Obećavajuća praksa od jednog volontera

Slučaj Evelien van der Kooi je uzor i obećavajući aktivizam za volonterski rad među ekološkim aktivistima na Kosovu i šire.

Do sada je veb stranica kojom upravlja Evelien – Sustainable Living Kosovo objavila 25 članaka, 37 Instagram postova i mnogo dnevnih Instagram priča. U modernim vremenima, deljenje informacija na mreži je uticajan pristup komunikacije koji okuplja istomišljenike u deljenju svojih uvida i promovisanju ekološkog aktivizma.

Želimo uspešnu i plodonosnu budućnost za održivi život na Kosovu i drugim aktivistima istomišljenika koji rade na podizanju svesti među civilnim društvom na Kosovu da se dalje angažuju i štite najdragocenije mesto koje omogućava naš suživot, našu životnu sredinu.

Link:
https://linktr.ee/SustainableLivingKosovo

Praktikë premtuese përmes vullnetarizmit


Rasti i Evelien van der Kooi është një model dhe një aktivizëm premtues për punë vullnetare në mesin e aktivistëve mjedisorë në Kosovë dhe më gjerë.

Deri më tani, faqja e internetit e menaxhuar nga Evelien – Sustainable Living Kosovo ka publikuar 25 artikuj, 37 postime në Instagram dhe shumë histori të përditshme në Instagram. Në kohët moderne, shkëmbimi i informacionit në internet është një qasje komunikimi me ndikim, e cila i bashkon njerëzit me mendje të njëjtë në shkëmbimin e njohurive të tyre dhe në promovimin e aktivizmit mjedisor.

I urojmë një të ardhme të suksesshme dhe të frytshme Sustainable Living Kosovo dhe aktivistëve të tjerë me mendje të ngjashme që punojnë në rritjen e vetëdijes në mesin e shoqërisë civile në Kosovë për t’u angazhuar dhe për ta mbrojtur më tej vendin më të çmuar që na mundëson bashkëjetesën tonë, mjedisin tonë.

Vegëza:
https://linktr.ee/SustainableLivingKosovo

Promising practice by a volunteer

The case of Evelien van der Kooi is a role model and a promising activism for volunteering work among environmental activists in Kosovo and beyond.

Until now the web page managed by Evelien – Sustainable Living Kosovo has published 25 articles, 37 Instagram posts and lots of daily Instagram Stories. In the modern times, online sharing of information is an impactful communication approach which gathers the likeminded people in sharing their insights and in promoting environmental activism.

We wish a successful and a fruitful future for Sustainable Living Kosovo and other likeminded activists who work on increasing the awareness among civil society in Kosovo to further engage and protect the most precious place which is enabling our coexistence, our environment.

Link: https://linktr.ee/SustainableLivingKosovo