Obnovljiva energija, baterije i Kosovo

Napisali Adhurim Hakhimusa (FHGR, Švajcarska), Kristian Sevdari (DTU, Danska) U ljudskoj prirodi je da se usevi (npr. žitarice) čuvaju u velikim štalama i čuvaju za kasniju upotrebu. Istovremeno, skoro svaki plan kuće/stana ima malo skladište za skladištenje brašna, ulja, pirinča, pića i mnogih drugih namirnica. Jednostavno rečeno, porodice planiraju i žele da imaju obezbeđenu dobrobit… Continue reading Obnovljiva energija, baterije i Kosovo

Renewable energy, batteries and Kosovo

Written by Adhurim Haxhimusa (FHGR, Switzerland), Kristian Sevdari (DTU, Denmark) It is human nature for crops (eg cereals) to be stored in large barns and stored for later consumption. At the same time, almost every home / apartment plan has a small warehouse to store flour, oil, rice, beverages, and many other food items. Simply… Continue reading Renewable energy, batteries and Kosovo

Energjia e ripërtëritshme, bateritë dhe Kosova

Shkruar nga Adhurim Haxhimusa (FHGR, Zvicër), Kristian Sevdari (DTU, Danimarkë)  Në natyrën njerëzore është që të korrurat (p.sh. drithërat) të vendosen nëpër depo (hambar) të mëdha dhe të ruhen për konsum të më vonshëm. Në të njëjtën kohë, pothuajse çdo plan shtëpie/banesë e ka një depo të vogël për të mbajtur/ruajtur miellin, vajin, orizin, pijet,… Continue reading Energjia e ripërtëritshme, bateritë dhe Kosova