Izveštaj o transformaciji inovativnih koncepata u moćna rešenja

Ovaj izveštaj predstavlja odraz naših vrednosti, aktivnosti i dostignuća u promovisanju inkluzivnog i #održivog razvoja širom #ZapadnogBalkana.

Iako saopštava sve sprovedene inicijative, on takođe predstavlja prikaz organizacije u celini i pruža sveobuhvatan pogled na naš organizacioni položaj.

Balkanska zelena fondacija (BGF) je regionalna organizacija koja promoviše inkluzivnu i pravičnu
napredak u okviru Zapadnog Balkana u domenu održivog razvoja.

Za više, pročitajte ceo izveštaj na priloženom linku: https://www.balkangreenfoundation.org/uploads/files/2022/June/28/Annual_Report_20211656425571.pdf?fbclid=IwAR3P_bXjcdYLRSOJA9Ycj54ePG3CYd8RNy-jvOkcTquzHLfjinl3vXkhL8I

Report on transforming inovative concepts into powerful solutions

This report represents a reflection of our values, activities and achievements in promoting inclusive and #sustainable development throughout the #WesternBalkans.

While it communicates all implemented initiatives, it is also a portrayal of the organization at large and provides an all-encompassing view of our organizational standing.

Balkan Green Foundation (BGF) is a regional organisation that promotes inclusive and equitable
progress within the Western Balkans in the sustainable development domain.

For more, read the full report in the attached link: https://www.balkangreenfounda

Raport për transformimin e koncepteve inovative në zgjidhje të fuqishme

Ky raport paraqet një pasqyrim të vlerave, aktiviteteve dhe arritjeve tona në promovimin e zhvillimit gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm në të gjithë Ballkanin Perëndimor.

Përderisa zbulon të gjitha iniciativat e ndërmarra, raporti gjithashtu është një portret i organizatës në përgjithësi dhe ofron pamje gjithëpërfshirëse për pozicionin tonë organizativ.

Balkan Green Foundation (BGF) është organizatë rajonale që promovon gjithëpërfshirjen dhe progresin e barabartë brenda Ballkanit Perëndimor, në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm.

Për më shumë, lexoni raportin e plotë në linkun e bashkangjitur: https://www.balkangreenfoundation.org/…/Annual_Report…