A pioneer for the region – AWESK organizes the first ever “Women&Energy” conference

The Association of Women in the Energy Sector in Kosovo (AWESK) has announced that, supported by the office of the President of Kosovo, it is organizing for the first time not only in Kosovo but also in the region the Conference “Women & Energy” with the theme “Together in GE (Women in Energy) ) we can break the glass ceiling”.
In the announcement, the date when the event will take place, 22.09.2022, is also shared.

In this way, AWESK has invited international companies, institutions and programs to become sponsors of the event.

Important to note, AWESK with their work and dedication is responding directly to the challenges women face, including under-representation in professional and academic settings, and the lack of institutional support to create and inclusive energy sector.

Otherwise, last month the association had published the report “Gender diversity in the energy sector in Kosovo”, with support from GIZ.

In that publication, the underrepresentation of women in Kosovo’s energy sector was highlighted, as the report provided specific data about the personnel and the level of representation of women for each operator, institution and relative actor in the energy sector.

Pionir i za region – AVESK organizuje prvu konferenciju “Vomen&Energi” ikada

Udruženje žena u energetskom sektoru Kosova (AVESK) saopštilo je da, uz podršku kabineta predsednika Kosova, organizuje po prvi put ne samo na Kosovu već iu regionu Konferenciju „Žene i energija“ sa temom „Zajedno u GE (Žene u energiji) ) možemo razbiti stakleni plafon“.
U najavi se deli i datum kada će se događaj održati, 22.09.2022.

Na ovaj način, AVESK je pozvao međunarodne kompanije, institucije i programe da postanu sponzori događaja.

Važno je napomenuti da AVESK svojim radom i posvećenošću direktno odgovara na izazove sa kojima se žene suočavaju, uključujući nedovoljnu zastupljenost u profesionalnim i akademskim okruženjima, kao i nedostatak institucionalne podrške za stvaranje i inkluzivni energetski sektor.

Inače, udruženje je prošlog meseca objavilo izveštaj „Različitost polova u energetskom sektoru na Kosovu“, uz podršku GIZ-a.

U toj publikaciji je naglašena nedovoljna zastupljenost žena u energetskom sektoru Kosova, jer je izveštaj dao konkretne podatke o osoblju i nivou zastupljenosti žena za svakog operatera, instituciju i srodnog aktera u energetskom sektoru.

Pionier edhe për rajonin – AWESK organizon konferencën e parë ndonjëherë ‘Gratë&Energjia’

Shoqata e Grave në Sektorin e Energjisë në Kosovë (AWESK) ka njoftuar se mbështetur nga zyra e Presidentes së Kosovës organizon për herë të parë jo vetëm në Kosovë por edhe në rajon Konferencën “Gratë&Energjia” me temë “Së bashku ne GE (Gratë në Energji) mund ta thejmë tavanin e qelqtë”.

Në njoftim është ndarë edhe data se kur do të zhvillohet eventi, 22.09.2022.

Në këtë mënyrë, AWESK ka ftuar kompanitë, institucionet dhe programet ndërkombëtare që të bëhen sponsor të ngjarjes.

E rëndësishme të theksohet, AWESK me punën dhe përkushtimin e tyre po i përgjigjet drejtpërdrejt sfidave me të cilat përballen gratë, duke përfshirë nën-përfaqësimin në mjediset profesionale dhe akademike, dhe mungesën e mbështetjes institucionale për të krijuar dhe gjithëpërfshirës sektorin e energjisë.

Ndryshe, shoqata muajin e kaluar kishte publikuar raportin “Diversiteti gjinor në sektorin e energjisë në Kosovë”, me përkrahje nga GIZ.

Në atë publikim u theksua nënpërfaqësimi i grave në sektorin energjetik të Kosovës, pasi raporti ofronte të dhëna specifike rreth personelit dhe nivelit të përfaqësimit të grave për secilin operator, institucion dhe aktor relativ në sektorin e energjisë.