Izveštaj o transformaciji inovativnih koncepata u moćna rešenja

Ovaj izveštaj predstavlja odraz naših vrednosti, aktivnosti i dostignuća u promovisanju inkluzivnog i #održivog razvoja širom #ZapadnogBalkana.

Iako saopštava sve sprovedene inicijative, on takođe predstavlja prikaz organizacije u celini i pruža sveobuhvatan pogled na naš organizacioni položaj.

Balkanska zelena fondacija (BGF) je regionalna organizacija koja promoviše inkluzivnu i pravičnu
napredak u okviru Zapadnog Balkana u domenu održivog razvoja.

Za više, pročitajte ceo izveštaj na priloženom linku: https://www.balkangreenfoundation.org/uploads/files/2022/June/28/Annual_Report_20211656425571.pdf?fbclid=IwAR3P_bXjcdYLRSOJA9Ycj54ePG3CYd8RNy-jvOkcTquzHLfjinl3vXkhL8I

Report on transforming inovative concepts into powerful solutions

This report represents a reflection of our values, activities and achievements in promoting inclusive and #sustainable development throughout the #WesternBalkans.

While it communicates all implemented initiatives, it is also a portrayal of the organization at large and provides an all-encompassing view of our organizational standing.

Balkan Green Foundation (BGF) is a regional organisation that promotes inclusive and equitable
progress within the Western Balkans in the sustainable development domain.

For more, read the full report in the attached link: https://www.balkangreenfounda

Raport për transformimin e koncepteve inovative në zgjidhje të fuqishme

Ky raport paraqet një pasqyrim të vlerave, aktiviteteve dhe arritjeve tona në promovimin e zhvillimit gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm në të gjithë Ballkanin Perëndimor.

Përderisa zbulon të gjitha iniciativat e ndërmarra, raporti gjithashtu është një portret i organizatës në përgjithësi dhe ofron pamje gjithëpërfshirëse për pozicionin tonë organizativ.

Balkan Green Foundation (BGF) është organizatë rajonale që promovon gjithëpërfshirjen dhe progresin e barabartë brenda Ballkanit Perëndimor, në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm.

Për më shumë, lexoni raportin e plotë në linkun e bashkangjitur: https://www.balkangreenfoundation.org/…/Annual_Report…

Trajnim i radhës me përfaqësues të shoqërisë civile

Sot dhe nesër me 27-28 qershor, PACT (Partners in Action) mban trajnimin e radhës ‘Çështje Teknike dhe Mjedisore’ në Prizren, me përfaqësues të Rrjetit për Zhvillim Rural të Kosovës, si dhe me vullnetarë nga Komuna e Prizrenit me rrethinë.

Në kuadër të trajnimit janë shtjelluar tema relevante të cilat i zbërthejnë faktorët dhe ndërlidhshmërinë e tyre tek ndryshimet klimatike në Kosovë si dhe në nivel global.

Trajnimi organizohet në kuadër të ngritjes së kapaciteteve të shoqërisë civile lidhur me të kuptuarit për çështjet mjedisore dhe të zhvillimit të qëndrueshëm. Diskutimet kanë synimin aktivizimin qytetar, duke i pasur parasysh sfidat mjedisore të kohës me të cilat përballen qytetarët e Kosovës.

Klimatske promene su glavni pokretač migracija

Svake godine 20. juna svet obeležava Svetski dan izbeglica. Ove godine fokus će biti na pravu na traženje sigurnosti. Svaka osoba na ovoj planeti ima pravo da traži sigurnost – ko god da je, odakle god dolazi i kad god je primoran da pobegne.

Ujedinjene nacije procenjuju da je otprilike 20 miliona ljudi prisilno raseljeno zbog porasta nivoa mora, nasilnih oluja, suša, obilnih padavina i drugih klimatskih uticaja. Kao što je gore navedeno, ovi ljudi postoje u sivom prostoru, primorani da napuste svoje domove i zajednice, ali nemaju nikakva međunarodna zakonska prava ili pravce delovanja. Globalni dogovor o izbeglicama iz 2018. priznaje da klimatske promene i degradacija životne sredine „reaguju na pokretače kretanja izbeglica“. Iako je mali korak napred, ovo priznanje ne uključuje potvrdu da su oni koji beže od klimatskih promena zapravo izbeglice. Umesto toga, oni koji su u migraciji zbog klimatskih promena nazivaju se migrantima, širokim terminom koji se koristi za opisivanje ljudi koji su napustili svoje domove — privremeno ili trajno — ali ne zbog direktnog nasilja ili progona.

U stvari, potrebno je mnogo više zagovaranja kako bi se osiguralo da klimatski migranti budu u potpunosti priznati u međunarodnim zakonima i mehanizmima za najbolju podršku ovoj populaciji.

Climate Change is a Major Driver of Migration

Each year on June 20, the world celebrates World Refugee Day. This year, the focus will be on the right to seek safety. Every person on this planet has a right to seek safety – whoever they are, wherever they come from and whenever they are forced to flee.

The United Nations estimates that roughly 20 million people have been forcibly displaced due to sea level rise, violent storms, droughts, heavy rainfalls and other climate impacts. As noted above, these people exist in a gray space, forced to leave their homes and communities, but not afforded any international legal rights or courses of action. The 2018 Global Compact on Refugees acknowledges that climate change and environmental degradation “interact with the drivers of refugee movements.” While a small step forward, this acknowledgement does not incorporate an affirmation that those fleeing climate change are in fact refugees. Instead, those in migration because of climate change are referred to as migrants, a broad term used to describe people who have left their homes—temporarily or permanently—but not because of direct violence or persecution.

In fact, a great deal more advocacy is needed to ensure that climate migrants are fully recognized in international laws and mechanisms to best provide support for these populations.

Ndryshimet klimatike janë një shtytës kryesor i migrimit

Çdo vit më 20 qershor, bota feston Ditën Botërore të Refugjatëve. Këtë vit fokusi do të jetë tek e drejta për të kërkuar siguri. Çdo person në këtë planet ka të drejtë të kërkojë siguri – kushdo qoftë ata, nga ku vijnë dhe kurdoherë që detyrohen të largohen nga vendet e tyre.

Kombet e Bashkuara vlerësojnë se rreth 20 milionë njerëz janë zhvendosur me forcë për shkak të rritjes së nivelit të detit, stuhive të dhunshme, thatësirave, reshjeve të mëdha dhe ndikimeve të tjera klimatike. Siç u theksua më lart, këta njerëz ekzistojnë në një hapësirë ​​gri, të detyruar të largohen nga shtëpitë dhe komunitetet e tyre, por nuk u jepet asnjë e drejtë ligjore ndërkombëtare apo rrugë veprimi.

Pakti Global i 2018-ës për Refugjatët pranon se ndryshimi i klimës dhe degradimi i mjedisit “ndërveprojnë me nxitësit e lëvizjeve të refugjatëve”. Ndërsa një hap i vogël përpara, kjo njohje nuk përfshin një pohim se ata që ikin nga ndryshimet klimatike janë në fakt refugjatë. Në vend të kësaj, ata në migrim për shkak të ndryshimeve klimatike quhen emigrantë, një term i gjerë që përdoret për të përshkruar njerëzit që kanë lënë shtëpitë e tyre – përkohësisht ose përgjithmonë – por jo për shkak të dhunës ose persekutimit të drejtpërdrejtë.

Në fakt, nevojitet një masë më e madhe avokimi për të siguruar që emigrantët klimatikë të njihen plotësisht në ligjet dhe mekanizmat ndërkombëtarë për të ofruar mbështetjen më të mirë në nivel ndërkombëtar.

Obnovljiva energija, baterije i Kosovo

Napisali Adhurim Hakhimusa (FHGR, Švajcarska), Kristian Sevdari (DTU, Danska)

U ljudskoj prirodi je da se usevi (npr. žitarice) čuvaju u velikim štalama i čuvaju za kasniju upotrebu. Istovremeno, skoro svaki plan kuće/stana ima malo skladište za skladištenje brašna, ulja, pirinča, pića i mnogih drugih namirnica. Jednostavno rečeno, porodice planiraju i žele da imaju obezbeđenu dobrobit na određeno vreme.

Ali ne može se svaki proizvod skladištiti lako, jeftino i brzo. Struja je jedan od takvih proizvoda. U poslednjih deset godina imali smo mnogo stabilnije snabdevanje električnom energijom kao rezultat otklanjanja tehničkih problema iz redovnog održavanja i pravilnog upravljanja blokovima kosovskih termoelektrana A i B.

Problem proizvodnje električne energije termoelektranama na ugalj je što one izazivaju veliko zagađenje životne sredine na lokalnom nivou, ali što istovremeno utiče i na klimatske promene na globalnom nivou. Kao rezultat toga, zemlje širom sveta odlučile su da izvrše energetsku tranziciju prelaskom sa korišćenja izvora energije koji zagađuju životnu sredinu (npr. ugalj, gas, naftni derivati) na obnovljive izvore energije (OIE) (p) npr. vetar, solarna energija , geotermalna) u naredne dve decenije. Takva energetska tranzicija je obavezna za Kosovo kao potpisnicu Energetskog sporazuma. Kosovo planira, ali je takođe počelo da ulaže u diversifikaciju izvora energije preko OIE, gde je čak pre nekoliko dana pušten u rad još jedan vetropark sa 105 megavata (MV) električne energije na severu Kosova.

Međutim, OIE u velikoj meri zavise od atmosferskih uslova. Jednostavno je, vetrenjače se okreću oko svoje ose i proizvode struju u zavisnosti od intenziteta vetra. Takođe solarni paneli proizvode električnu energiju samo tokom dana iu zavisnosti od intenziteta sunčeve svetlosti. Dakle, u zavisnosti od proizvodnog kapaciteta, u nekim satima dana proizvodnja iz OIE može premašiti potrošnju, dok u drugim satima potrošnja može biti veća od proizvodnje. Ovo čini održivo snabdevanje električnom energijom zasnovano na OIE izazovnim.

Stoga je neophodno da je u vreme kada imamo viškove električne energije skladištimo, da je koristimo u satima kada je potrošnja veća od proizvodnje. Ovo je koncept fleksibilnosti (u potrošnji i proizvodnji). Dakle, za održivo snabdevanje energijom neophodno je napraviti kombinaciju OIE sa najpouzdanijim i najefikasnijim tehnologijama za uštedu energije.

Tokom poslednje decenije, sa sve većom upotrebom OIE, naučna aktivnost za pronalaženje različitih metoda za očuvanje energije u velikim količinama takođe je porasla. Energetski sistem koji je 100% zasnovan na OIE nužno zahteva relativno velike kapacitete za skladištenje energije. Ovi kapaciteti su podeljeni prema primeni:

a) podešavanje frekvencije (energija do 15 min);

b) rad mreže (snaga do 4 sata) i

c) štedi energiju (energija do 6 meseci).

Tokom ovog članka analiziraćemo neke tehnologije, sa posebnim osvrtom na tehnologije sa najvećim potencijalom.

Koristeći prednosti zrele tehnologije i mogućnosti skladištenja velikih količina energije, reverzibilne hidroelektrane čine oko 99% svetskog kapaciteta za skladištenje energije, jer su baterije tehnologija koja je nedavno počela da se primenjuje.

U osnovi ovaj tip hidroelektrane ima dva basena, jedan na visokom brdu, a drugi na primer u niskoj kotlini. U satima kada ima viška električne energije voda se pumpa punjenjem gornjeg bazena, dok se u satima kada je potrošnja električne energije veća od proizvodnje voda ispušta iz gornjeg u donji bazen i proizvodi električnu energiju.

Baterije (Li-ion) su još jedna veoma obećavajuća tehnologija za uštedu energije. Uglavnom zbog gustine energije koju obezbeđuju (75-200 Vh/kg) u poređenju sa reverzibilnim hidroelektranama (0,5-1,5 Vh/kg). Iz tog razloga se baterije vide kao rešenje za transportni sektor, koji se kreće ka električnom transportu.

Renewable energy, batteries and Kosovo

Written by Adhurim Haxhimusa (FHGR, Switzerland), Kristian Sevdari (DTU, Denmark)

It is human nature for crops (eg cereals) to be stored in large barns and stored for later consumption. At the same time, almost every home / apartment plan has a small warehouse to store flour, oil, rice, beverages, and many other food items. Simply put, families plan and want to have their well-being secured for a certain amount of time.

But not every product can be stored easily, cheaply, and quickly. Electricity is one such product. In the last ten years we have had a much more stable supply of electricity as a result of the elimination of technical problems from regular maintenance and proper management of the units of Kosovo coal power plants A and B.

The problem of electricity generation with coal power plants is that they cause high environmental pollution at the local level, but that at the same time is also affecting climate change globally. As a result, countries around the world have decided to make an energy transition by moving from the use of energy sources that pollute the environment (eg coal, gas, oil derivatives) to renewable energy sources (RES) (p) e.g. wind, solar, geothermal) in the next two decades. Such an energy transition is obligatory for Kosovo as a signatory of the Energy Treaty. Kosovo plans but has also started to invest in the diversification of energy sources through RES, where even a few days ago was put into operation another wind farm with 105 megawatts (MW) of electricity capacity in north of Kosovo.

However, RES are highly dependent on atmospheric conditions. It is simple, windmills rotate around their axis and produce electricity depending on the intensity of the wind. Also solar panels produce electricity only during the day and depending on the intensity of sunlight. So, depending on the generating capacity, in some hours of the day the production from RES can exceed the consumption, while in other hours the consumption can be higher than the production. This makes sustainable RES-based electricity supply challenging.

It is therefore necessary that during the time when we have surplus electricity we store it, to use it during the hours when consumption is higher than production. This is the concept of flexibility (in consumption and production). So for sustainable energy supply it is necessary to make a combination of RES with the most reliable and efficient energy conservation technologies.

Over the last decade, with the increasing use of RES, the scientific activity for finding different methods to conserve energy in large quantities has also increased. A 100% RES-based energy system necessarily requires relatively large energy storage capacities. These capacities are divided according to applications:

a) frequency adjustment (energy up to 15 min);

b) network operation (power up to 4 hours) and

c) save energy (energy up to 6 months).

During this article we will analyze some technologies, with special focus on the technologies with the greatest potential.

Taking advantage of mature technology and the ability to store large amounts of energy, reversible hydropower plants account for about 99% of the world’s energy storage capacity, as batteries are the technology that has recently begun to be applied.

Basically this type of hydropower plant has two basins, one on a high hill, while the other for example in a low valley. During the hours when there is excess electricity the water is pumped up by filling the upper basin, while during the hours when the electricity consumption is higher than the production, water is released from the upper basin to the lower basin and produces electricity.

Batteries (Li-ion) are another very promising technology for energy conservation. Mainly due to the energy density they provide (75-200 Wh / kg) compared to reversible hydropower plants (0.5-1.5 Wh / kg). For this reason batteries are seen as the solution for the transport sector, moving towards electric transport.