Carbon Taxation Policy Research Introduced: Government sets price to be paid by polluters

The Institute for Development Policy (INDEP) has presented the research “Carbon Taxation Policies – Importance, Challenges and Opportunities for Kosovo”, reports Ekonomia Online. It was requested that in every country in the world, in Kosovo, carbon taxation be started, in order to protect the environment. Through a carbon tax, the Government was asked to set… Continue reading Carbon Taxation Policy Research Introduced: Government sets price to be paid by polluters

Uvedeno istraživanje politike oporezivanja ugljenika: Vlada određuje cenu koju plaćaju zagađivači

Institut za razvojnu politiku (INDEP) predstavio je istraživanje „Politika oporezivanja ugljenika – značaj, izazovi i mogućnosti za Kosovo“, prenosi Ekonomija onlajn. Zatraženo je da se u svakoj zemlji sveta, na Kosovu, otpočne oporezivanje ugljenika, kako bi se zaštitila životna sredina. Kroz porez na ugljenik od Vlade je zatraženo da odredi cenu koju zagađivači plaćaju za… Continue reading Uvedeno istraživanje politike oporezivanja ugljenika: Vlada određuje cenu koju plaćaju zagađivači

Prezantohet hulumtimi “Politikat e taksimit të karbonit”: Qeveria të caktojë një çmim që duhet të paguajnë ndotësit

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) ka prezantuar hulumtimin “Politikat e taksimit të karbonit – Rëndësia, sfidat dhe mundësitë për Kosovën”, raporton Ekonomia Online. Aty u kërkua që si në çdo vend të botës edhe në Kosovë të fillojë taksimi i karbonit, në mënyrë të mbrohet mjedisi. Përmes një takse karboni, u kërkua që Qeveria të… Continue reading Prezantohet hulumtimi “Politikat e taksimit të karbonit”: Qeveria të caktojë një çmim që duhet të paguajnë ndotësit