The non-governmental organization PEN (Peer Educators Network) is implementing the CleanWaterCrisis campaign

This campaign aims to make citizens aware of the consequences of polluted water in the ecosystem. Last week we took two water samples from the four rivers of Kosovo: Sitnica, Llap, Lepenc, and the Drenica river. In more detail, seven water samples were taken in four rivers of Kosovo: ● Sitnica – 1 sample; ●… Continue reading The non-governmental organization PEN (Peer Educators Network) is implementing the CleanWaterCrisis campaign

Nevladina organizacija PEN (Peer Educators Network) sprovodi kampanju CleanWaterCrisis

Ova kampanja ima za cilj da građane upozna sa posledicama zagađene vode u ekosistemu. Prošle nedelje smo uzeli dva uzorka vode iz četiri reke Kosova: Sitnice, Lapa, Lepenca i reke Drenice. Detaljnije, uzeto je sedam uzoraka vode u četiri reke Kosova: ● Sitnica – 1 uzorak; ● Mast – 2 uzorka; ● Lepenc – 2… Continue reading Nevladina organizacija PEN (Peer Educators Network) sprovodi kampanju CleanWaterCrisis

Untitled

Nevladina organizacija PEN (Peer Educators Netvork) sprovodi kampanju CleanVaterCrisis Ova kampanja ima za cilj da građane upozna sa posledicama zagađene vode u ekosistemu. Prošle nedelje smo uzeli dva uzorka vode iz četiri reke Kosova: Sitnice, Lapa, Lepenca i reke Drenice. Detaljnije, uzeto je sedam uzoraka vode u četiri reke Kosova: ● Sitnica – 1 uzorak;… Continue reading Untitled

Organizata jo-qeveritare PEN (Peer Educators Network) është duke e realizuar fushatën CleanWaterCrisis (KrizaPërUjëTëPastër)

Kjo fushatë ka për qëllim vetëdijesimin e qytetarëve për pasojat e ujit të ndotur në ekosistem. Javën që shkoi kemi marrë nga dy mostra të ujit në katër lumenjtë e Kosovës: Sitnicë, Llap, Lepenc, dhe në lumin Drenica. Më detajisht, janë marrë shtatë mostra të ujit në katër lumenj të Kosovës: ● Sitnicë – 1… Continue reading Organizata jo-qeveritare PEN (Peer Educators Network) është duke e realizuar fushatën CleanWaterCrisis (KrizaPërUjëTëPastër)