Kosovo će smanjiti emisije gasova staklene bašte za 32% 2031. godine

U okviru nacrta nove Nacionalne strategije za električnu energiju, Kosovo je postavilo strateške ciljeve. Između ostalog, jedan od ciljeva ima za cilj smanjenje emisija, kao i promovisanje dekarbonizacije i ulaganja u obnovljive izvore energije. „Visoke emisije ugljenika na Kosovu biće značajno smanjene kroz postepenu dekarbonizaciju energetskog sektora, sprovođenje sistema cena ugljenika, transponovanje regulative EU u… Continue reading Kosovo će smanjiti emisije gasova staklene bašte za 32% 2031. godine

Kosovo will reduce greenhouse gas emissions by 32% in 2031

In the framework of the draft new National Strategy for Electricity, Kosovo has set strategic objectives. Among other things, one of the objectives aims to reduce emissions as well as to promote decarbonisation and investment in renewable energy sources. “High carbon emissions in Kosovo will be significantly reduced through the gradual decarbonisation of the energy… Continue reading Kosovo will reduce greenhouse gas emissions by 32% in 2031

Kosova do të reduktojë emetimet e gazrave serrë për 32% në vitin 2031

Në kuadër të draft Strategjisë së re kombëtare për energji elektrike, Kosova ka përcaktuar edhe objektivat strategjike. Ndër tjerash, një nga objektivat ka për qëllim të zvogëlojë emetimet si dhe të promovojë dekarbonizimin dhe investimet në burime të ripërtëritshme të energjisë. “Emetimet e larta të karbonit në Kosovë do të reduktohen ndjeshëm nëpërmjet dekarbonizimit gradual të… Continue reading Kosova do të reduktojë emetimet e gazrave serrë për 32% në vitin 2031