Obeležava se Svetski dan zaštite životne sredine

5 juna svake godine obeležava se Međunarodni dan životne sredine, datum koji su UN odredile 1972. godine, a koji ima za cilj da podstakne svest i akciju za zaštitu životne sredine na globalnom i lokalnom nivou.

Za ovo, jedan od dobitnika nagrade u okviru Elektronske platforme @environmenthub, Lokalna akciona grupa „Priroda” je uspešno sprovela kampanju podizanja svesti „3R” (Reduce, ​​Reuse, Recicle), koja se sprovodi u okviru HumanRightivism.

Kampanja 3R imala je za cilj da informiše građane o primeni ove metode, očuvanju životne sredine i promociji zdrave životne sredine za život, rad i održivi razvoj.

World Environment Day is celebrated

June 5 of each year marks International Environment Day, a date set by the UN in 1972, which aims to encourage awareness and action for environmental protection at the global and local levels.

For this, one of the winners of the award within the Electronic Platform @environmenthub, the Local Action Group “Nature” has successfully implemented the awareness campaign “3R” (Reduce, Reuse, Recycle), which is implemented within HumanRightivism.

The 3R campaign aimed to inform citizens about the practice of this method, preserving the environment and promoting a healthy environment for life, work and sustainable development.

Shënohet Dita Botërore e Mjedisit

Me 5 qershor të çdo viti, festohet Dita Ndërkombëtare e Mjedisit, si datë e caktuar nga OKB në vitin 1972, që synon inkurajimin e vetëdijësimit dhe veprimit për mbrojtjen e mjedisit në nivel global dhe lokal.

Për këtë, njëri ndër fituesit e shpërblimit në kuadēr të Platformës elektronike @environmenthub , Grupi Lokal i Veprimit “Natyra” ka realizuar me sukses fushatën senzibilizuese “3R” (Reduce, Reuse, Recycle), e cila është realizuar në kuadër të HumanRightivism.

Fushata 3R ka pasur për qëllim informimin e qytetarëve për praktimin e kësaj metode, duke ruajtur mjedisin dhe duke bërë promovimin e mjedisit të shëndetshëm për jetë, punë dhe zhvillim të qëndrueshëm.