Carbon Taxation Policy Research Introduced: Government sets price to be paid by polluters

The Institute for Development Policy (INDEP) has presented the research “Carbon Taxation Policies – Importance, Challenges and Opportunities for Kosovo”, reports Ekonomia Online.

It was requested that in every country in the world, in Kosovo, carbon taxation be started, in order to protect the environment. Through a carbon tax, the Government was asked to set a price to be paid by polluters for each ton of gas emissions.

Dardan Abazi, director of the Sustainable Development Program at INDEP, said the adoption and implementation of the carbon tax in Kosovo’s policy framework is a complex process that requires gathering all stakeholders and reviewing how it works.

“Carbon tax is one of the policies that the government of Kosovo in a way will be forced to apply in Kosovo, to impose a tax that those who cause it would have to pay and will enable the decarbonization of our system energy and our lives ”.

“We are in the first steps where the debate on the carbon tax has probably not started yet while it is knocking on our doors, whether in the long-term decarbonisation strategy or in other ways, and in general in the legislative framework and public policies,” he said. ai.

During the roundtable was presented the INDEP research of the same name. The presentation of the paper was made by Fiona Bakija, research assistant at INDEP.

“I have been working on the processing of the paper for the last few months. We as INDEP have no need to do such a work as there was no language in Albanian that citizens, policymakers and businesses were informed about such a tax. “Kosovo has signed the declaration of the Sofia summit and is committed to full decarbonisation by 2050,” she said.

“The methodology we have used is qualitative, we have analyzed various reports, legislation in force and we have compared it with foreigners with that of Europe and the Western Balkans as it is more comparable with the state of Kosovo. During the drafting of the publication, we conducted three interviews with actors that we do not care if the carbon tax is imposed in Kosovo “.

“During the research we compared the case of Kosovo with Albania, Estonia, Poland, Slovenia and Sweden because we thought that Kosovo with these countries is more comparable, maybe not with Sweden but we got the beginnings when Sweden has implemented carbon taxes.” she said.

The Climate Change Officer at the Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure, Abdullah Pirce, said that given the conditions that Kosovo has, it is too early to make such a decision, but that it considers it necessary.

“It’s known that recently there has been a global discussion on climate change and how to fight and stop climate change. For our conditions, it is a bit like before to take this action, but the obligation is an obligation because we have an obligation. “We are also equal members in the treatment of the community and we must respond to the demands that arise from being treated,” he said.

If we can increase production from renewable sources, I think that this way we can achieve some. It remains to be seen how it will happen. The Ministry of Environment can not cope with all this, it does not depend on us, implementation depends on the Ministry of Economy which is responsible for the energy sector, it depends on transport, it also depends on the Ministry of Agriculture how much it will achieve with afforestation “they reforest from Kosovo customs”, he said.

https://player.vimeo.com/video/717497388?h=60fec70901

Uvedeno istraživanje politike oporezivanja ugljenika: Vlada određuje cenu koju plaćaju zagađivači

Institut za razvojnu politiku (INDEP) predstavio je istraživanje „Politika oporezivanja ugljenika – značaj, izazovi i mogućnosti za Kosovo“, prenosi Ekonomija onlajn.

Zatraženo je da se u svakoj zemlji sveta, na Kosovu, otpočne oporezivanje ugljenika, kako bi se zaštitila životna sredina. Kroz porez na ugljenik od Vlade je zatraženo da odredi cenu koju zagađivači plaćaju za svaku tonu emisije gasa.

Dardan Abazi, direktor Programa održivog razvoja u INDEP-u, rekao je da je usvajanje i primena poreza na ugljenik u okviru kosovske politike složen proces koji zahteva okupljanje svih zainteresovanih strana i preispitivanje kako on funkcioniše.

„Porez na ugljenik je jedna od politika koju će Vlada Kosova na neki način biti prinuđena da primeni na Kosovu, da nametne porez koji bi morali da plaćaju oni koji ga izazivaju i omogućiće dekarbonizaciju energije našeg sistema i naših života“ .

„Mi smo na prvim koracima gde debata o porezu na ugljenik verovatno još nije počela dok nam kuca na vrata, bilo u dugoročnoj strategiji dekarbonizacije ili na druge načine, i uopšte u zakonodavnom okviru i javnim politikama. “, rekao je on. ai.

Tokom okruglog stola predstavljeno je istoimeno INDEP istraživanje. Prezentaciju rada napravila je Fiona Bakija, istraživač-saradnica u INDEP-u.

„Poslednjih meseci radim na obradi papira. Mi kao INDEP nemamo potrebe da radimo takav posao jer nije bilo jezika na albanskom da su građani, kreatori politike i preduzeća bili obavešteni o takvom porezu. „Kosovo je potpisalo deklaraciju samita u Sofiji i posvećeno je potpunoj dekarbonizaciji do 2050. godine“, rekla je ona.

„Metodologija koju smo koristili je kvalitativna, analizirali smo razne izveštaje, zakone koji su na snazi i uporedili smo je sa strancima sa onom Evrope i Zapadnog Balkana jer je više uporedivi sa državom Kosovo. Tokom izrade publikacije obavili smo tri intervjua sa akterima da nas nije briga da li se na Kosovu uvodi porez na ugljenik“.

„Tokom istraživanja uporedili smo slučaj Kosova sa Albanijom, Estonijom, Poljskom, Slovenijom i Švedskom jer smo smatrali da je Kosovo sa ovim zemljama uporedivije, možda ne sa Švedskom, ali smo dobili početke kada je Švedska uvela porez na ugljen. rekao.

Službenik za klimatske promene u Ministarstvu životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture Abdulah Pirče rekao je da je s obzirom na uslove koje ima Kosovo prerano za donošenje takve odluke, ali da smatra da je neophodna.

„Poznato je da se nedavno vodila globalna diskusija o klimatskim promenama i o tome kako se boriti i zaustaviti klimatske promene. Za naše uslove, malo je kao ranije da preduzmemo ovu akciju, ali obaveza je obaveza jer mi imamo obavezu. „Mi smo i ravnopravni članovi u tretmanu zajednice i moramo da odgovorimo na zahteve koji proizilaze iz tretmana“, rekao je on.

Ako možemo da povećamo proizvodnju iz obnovljivih izvora, mislim da na ovaj način možemo nešto postići. Ostaje da se vidi kako će se to dogoditi. Ministarstvo životne sredine ne može da se nosi sa svim ovim, ne zavisi od nas, implementacija zavisi od Ministarstva privrede koje je nadležno za sektor energetike, zavisi od saobraćaja, zavisi i od Ministarstva poljoprivrede koliko će postići pošumljavanjem “oni pošumljavaju sa kosovske carine”, rekao je on.

https://plaier.vimeo.com/video/717497388?h=60fec70901

Prezantohet hulumtimi “Politikat e taksimit të karbonit”: Qeveria të caktojë një çmim që duhet të paguajnë ndotësit

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) ka prezantuar hulumtimin “Politikat e taksimit të karbonit – Rëndësia, sfidat dhe mundësitë për Kosovën”, raporton Ekonomia Online.

Aty u kërkua që si në çdo vend të botës edhe në Kosovë të fillojë taksimi i karbonit, në mënyrë të mbrohet mjedisi. Përmes një takse karboni, u kërkua që Qeveria të caktojë një çmim që duhet të paguajnë ndotësit për çdo ton të emetimeve të gazit.

Dardan Abazi, drejtor i Programit për Zhvillim të Qëndrueshëm në INDEP, tha se miratimi dhe zbatimi i taksës së karbonit në kornizën e politikave të Kosovës është një proces i ndërlikuar që kërkon mbledhjen e të gjitha palëve të interesit dhe shqyrtimin e mënyrës se si funksionon.

“Taksa në karbon është njëra prej politikave për të cilat qeveria e Kosovës në një mënyrë do të detyrohet ta aplikoj në Kosovë, të vendoset një taksë për të cilët ata qe e shkaktojnë do të duhej ta paguajnë dhe do të mundësohet edhe dekarbonizimi i sistemit tonë energjetik dhe jetës sonë”.

“Jemi në hapat e parë ku ende ndoshta nuk ka filluar debati për taksën e karbonit ndërkohë qe ajo po troket në dyert tona, qoftë në strategjinë afatgjate të dekarbonizimit qoftë edhe në mënyra tjera, dhe në përgjithësi në kornizën legjislative dhe politikave publike”, tha ai.

Gjatë tryezës u prezantua edhe hulumtimi i INDEP me po të njëjtin emër. Prezantimin e punimit e bëri Fiona Bakija, asistente hulumtuese në INDEP.

“Kam punuar gjatë muajve të fundit në përpunimin e punimit. Ne si INDEP kemi pa të nevojshme që të bëhet një punim i tillë pasi s’ka pas në gjuhën e shqipe që qytetarët e politikbërësit e bizneset me u informu për një taksë të tillë. Kosova ka nënshkruar deklaratën e samitit të Sofjes dhe është zotuar për dekarbonizimin e plotë deri në vitin 2050”, tha ajo.

“Metodologjia që kemi përdorë është ualitative, kemi analizuar raporte të ndryshme, legjislacionin në fuqi dhe e kemi krahasuar me të huaj me atë evropian dhe të Ballkanit perëndimor pasi është më i krahasueshëm me shtetin e Kosovës. Gjatë hartimit të publikimit kemi realizuar edhe tre intervista me akterë që i kemi pa të rëndësishëm nëse vendoset taksa e karbonit në Kosovë”.

“Gjatë hulumtimit e kemi krahasuar rastin e Kosovës me Shqipërinë, Estonin, Poloninë, Slloveninë e Suedinë për shkak se kemi menduar se Kosova me këto shtete është me e krahasueshme, ndoshta me Suedinë jo por kemi marrë fillimet kur Suedia ka implementuar takset e karbonit”, tha tutje ajo.

Zyrtari për Ndryshime Klimatike në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Abdullah Pirce, tha se për kushtet që i ka Kosova, është herët të merret një vendim i tillë, por që e konsideron si të domosdoshëm.

“Dihet se kohëve të fundit globalisht ka marr një temë diskutimi ku janë bërë ndryshimet klimatike dhe mënyrat se si të luftohet dhe të ndalen ndryshimet klimatike. Për kushtet tona pak si herët është ndërmarrja e këtij veprimi mirëpo obligimi është obligim sepse kemi detyrim. Ne jemi edhe anëtarë të barabartë në trajtimin e komunitetit dhe duhet t’i përgjigjemi kërkesave që dalin nga trajtuar”, tha ai.

Nëse na arrijmë ta ngrisim prodhimin nga burimet e ripërtërishëm, mendoj se më këtë mënyrë mund të arrijmë deri dikund. Mbetet të shohim se si do të ndodhë. Ministria e Mjedisit nuk mund të dal në krye me të gjitha këto, nuk varet nga ne, zbatimi varet nga Ministria e Ekonomisë që është përgjegjëse për sektorin e energjisë, varet nga transporti, varet edhe nga ministria e Bujqësisë se sa do të arrijë me pyllëzim e ripyllëzin e nga dogana e Kosovës”, tha ai.

https://player.vimeo.com/video/717497388?h=60fec70901