Obeležava se Svetski dan zaštite životne sredine

5 juna svake godine obeležava se Međunarodni dan životne sredine, datum koji su UN odredile 1972. godine, a koji ima za cilj da podstakne svest i akciju za zaštitu životne sredine na globalnom i lokalnom nivou. Za ovo, jedan od dobitnika nagrade u okviru Elektronske platforme @environmenthub, Lokalna akciona grupa „Priroda” je uspešno sprovela kampanju… Continue reading Obeležava se Svetski dan zaštite životne sredine

World Environment Day is celebrated

June 5 of each year marks International Environment Day, a date set by the UN in 1972, which aims to encourage awareness and action for environmental protection at the global and local levels. For this, one of the winners of the award within the Electronic Platform @environmenthub, the Local Action Group “Nature” has successfully implemented… Continue reading World Environment Day is celebrated

Shënohet Dita Botërore e Mjedisit

Me 5 qershor të çdo viti, festohet Dita Ndërkombëtare e Mjedisit, si datë e caktuar nga OKB në vitin 1972, që synon inkurajimin e vetëdijësimit dhe veprimit për mbrojtjen e mjedisit në nivel global dhe lokal. Për këtë, njëri ndër fituesit e shpërblimit në kuadēr të Platformës elektronike @environmenthub , Grupi Lokal i Veprimit “Natyra”… Continue reading Shënohet Dita Botërore e Mjedisit