Kosovo će smanjiti emisije gasova staklene bašte za 32% 2031. godine

U okviru nacrta nove Nacionalne strategije za električnu energiju, Kosovo je postavilo strateške ciljeve. Između ostalog, jedan od ciljeva ima za cilj smanjenje emisija, kao i promovisanje dekarbonizacije i ulaganja u obnovljive izvore energije.

„Visoke emisije ugljenika na Kosovu biće značajno smanjene kroz postepenu dekarbonizaciju energetskog sektora, sprovođenje sistema cena ugljenika, transponovanje regulative EU u vezi sa praćenjem, izveštavanjem i verifikacijom emisija ugljenika, kao i stvaranjem adekvatne institucionalne i tehničke infrastrukture“ , kaže se u nacrtu nacionalne energetske strategije, koji je objavilo Ministarstvo ekonomije, prenosi Kosovo.Energi.

Kosovo ima za cilj smanjenje emisije gasova staklene bašte za 32% i povećanje udela OIE u potrošnji u sektoru električne energije na 35%, sa sadašnjih 6,3%.

Kosovo će postepeno sprovoditi cenu ugljenika, na isti način će privući subvencije za fosilna goriva
Na putu ka smanjenju emisija ugljenika i pored obaveza preuzetih potpisivanjem zelene agende, Kosovo će morati da stvori nacionalnu šemu za trgovinu emisijama.

Prema energetskoj strategiji, Kosovo će završiti pripremu sistema cena ugljenika 2025. godine, dok će ga 2031. godine integrisati u sistem EU za trgovinu emisijama (EU ETS), prenosi Kosovo.Energi.

Tokom ovog perioda, u nacionalnoj energetskoj strategiji, Kosovo je posvećeno postepenom povlačenju subvencija za fosilna goriva, koje su trenutno visoke.

Prihodi od sistema trgovine ugljenikom biće plasirani u Fond za pravednu tranziciju. Kako će se tačno koristiti prikupljena sredstva biće naknadno utvrđeno, ali sredstva mogu da se koriste za promociju OIE, obuku i rehabilitaciju radne snage, projekte koji se odnose na energiju posvećenih potrošačima kojima je potrebna itd., prenosi Kosovo.Energi.

Sa 246 MV, Kosovo će povećati instalirane kapacitete OIE na 1400 MV 2031.
U nacionalnoj energetskoj strategiji, poseban akcenat je dat uspostavljanju projekata obnovljive energije na Kosovu. U njemu se kaže da će zemlja primeniti procedure aukcije kako bi osigurala ekonomičniji i transparentniji pristup.

„Proces aukcije će početi odmah, sa pripremom dokumentacije za prvu aukciju 2022. godine. Koristeći iskustvo stečeno sa ove aukcije, biće izrađen podzakonski akt za Zakon o OIE, a zatim rundi daljih aukcija u narednim godinama, za vetrogeneratore. tehnologije, fotonaponske i druge obnovljive energije“, navodi se u energetskoj strategiji, prenosi Kosovo.Energi.

Kosovo ima za cilj da poveća instalirani kapacitet sektora obnovljive energije sa 244 MV na 1300 MV. Pored toga, 2031. godine, Kosovo je postavilo za cilj da poveća kapacitet proizvođača (potrošača) koji sami konzumiraju, sa 2 MV koliko je sada, na 100 MV.

Dakle, strateški cilj nacrta nacionalne elektroenergetske strategije je povećanje instalisane snage OIE sa sadašnjih 246 MV na 1400 MV.

Studije izvodljivosti za 8 novih toplana
U nacrtu strateškog dokumenta, koji je objavilo Ministarstvo privrede, navodi se da će se Vlada do 2031. godine angažovati na promociji korišćenja obnovljive energije za grejanje.

Iako nije postavila precizne indikatore za korišćenje obnovljive energije za grejanje, u strategiji se navodi da će studije izvodljivosti biti sprovedene u osam različitih opština (osim Đakovice i Prištine, koje već imaju sistem daljinskog grejanja), prenosi Kosovo Energi.

„Ova studija će pomoći da se utvrdi nivo korišćenja i kombinacije ovih tehnologija do 2031. godine, dok će postojeći sistem GT Priština diverzifikovati svoju tehnologiju tako da do 2025. uključuje grejanje na solarnu energiju. od 70 MVth“, navodi se u saopštenju. strategija.

Komentari na strategiju se mogu dostaviti do 27. juna
Inače, zajedno sa objavljivanjem nacrta nacionalne energetske strategije za period 2022-2031, Ministarstvo privrede je pokrenulo proces javne rasprave o ovom dokumentu.

Rok za dostavljanje komentara na nacrt nacionalne energetske strategije je 27. jun, saopštilo je Ministarstvo ekonomije, prenosi Kosovo.Energi.

Sve komentare i pisane doprinose treba dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu adnan.preniki@rks-gov.net sa naslovom: Doprinos procesu javnih konsultacija za Energetsku strategiju Republike Kosovo 2022-2031.

Izvor: kosovo.energy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email