ‘WesternBalkans’. This publication is part of the project Balkan Green Academy 2.0 funded by the Balkan Trust for Democracy, a project of The German… Continue reading Roadmap of Green Entrepreneurship Ecosystem in the Western Balkans