Energjia e ripërtëritshme, bateritë dhe Kosova

Shkruar nga Adhurim Haxhimusa (FHGR, Zvicër), Kristian Sevdari (DTU, Danimarkë) 

Në natyrën njerëzore është që të korrurat (p.sh. drithërat) të vendosen nëpër depo (hambar) të mëdha dhe të ruhen për konsum të më vonshëm. Në të njëjtën kohë, pothuajse çdo plan shtëpie/banesë e ka një depo të vogël për të mbajtur/ruajtur miellin, vajin, orizin, pijet, e shumë gjëra të tjera ushqimore. Thjeshtë, familjet planifikojnë dhe duan të kenë të siguruar mirëqenien e tyre për një kohë të caktuar.

Mirëpo jo çdo produkt kemi mundësi ta ruajmë lehtë, lirë, dhe shpejtë. Energjia elektrike është një prej produkteve të tilla. Në dhjetë vitet e fundit kemi pasë furnizim shumë më të qëndrueshëm me energji elektrike si rezultat i eliminimit të problemeve teknike nga mirëmbajtja e rregullt dhe menaxhim i mirëfilltë i blloqeve të termocentraleve të thëngjillit të Kosovës A dhe B.

Problemi i prodhimit të energjisë elektrike me termocentrale të thëngjillit është se ato shkaktojnë ndotje të lartë të ambientit në nivelin lokal, por që në të njëjtën kohë po ndikon edhe në ndryshimet klimatike në nivel global. Si rezultat, vendet anë e mbanë botës kanë vendosë të bëjnë një tranzicion energjetik duke kaluar nga përdorimi i burimeve të energjisë që ndotin ambientin (p.sh. thëngjilli, gazi, derivatet e naftës) në burime të ripërtëritshme të energjisë (BRE) (p.sh. erës, diellit, gjeotermale) në dy dekadat e ardhshme. Një tranzicion të tillë energjetik e ka obligim edhe Kosova si nënshkruese e Traktatit të Energjisë. Kosova ka në plan por edhe ka filluar të investoj në diverzifikimin e burimeve të energjisë me anë të BRE-ve, ku edhe para pak ditësh u bë edhe futja në funksion e parkut tjetër të erës me 105 megavat (MW) kapacitet të energjisë elektrike në veri të Kosovës.

Mirëpo, BRE-të kanë një varësi të lartë nga kushtet atmosferike. Është e thjeshtë, mullinjtë e erës rrotullohen rreth boshtit të tyre dhe prodhojnë energji elektrike varësisht nga intenziteti i erës. Po ashtu panelet diellore prodhojnë energji elektrike vetëm gjatë ditës dhe varësisht nga intenziteti i rrezeve të diellit. Pra, varësisht nga kapaciteti gjenerues, në disa orë të ditës prodhimi nga BRE-të mund të kaloj konsumin, ndërsa në orë të tjera konsumi mund të jetë më i lartë se prodhimi. Kjo bën që furnizimi i qëndrueshëm me energji elektrike i bazuar vetëm në BRE bëhet sfidues.

Prandaj është e nevojshme që gjatë kohës kur kemi teprica të energjisë elektrike të ruajmë atë, për ta përdorur gjatë orëve kur konsumi është më i lartë se prodhimi. Ky është koncepti i fleksibilitetit (në konsum dhe prodhim). Pra, për furnizim të qëndrueshëm të energjisë është e domosdoshme që të bëjmë një kombinim të BRE-ve me teknologjitë më të besueshme dhe eficiente të ruajtjes së energjisë.

Gjatë dekadës së fundit, me rritjen e përdorimit të BRE-ve është rritë edhe aktiviteti shkencorë për gjetjen e metodave të ndryshme për të ruajtur energjinë në sasi të mëdha. Një sistem energjetik 100% i bazuar në BRE kërkon me doemos kapacitete relativisht të mëdha për ruajtje të energjisë. Këto kapacitete ndahen sipas apilikimeve:

a) rregullim frekuence (energji deri 15 min);

b) operim i rrjetit (energjji deri 4 orë) dhe

c) ruajte energjie (energji deri 6 muaj).

Gjatë këtij artikulli do të analizojmë disa teknologji, me fokus të veçantë në teknologjitë me potencialin më të madh.

Duke përfituar nga teknologjia e maturuar dhe aftësia për të ruajtur sasi të mëdha energjie, hidrocentralet reverzibile përbëjnë në nivel botërorë rreth 99% të kapaciteteve për ruajtje të energjisë, pasi bateritë janë teknologji që ka filluar së fundmi të aplikohet.

Në parim ky lloj hidrocentrali ka dy bazene, njërin në një kodër lartë, ndërsa tjetrin për shembull në ndonjë lugajë poshtë. Gjatë orëve kur ka tepricë të energjisë elektrike uji pompohet lartë duke e mbushur bazenin e epërm, ndërsa gjatë orëve kur konsumi i energjisë elektrike është më i lartë se prodhimi, uji lëshohet nga bazeni i epërm në bazenin e poshtëm dhe prodhon energji elektrike.

Bateritë (Li-ion) janë një tjetër teknologji shumë premtuese për ruajtjen e energjisë. Kryesisht për shkak të densitetit energjetik që ofrojnë (75-200 Wh/kg) krahasuar me hidrocentralet reverzibile (0.5-1.5 Wh/kg). Për këtë arsye bateritë shihen si zgjidhja për sektorin e transportit, duke shkuar drejt transportit elektrik.

Kosovo će smanjiti emisije gasova staklene bašte za 32% 2031. godine

U okviru nacrta nove Nacionalne strategije za električnu energiju, Kosovo je postavilo strateške ciljeve. Između ostalog, jedan od ciljeva ima za cilj smanjenje emisija, kao i promovisanje dekarbonizacije i ulaganja u obnovljive izvore energije.

„Visoke emisije ugljenika na Kosovu biće značajno smanjene kroz postepenu dekarbonizaciju energetskog sektora, sprovođenje sistema cena ugljenika, transponovanje regulative EU u vezi sa praćenjem, izveštavanjem i verifikacijom emisija ugljenika, kao i stvaranjem adekvatne institucionalne i tehničke infrastrukture“ , kaže se u nacrtu nacionalne energetske strategije, koji je objavilo Ministarstvo ekonomije, prenosi Kosovo.Energi.

Kosovo ima za cilj smanjenje emisije gasova staklene bašte za 32% i povećanje udela OIE u potrošnji u sektoru električne energije na 35%, sa sadašnjih 6,3%.

Kosovo će postepeno sprovoditi cenu ugljenika, na isti način će privući subvencije za fosilna goriva
Na putu ka smanjenju emisija ugljenika i pored obaveza preuzetih potpisivanjem zelene agende, Kosovo će morati da stvori nacionalnu šemu za trgovinu emisijama.

Prema energetskoj strategiji, Kosovo će završiti pripremu sistema cena ugljenika 2025. godine, dok će ga 2031. godine integrisati u sistem EU za trgovinu emisijama (EU ETS), prenosi Kosovo.Energi.

Tokom ovog perioda, u nacionalnoj energetskoj strategiji, Kosovo je posvećeno postepenom povlačenju subvencija za fosilna goriva, koje su trenutno visoke.

Prihodi od sistema trgovine ugljenikom biće plasirani u Fond za pravednu tranziciju. Kako će se tačno koristiti prikupljena sredstva biće naknadno utvrđeno, ali sredstva mogu da se koriste za promociju OIE, obuku i rehabilitaciju radne snage, projekte koji se odnose na energiju posvećenih potrošačima kojima je potrebna itd., prenosi Kosovo.Energi.

Sa 246 MV, Kosovo će povećati instalirane kapacitete OIE na 1400 MV 2031.
U nacionalnoj energetskoj strategiji, poseban akcenat je dat uspostavljanju projekata obnovljive energije na Kosovu. U njemu se kaže da će zemlja primeniti procedure aukcije kako bi osigurala ekonomičniji i transparentniji pristup.

„Proces aukcije će početi odmah, sa pripremom dokumentacije za prvu aukciju 2022. godine. Koristeći iskustvo stečeno sa ove aukcije, biće izrađen podzakonski akt za Zakon o OIE, a zatim rundi daljih aukcija u narednim godinama, za vetrogeneratore. tehnologije, fotonaponske i druge obnovljive energije“, navodi se u energetskoj strategiji, prenosi Kosovo.Energi.

Kosovo ima za cilj da poveća instalirani kapacitet sektora obnovljive energije sa 244 MV na 1300 MV. Pored toga, 2031. godine, Kosovo je postavilo za cilj da poveća kapacitet proizvođača (potrošača) koji sami konzumiraju, sa 2 MV koliko je sada, na 100 MV.

Dakle, strateški cilj nacrta nacionalne elektroenergetske strategije je povećanje instalisane snage OIE sa sadašnjih 246 MV na 1400 MV.

Studije izvodljivosti za 8 novih toplana
U nacrtu strateškog dokumenta, koji je objavilo Ministarstvo privrede, navodi se da će se Vlada do 2031. godine angažovati na promociji korišćenja obnovljive energije za grejanje.

Iako nije postavila precizne indikatore za korišćenje obnovljive energije za grejanje, u strategiji se navodi da će studije izvodljivosti biti sprovedene u osam različitih opština (osim Đakovice i Prištine, koje već imaju sistem daljinskog grejanja), prenosi Kosovo Energi.

„Ova studija će pomoći da se utvrdi nivo korišćenja i kombinacije ovih tehnologija do 2031. godine, dok će postojeći sistem GT Priština diverzifikovati svoju tehnologiju tako da do 2025. uključuje grejanje na solarnu energiju. od 70 MVth“, navodi se u saopštenju. strategija.

Komentari na strategiju se mogu dostaviti do 27. juna
Inače, zajedno sa objavljivanjem nacrta nacionalne energetske strategije za period 2022-2031, Ministarstvo privrede je pokrenulo proces javne rasprave o ovom dokumentu.

Rok za dostavljanje komentara na nacrt nacionalne energetske strategije je 27. jun, saopštilo je Ministarstvo ekonomije, prenosi Kosovo.Energi.

Sve komentare i pisane doprinose treba dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu adnan.preniki@rks-gov.net sa naslovom: Doprinos procesu javnih konsultacija za Energetsku strategiju Republike Kosovo 2022-2031.

Izvor: kosovo.energy

Kosovo will reduce greenhouse gas emissions by 32% in 2031

In the framework of the draft new National Strategy for Electricity, Kosovo has set strategic objectives. Among other things, one of the objectives aims to reduce emissions as well as to promote decarbonisation and investment in renewable energy sources.

“High carbon emissions in Kosovo will be significantly reduced through the gradual decarbonisation of the energy sector, implementing a carbon pricing system, transposing EU regulation regarding the monitoring, reporting and verification of carbon emissions , as well as creating an adequate institutional and technical infrastructure “, it is said in the draft national energy strategy, published by the Ministry of Economy, reports Kosovo.Energy.

Kosovo aims to reduce greenhouse gas emissions by 32% and increase the share of RES in electricity sector consumption to 35%, from the current 6.3%.

Kosovo will gradually implement the price of carbon, in the same way will attract subsidies for fossil fuels
On the way to reducing carbon emissions and in addition to the obligations undertaken with the signing of the green agenda, Kosovo will have to create a national emissions trading scheme.

According to the energy strategy, Kosovo will complete the preparation of the carbon pricing system in 2025, while it will integrate it in the EU Emissions Trading System (EU ETS) in 2031, reports Kosovo .Energy.

During this period, in the national energy strategy, Kosovo is committed to gradually withdraw subsidies for fossil fuels, which are currently high.

Revenues from the carbon trading system will be placed in the Fair Transition Fund. Exactly how the funds raised will be used will be determined later, but the funds can be used to promote RES, train and rehabilitate the workforce, energy-related projects dedicated to consumers in need, etc., reports Kosovo.Energy.

From 246 MW, Kosovo will increase the installed capacities of RES to 1400 MW in 2031
In the national energy strategy, special emphasis is given to the establishment of renewable energy projects in Kosovo. It says the country will apply auction procedures to ensure a more economical and transparent approach.

“The auction process will start immediately, with the preparation of documentation for the first auction in 2022. Using the experience gained from this auction, the Secondary Legislation for RES Law will be drafted and then rounds of further auctions in the coming years, for wind technologies, photovoltaics and other renewable energy “, it is stated in the energy strategy, reports Kosovo.Energy.

Kosovo aims to increase the installed capacity of the renewable energy sector from 244 MW to 1300 MW. In addition, in 2031, Kosovo has set as a goal to increase the capacity of self-consuming producers (consumers), from 2 MW as it is now, to 100 MW.

Thus, the strategic objective of the draft national electricity strategy is to increase the installed capacity of RES from 246 MW as it is now, to 1400 MW.

Feasibility studies for 8 new heating plants
The draft strategy document, published by the Ministry of Economy, states that by 2031, the government will be engaged in promoting the use of renewable energy for heating.

Although it has not set precise indicators for the use of renewable energy for heating, the strategy states that feasibility studies will be carried out in eight different municipalities (except Gjakova and Pristina, which already have a district heating system), reports Kosovo. Energy.

“This study will help determine the level of use and combination of these technologies by 2031, while the existing system of DH Prishtina will diversify its technology so that by 2025 it includes solar-based heating. of 70 MWth “, it is stated in the strategy.

Comments on the strategy can be submitted until June 27th
Otherwise, together with the publication of the draft national energy strategy for 2022-2031, the Ministry of Economy has started the process of public discussion on this document.

The deadline for submitting comments on the draft national energy strategy is June 27, the Ministry of Economy has announced, reports Kosovo.Energy.

All comments and written contributions should be submitted electronically to the e-mail address adnan.preniqi@rks-gov.net with the title: Contribution to the public consultation process for the Energy Strategy of the Republic of Kosovo 2022-2031.

Kosova do të reduktojë emetimet e gazrave serrë për 32% në vitin 2031

Në kuadër të draft Strategjisë së re kombëtare për energji elektrike, Kosova ka përcaktuar edhe objektivat strategjike. Ndër tjerash, një nga objektivat ka për qëllim të zvogëlojë emetimet si dhe të promovojë dekarbonizimin dhe investimet në burime të ripërtëritshme të energjisë.

“Emetimet e larta të karbonit në Kosovë do të reduktohen ndjeshëm nëpërmjet dekarbonizimit gradual të sektorit të energjisë, duke zbatuar një sistem për caktimin e çmimit të karbonit, duke transpozuar rregulloren e BE-së në lidhje me monitorimin, raportimin dhe verifikimin e emetimeve të karbonit, si dhe duke krijuar një infrastrukturë adekuate institucionale dhe teknike”, thuhet në draft strategjinë kombëtare të energjisë, të publikuar nga Ministria e Ekonomisë, raporton Kosovo.Energy.

Kosova synon të ulë emetimet e gazrave serrë për 32% dhe të shtojë pjesëmarrjen e BRE-ve në konsumin e sektorit të energjisë elektrike në 35%, nga 6.3% sa është aktualisht.

Kosova do të zbatojë çmim të karbonit në mënyrë graduale, në të njejtën mënyrë do të tërheqë subvencionet për lëndët djegëse fosile

Në rrugën drejt zvogëlimit të emetimeve të karbonit dhe krahas obligimeve të ndërmarra me nënshkrimin e agjendës së gjelbër, Kosovës do t’i duhet të krijojë një skemë kombëtare të tregtimit të emetimeve.

Sipas strategjisë së energjisë, Kosova do të përfundojë përgatitjen e sistemit të caktimit të çmimit të karbonit në vitin 2025, ndërsa të njejtin do t’a integrojë në Sistemin e Tregtimit të Emetimeve të BE-së (EU ETS) në vitin 2031, raporton Kosovo.Energy.

Gjatë kësaj periudhe, në strategjinë kombëtare të energjisë Kosova është përkushtuar që gradualisht të tërheqë subvencionet për lëndët djegëse fosile, të cilat për momentin janë të larta.

Të hyrat nga sistemi i tregtimit të karbonit do të vendosen në Fondin e Tranzicionit të Drejtë. Mënyra se si do të shfrytëzohen saktësisht fondet e mbledhura, do të përcaktohet më vonë, por mjetet mund të shfrytëzohen për promovimin e BRE-ve, aftësimin dhe riaftësimin e fuqisë punëtore, projektet e lidhura me energjinë të dedikuara për konsumatorët në nevojë etj, raporton Kosovo.Energy.

Nga 246 MW, Kosova do të shtojë kapacitetet e instaluara të BRE-ve në 1400 MW në vitin 2031

Në strategjinë kombëtare të energjisë, theks të veçantë i është kushtuar edhe vendosjes së projekteve të energjisë së ripërtëritshme në Kosovë. Aty thuhet se vendi do të aplikojë procedura të ankandeve, për të siguruar një qasje më ekonomike dhe transparente.

“Procesi i ankandit do të fillojë menjëherë, me përgatitjen e dokumentacionit për ankandin e parë në vitin 2022. Duke përdorur përvojën që do të fitohet nga ky ankand, do të hartohet Legjislacioni Sekondar për Ligjin për BRE-të dhe pastaj do të organizohen raunde të mëtejshme të ankandeve gjatë viteve në vijim, për teknologjitë e erës, fotovoltaike dhe energji të tjera të ripërtëritshme”, thuhet në strategjinë e energjisë, raporton Kosovo.Energy.

Kosova ka për qëllim të shtojë kapacitetet e ripërtëritshme të instaluara në sektorin e energjisë nga 244 MW sa është tani, në 1300 MW. Përveç këtyre, në vitin 2031, Kosova ka vendosur si qëllim edhe rritjen e kapacitetit të prodhuesëve vetë-konsumues (prosumatorëve), nga 2 MW sa është tani, në 100 MW.

Kësisoji, objektivë strategjike e draft strategjisë kombëtare të energjisë elektrike është rritja e kapaciteteve të instaluara të BRE-ve nga 246 MW sa është tani, në 1400 MW.

Studime fizibiliteti për 8 ngrohtore të reja

Në draft dokumentin e strategjisë, i publikuar nga Ministria e Ekonomisë, thuhet se deri në vitin 2031, qeveria do të angazhohet në promovimin e përdorimit të energjisë së ripërtëritshme për ngrohje.

Edhe pse nuk ka përcaktuar indikatorë të saktë për përdorimin e energjisë së ripërtëritshme për ngrohje, në strategji thuhet se do të bëhen studime fizibiliteti në tetë komuna të ndryshme (përveç Gjakovës dhe Prishtinës, të cilat tashmë kanë sistem të ngrohjes qendrore), raporton Kosovo.Energy.

“Ky studim do të ndihmojë në përcaktimin e nivelit të përdorimit dhe kombinimin e këtyre teknologjive deri në vitin 2031, ndërsa sistemi ekzistues i NQ-së të Prishtinës do të diversifikojë teknologjinë e tij ashtu që deri në vitin 2025 të përfshijë edhe ngrohjen me bazë solare prej 70 MWth”, thuhet në strategji.

Komentet mbi strategjinë mund të dorëzohen deri më 27 qershor

Ndryshe, bashkë me publimin e draft strategjisë kombëtare të energjisë për vitet 2022-2031, Ministria e Ekonomisë ka filluar edhe procesin e diskutimit publik për këtë dokument.

Afati i fundit për dorëzimin e komenteve për draft strategjinë kombëtare të energjisë është 27 qershor, ka bërë të ditur Ministria e Ekonomisë, raporton Kosovo.Energy.

Të gjitha komentet dhe kontributet me shkrim duhet të dorëzohen në formë elektronike në e-mail adresën adnan.preniqi@rks-gov.net me titull: Kontribut ndaj procesit të konsultimit publik për Strategjinë e Energjisë të Republikës së Kosovës 2022-2031.

Burimi: kosovo.energy

Nagrade za kreativnu aktivnost za životnu sredinu i održivi razvoj

U okviru podizanja svesti civilnog društva kroz aktivaciju u ekološkim aktivnostima, PACT (Partneri u akciji) organizacija u okviru projekta SideStep koji se realizuje u okviru HumanRightivism, započela je sa dodelom nagrada za ekološke aktivnosti za nevladine organizacije i angažovane aktiviste u oblasti životne sredine. ili u održivom razvoju. Zainteresovani se mogu prijaviti do 26. aprila 2022. godine. Iznos kojim se uspešan aplikant podržava za ovu aktivnost je 300 evra (nagrada ne pokriva plate lica koja se bave ekološkom delatnošću). Kandidati moraju da dostave koncept beleške (ne više od 3 A4 stranice) sledećeg sadržaja.

– Naslov akcije

– Rezime

– Značaj (životna sredina / akcija održivog razvoja)

– Opis aktivnosti

– Održivost / uticaj na životnu sredinu

Dokumenti se šalju na mejl info@paktks.org, do 26. aprila 2022. godine.

Rewards for creative activity on environment and sustainable development

In the framework of raising the awareness of civil society through activation in environmental activities, PACT (Partners in Action) Organization within the SideStep project which is implemented within HumanRightivism, has started with awards for environmental activities for NGOs and committed activists in the field of environment or in sustainable development. Those interested can apply until June 21, 2022. The amount with which the successful applicant is supported for this activity is 300 Euros (The reward does not cover the salaries of persons engaged in the environmental activity). Applicants must submit a concept note (no more than 3 A4 pages) with the following content:

  • Title of the action
  • Summary
  • Significance (environment / sustainable development action)
  • Description of the activity
  • Sustainability / impact on the environment

The documents are sent to the email info@pactks.org, until June 21, 2022.

Shpërblime për aktivitet kreativ për mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm

Në kuadër të ngritjes së vetëdijësimit të shoqërisë civile përmes aktivizimit në aktivitete mjedisore, Organizata PACT (Partners in Action) në kuadër të projektit SideStep i cili zbatohet në kuadër të HumanRightivism, ka filluar me shpërblime për aktivitete mjedisore për OJQ-të dhe aktivistët të angazhuar në fushën e mjedisit apo në zhvillimin e qëndrueshëm. Të interesuarit mund të aplikojnë deri në datën 21 qershor 2022. Shuma me të cilën mbështetet aplikanti i suksesshëm për këtë aktivitet është 300 Euro (Shpërblimi nuk i mbulon pagat e personave të angazhuar në kuadër të aktivitetit mjedisor). Aplikantët duhet ta dërgojnë një koncept note (jo më shumë se 3 faqe A4) me përmbajtjen si vijon:

  • Titulli i aksionit
  • Përmbledhje
  • Rëndësia (mjedisi/veprim i zhvillimit të qëndrueshëm)
  • Përshkrimi i aktivitetit
  • Qëndrueshmëria/ndikimi në mjedis

Dokumentet dërgohen në emailin info@pactks.org, deri në datën 21 qershor 2022.

Carbon Taxation Policy Research Introduced: Government sets price to be paid by polluters

The Institute for Development Policy (INDEP) has presented the research “Carbon Taxation Policies – Importance, Challenges and Opportunities for Kosovo”, reports Ekonomia Online.

It was requested that in every country in the world, in Kosovo, carbon taxation be started, in order to protect the environment. Through a carbon tax, the Government was asked to set a price to be paid by polluters for each ton of gas emissions.

Dardan Abazi, director of the Sustainable Development Program at INDEP, said the adoption and implementation of the carbon tax in Kosovo’s policy framework is a complex process that requires gathering all stakeholders and reviewing how it works.

“Carbon tax is one of the policies that the government of Kosovo in a way will be forced to apply in Kosovo, to impose a tax that those who cause it would have to pay and will enable the decarbonization of our system energy and our lives ”.

“We are in the first steps where the debate on the carbon tax has probably not started yet while it is knocking on our doors, whether in the long-term decarbonisation strategy or in other ways, and in general in the legislative framework and public policies,” he said. ai.

During the roundtable was presented the INDEP research of the same name. The presentation of the paper was made by Fiona Bakija, research assistant at INDEP.

“I have been working on the processing of the paper for the last few months. We as INDEP have no need to do such a work as there was no language in Albanian that citizens, policymakers and businesses were informed about such a tax. “Kosovo has signed the declaration of the Sofia summit and is committed to full decarbonisation by 2050,” she said.

“The methodology we have used is qualitative, we have analyzed various reports, legislation in force and we have compared it with foreigners with that of Europe and the Western Balkans as it is more comparable with the state of Kosovo. During the drafting of the publication, we conducted three interviews with actors that we do not care if the carbon tax is imposed in Kosovo “.

“During the research we compared the case of Kosovo with Albania, Estonia, Poland, Slovenia and Sweden because we thought that Kosovo with these countries is more comparable, maybe not with Sweden but we got the beginnings when Sweden has implemented carbon taxes.” she said.

The Climate Change Officer at the Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure, Abdullah Pirce, said that given the conditions that Kosovo has, it is too early to make such a decision, but that it considers it necessary.

“It’s known that recently there has been a global discussion on climate change and how to fight and stop climate change. For our conditions, it is a bit like before to take this action, but the obligation is an obligation because we have an obligation. “We are also equal members in the treatment of the community and we must respond to the demands that arise from being treated,” he said.

If we can increase production from renewable sources, I think that this way we can achieve some. It remains to be seen how it will happen. The Ministry of Environment can not cope with all this, it does not depend on us, implementation depends on the Ministry of Economy which is responsible for the energy sector, it depends on transport, it also depends on the Ministry of Agriculture how much it will achieve with afforestation “they reforest from Kosovo customs”, he said.

https://player.vimeo.com/video/717497388?h=60fec70901

Uvedeno istraživanje politike oporezivanja ugljenika: Vlada određuje cenu koju plaćaju zagađivači

Institut za razvojnu politiku (INDEP) predstavio je istraživanje „Politika oporezivanja ugljenika – značaj, izazovi i mogućnosti za Kosovo“, prenosi Ekonomija onlajn.

Zatraženo je da se u svakoj zemlji sveta, na Kosovu, otpočne oporezivanje ugljenika, kako bi se zaštitila životna sredina. Kroz porez na ugljenik od Vlade je zatraženo da odredi cenu koju zagađivači plaćaju za svaku tonu emisije gasa.

Dardan Abazi, direktor Programa održivog razvoja u INDEP-u, rekao je da je usvajanje i primena poreza na ugljenik u okviru kosovske politike složen proces koji zahteva okupljanje svih zainteresovanih strana i preispitivanje kako on funkcioniše.

„Porez na ugljenik je jedna od politika koju će Vlada Kosova na neki način biti prinuđena da primeni na Kosovu, da nametne porez koji bi morali da plaćaju oni koji ga izazivaju i omogućiće dekarbonizaciju energije našeg sistema i naših života“ .

„Mi smo na prvim koracima gde debata o porezu na ugljenik verovatno još nije počela dok nam kuca na vrata, bilo u dugoročnoj strategiji dekarbonizacije ili na druge načine, i uopšte u zakonodavnom okviru i javnim politikama. “, rekao je on. ai.

Tokom okruglog stola predstavljeno je istoimeno INDEP istraživanje. Prezentaciju rada napravila je Fiona Bakija, istraživač-saradnica u INDEP-u.

„Poslednjih meseci radim na obradi papira. Mi kao INDEP nemamo potrebe da radimo takav posao jer nije bilo jezika na albanskom da su građani, kreatori politike i preduzeća bili obavešteni o takvom porezu. „Kosovo je potpisalo deklaraciju samita u Sofiji i posvećeno je potpunoj dekarbonizaciji do 2050. godine“, rekla je ona.

„Metodologija koju smo koristili je kvalitativna, analizirali smo razne izveštaje, zakone koji su na snazi i uporedili smo je sa strancima sa onom Evrope i Zapadnog Balkana jer je više uporedivi sa državom Kosovo. Tokom izrade publikacije obavili smo tri intervjua sa akterima da nas nije briga da li se na Kosovu uvodi porez na ugljenik“.

„Tokom istraživanja uporedili smo slučaj Kosova sa Albanijom, Estonijom, Poljskom, Slovenijom i Švedskom jer smo smatrali da je Kosovo sa ovim zemljama uporedivije, možda ne sa Švedskom, ali smo dobili početke kada je Švedska uvela porez na ugljen. rekao.

Službenik za klimatske promene u Ministarstvu životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture Abdulah Pirče rekao je da je s obzirom na uslove koje ima Kosovo prerano za donošenje takve odluke, ali da smatra da je neophodna.

„Poznato je da se nedavno vodila globalna diskusija o klimatskim promenama i o tome kako se boriti i zaustaviti klimatske promene. Za naše uslove, malo je kao ranije da preduzmemo ovu akciju, ali obaveza je obaveza jer mi imamo obavezu. „Mi smo i ravnopravni članovi u tretmanu zajednice i moramo da odgovorimo na zahteve koji proizilaze iz tretmana“, rekao je on.

Ako možemo da povećamo proizvodnju iz obnovljivih izvora, mislim da na ovaj način možemo nešto postići. Ostaje da se vidi kako će se to dogoditi. Ministarstvo životne sredine ne može da se nosi sa svim ovim, ne zavisi od nas, implementacija zavisi od Ministarstva privrede koje je nadležno za sektor energetike, zavisi od saobraćaja, zavisi i od Ministarstva poljoprivrede koliko će postići pošumljavanjem “oni pošumljavaju sa kosovske carine”, rekao je on.

https://plaier.vimeo.com/video/717497388?h=60fec70901

Prezantohet hulumtimi “Politikat e taksimit të karbonit”: Qeveria të caktojë një çmim që duhet të paguajnë ndotësit

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) ka prezantuar hulumtimin “Politikat e taksimit të karbonit – Rëndësia, sfidat dhe mundësitë për Kosovën”, raporton Ekonomia Online.

Aty u kërkua që si në çdo vend të botës edhe në Kosovë të fillojë taksimi i karbonit, në mënyrë të mbrohet mjedisi. Përmes një takse karboni, u kërkua që Qeveria të caktojë një çmim që duhet të paguajnë ndotësit për çdo ton të emetimeve të gazit.

Dardan Abazi, drejtor i Programit për Zhvillim të Qëndrueshëm në INDEP, tha se miratimi dhe zbatimi i taksës së karbonit në kornizën e politikave të Kosovës është një proces i ndërlikuar që kërkon mbledhjen e të gjitha palëve të interesit dhe shqyrtimin e mënyrës se si funksionon.

“Taksa në karbon është njëra prej politikave për të cilat qeveria e Kosovës në një mënyrë do të detyrohet ta aplikoj në Kosovë, të vendoset një taksë për të cilët ata qe e shkaktojnë do të duhej ta paguajnë dhe do të mundësohet edhe dekarbonizimi i sistemit tonë energjetik dhe jetës sonë”.

“Jemi në hapat e parë ku ende ndoshta nuk ka filluar debati për taksën e karbonit ndërkohë qe ajo po troket në dyert tona, qoftë në strategjinë afatgjate të dekarbonizimit qoftë edhe në mënyra tjera, dhe në përgjithësi në kornizën legjislative dhe politikave publike”, tha ai.

Gjatë tryezës u prezantua edhe hulumtimi i INDEP me po të njëjtin emër. Prezantimin e punimit e bëri Fiona Bakija, asistente hulumtuese në INDEP.

“Kam punuar gjatë muajve të fundit në përpunimin e punimit. Ne si INDEP kemi pa të nevojshme që të bëhet një punim i tillë pasi s’ka pas në gjuhën e shqipe që qytetarët e politikbërësit e bizneset me u informu për një taksë të tillë. Kosova ka nënshkruar deklaratën e samitit të Sofjes dhe është zotuar për dekarbonizimin e plotë deri në vitin 2050”, tha ajo.

“Metodologjia që kemi përdorë është ualitative, kemi analizuar raporte të ndryshme, legjislacionin në fuqi dhe e kemi krahasuar me të huaj me atë evropian dhe të Ballkanit perëndimor pasi është më i krahasueshëm me shtetin e Kosovës. Gjatë hartimit të publikimit kemi realizuar edhe tre intervista me akterë që i kemi pa të rëndësishëm nëse vendoset taksa e karbonit në Kosovë”.

“Gjatë hulumtimit e kemi krahasuar rastin e Kosovës me Shqipërinë, Estonin, Poloninë, Slloveninë e Suedinë për shkak se kemi menduar se Kosova me këto shtete është me e krahasueshme, ndoshta me Suedinë jo por kemi marrë fillimet kur Suedia ka implementuar takset e karbonit”, tha tutje ajo.

Zyrtari për Ndryshime Klimatike në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Abdullah Pirce, tha se për kushtet që i ka Kosova, është herët të merret një vendim i tillë, por që e konsideron si të domosdoshëm.

“Dihet se kohëve të fundit globalisht ka marr një temë diskutimi ku janë bërë ndryshimet klimatike dhe mënyrat se si të luftohet dhe të ndalen ndryshimet klimatike. Për kushtet tona pak si herët është ndërmarrja e këtij veprimi mirëpo obligimi është obligim sepse kemi detyrim. Ne jemi edhe anëtarë të barabartë në trajtimin e komunitetit dhe duhet t’i përgjigjemi kërkesave që dalin nga trajtuar”, tha ai.

Nëse na arrijmë ta ngrisim prodhimin nga burimet e ripërtërishëm, mendoj se më këtë mënyrë mund të arrijmë deri dikund. Mbetet të shohim se si do të ndodhë. Ministria e Mjedisit nuk mund të dal në krye me të gjitha këto, nuk varet nga ne, zbatimi varet nga Ministria e Ekonomisë që është përgjegjëse për sektorin e energjisë, varet nga transporti, varet edhe nga ministria e Bujqësisë se sa do të arrijë me pyllëzim e ripyllëzin e nga dogana e Kosovës”, tha ai.

https://player.vimeo.com/video/717497388?h=60fec70901