The non-governmental organization PEN (Peer Educators Network) is implementing the CleanWaterCrisis campaign

This campaign aims to make citizens aware of the consequences of polluted water in the ecosystem. Last week we took two water samples from the four rivers of Kosovo: Sitnica, Llap, Lepenc, and the Drenica river.

In more detail, seven water samples were taken in four rivers of Kosovo:

● Sitnica – 1 sample;

● Ointment – ​​2 samples;

● Lepenc – 2 samples;

● Drenica – 2 samples.

These samples were taken in this form in order to compare the results of the level of pollution along the stretch of the river. The samples taken in the field were carried out in cooperation with the Hydrometeorological Institute of Kosovo. Then, the experts in the field analyzed the physical and chemical compositions of the water more deeply. The data generated from the analysis of the samples will be published during this week on PEN’s social networks.

This campaign takes place within the HumanRightivism project, where the donor is the Swedish Government and the project is managed by CDF. For more details, we invite you to follow the campaign on PEN’s official pages on social networks.

Nevladina organizacija PEN (Peer Educators Network) sprovodi kampanju CleanWaterCrisis

Ova kampanja ima za cilj da građane upozna sa posledicama zagađene vode u ekosistemu. Prošle nedelje smo uzeli dva uzorka vode iz četiri reke Kosova: Sitnice, Lapa, Lepenca i reke Drenice.

Detaljnije, uzeto je sedam uzoraka vode u četiri reke Kosova:

● Sitnica – 1 uzorak;

● Mast – 2 uzorka;

● Lepenc – 2 uzorka;

● Drenica – 2 uzorka.

Ovi uzorci su uzeti u ovom obliku da bi se uporedili rezultati stepena zagađenja duž toka reke. Uzorci uzeti na terenu su urađeni u saradnji sa Hidrometeorološkim zavodom Kosova. Zatim su stručnjaci iz oblasti dublje analizirali fizičko-hemijski sastav vode. Podaci dobijeni analizom uzoraka biće objavljeni tokom ove nedelje na društvenim mrežama PEN-a.

Ova kampanja se odvija u okviru projekta HumanRightivism, gde je donator Vlada Švedske, a projektom upravlja CDF. Za više detalja, pozivamo vas da pratite kampanju na zvaničnim stranicama PEN-a na društvenim mrežama.
Nevladina organizacija PEN (Peer Educators Netvork) sprovodi kampanju CleanVaterCrisis
Ova kampanja ima za cilj da građane upozna sa posledicama zagađene vode u ekosistemu. Prošle nedelje smo uzeli dva uzorka vode iz četiri reke Kosova: Sitnice, Lapa, Lepenca i reke Drenice.

Detaljnije, uzeto je sedam uzoraka vode u četiri reke Kosova:

● Sitnica – 1 uzorak;

● Mast – 2 uzorka;

● Lepenc – 2 uzorka;

● Drenica – 2 uzorka.

Ovi uzorci su uzeti u ovom obliku da bi se uporedili rezultati stepena zagađenja duž toka reke. Uzorci uzeti na terenu su urađeni u saradnji sa Hidrometeorološkim zavodom Kosova. Zatim su stručnjaci iz oblasti dublje analizirali fizičko-hemijski sastav vode. Podaci dobijeni analizom uzoraka biće objavljeni tokom ove nedelje na društvenim mrežama PEN-a.

Ova kampanja se odvija u okviru projekta HumanRightivism, gde je donator Vlada Švedske, a projektom upravlja CDF. Za više detalja, pozivamo vas da pratite kampanju na zvaničnim stranicama PEN-a na društvenim mrežama.

Organizata jo-qeveritare PEN (Peer Educators Network) është duke e realizuar fushatën CleanWaterCrisis (KrizaPërUjëTëPastër)

Kjo fushatë ka për qëllim vetëdijesimin e qytetarëve për pasojat e ujit të ndotur në ekosistem. Javën që shkoi kemi marrë nga dy mostra të ujit në katër lumenjtë e Kosovës: Sitnicë, Llap, Lepenc, dhe në lumin Drenica.

Më detajisht, janë marrë shtatë mostra të ujit në katër lumenj të Kosovës:

● Sitnicë – 1 mostër;

● Llap – 2 mostra;

● Lepenc – 2 mostra;

● Drenica – 2 mostra.

Këto mostra janë marrë në këtë formë në mënyrë që të bëjmë krahasimin e rezultateve të nivelit të ndotjes përgjatë shtrirjes së lumit. Mostrat e marra në teren janë realizuar në bashkëpunim me Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës. Më pas, ekspertët e fushës kanë analizuar më thellësisht përbërjet fizike dhe kimike të ujit. Të dhënat e gjeneruara nga analiza e mostrave do të publikohen gjatë kësaj jave në rrjetet sociale të PEN.

Kjo fushatë zhvillohet në kuadër të projektit HumanRightivism, ku donator është Qeveria Suedeze si dhe projekti menaxhohet nga CDF. Për detaje më të hollësishme ju ftojmë ta përcjellni fushatën në faqet zyrtare të PEN-it në rrjetet sociale.