Izveštaj o transformaciji inovativnih koncepata u moćna rešenja

Ovaj izveštaj predstavlja odraz naših vrednosti, aktivnosti i dostignuća u promovisanju inkluzivnog i #održivog razvoja širom #ZapadnogBalkana. Iako saopštava sve sprovedene inicijative, on takođe predstavlja prikaz organizacije u celini i pruža sveobuhvatan pogled na naš organizacioni položaj. Balkanska zelena fondacija (BGF) je regionalna organizacija koja promoviše inkluzivnu i pravičnu napredak u okviru Zapadnog Balkana u… Continue reading Izveštaj o transformaciji inovativnih koncepata u moćna rešenja

Report on transforming inovative concepts into powerful solutions

This report represents a reflection of our values, activities and achievements in promoting inclusive and #sustainable development throughout the #WesternBalkans. While it communicates all implemented initiatives, it is also a portrayal of the organization at large and provides an all-encompassing view of our organizational standing. Balkan Green Foundation (BGF) is a regional organisation that promotes inclusive and equitableprogress… Continue reading Report on transforming inovative concepts into powerful solutions

Raport për transformimin e koncepteve inovative në zgjidhje të fuqishme

Ky raport paraqet një pasqyrim të vlerave, aktiviteteve dhe arritjeve tona në promovimin e zhvillimit gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Përderisa zbulon të gjitha iniciativat e ndërmarra, raporti gjithashtu është një portret i organizatës në përgjithësi dhe ofron pamje gjithëpërfshirëse për pozicionin tonë organizativ. Balkan Green Foundation (BGF) është organizatë rajonale… Continue reading Raport për transformimin e koncepteve inovative në zgjidhje të fuqishme