Održava ze završna ceremonija zelenog debatnog turnira

Danas je završna ceremonija debatnog turnira u organizaciji Balkan Green Foundation.

Ovaj događaj je otvoren i održava se u prostorijama KINO Armata u Prištini.

Preliminarne faze „Turnira zelene debate“ održavaju se 21. i 22. maja 2022. godine, dok će 24. biti održana finalna debata turnira na kojoj će biti uručene sertifikate o učešću, postignuću, medalje, pokloni za finaliste i pehari za pobednike. nagrađeni.

Debatna turneja je održana u strukturiranom formatu debate „Britanski parlament“, a prisustvovali su joj srednjoškolci iz opština Uroševac, Lipljan, Peć, Priština i Južna Mitrovica.

Debatni turnir „Zeleni debatni turnir“ finansijski podržava UNMIK Kosovo.

https://facebook.com/events/s/green-debate-tournament-finals/813673646685311/

The final ceremony of the 7th Green Debate Tournament is held today

Today is the final ceremony of the debate tournament organized by the Balkan Green Foundation.

This event is open and is held in the premises of KINO Armata in Prishtina.

The preliminary stages of the “Green Debate Tournament” are held on 21 and 22 May 2022, while on the 24th the final debate of the tournament will be held where certificates of participation, achievement, medals, gifts for finalists and cups for winners will be awarded.

The debate tour was held in the structured format of the debate “British Parliamentary”, and was attended by high school students from the municipalities of Ferizaj, Lipjan, Peja, Pristina, and South Mitrovica.

The Debate Tournament “Green Debate Tournament” is financially supported by UNMIK Kosovo.

https://facebook.com/events/s/green-debate-tournament-finals/813673646685311/

Mbahet ceremonia finale e turneut të debatit të gjelbër

Sot mbahet ceremonia e finales së turneut të debatit të organizuar nga Balkan Green Foundation.

Kjo ngjarje është e hapur mbahet në ambientet e KINO Armatës në Prishtinë.

Fazat preliminare të turneut të debatit “Green Debate Tournament” janë mbajtur më 21 dhe 22 maj 2022, ndërsa më 24 mbahet debati final i turneut ku do të ndahen certifikatat e pjesëmarrjes, arritshmërisë, medaljet, dhuratat për finalistët dhe kupa për fituesit.

Turneu i debatit është mbajtur në formatin e strukturuar të debatit “British Parliamentary”, dhe ka pas pjesëmarrës nxënësit e shkollave të mesme të komunës së Ferizajt, Lipjanit, Pejës, Prishtinës, dhe Mitrovicës së Jugut.

Turneu i debatit “Green Debate Tournament” është mbështetur financiarisht nga UNMIK Kosovo.

https://facebook.com/events/s/green-debate-tournament-finals/813673646685311/