Da li klimatske promene treba da se predaju kao predmet u našim školama?

Autor: Afrim Beriša, doktor nauka o životnoj sredini Iako obrazovanje nije direktno rešenje za sprečavanje klimatskih promena, ono je ipak jedno od najefikasnijih oruđa za promenu stavova i bolje razumevanje problema, te je stoga veoma važna akcija u borbi protiv globalnog zagrevanja. . Različita istraživanja navode jačanje obrazovanja i posvećenost klimatskim promenama kao jednu od… Continue reading Da li klimatske promene treba da se predaju kao predmet u našim školama?

Should climate change be taught as a subject in our schools?

By: Afrim Berisha, PhD in Environmental Sciences Although education is not a direct solution to preventing climate change, it is nevertheless one of the most effective tools to change attitudes and better understand the problem, and is therefore a very important action in the fight against global warming. . Various researches list the strengthening of… Continue reading Should climate change be taught as a subject in our schools?

A duhet të mësohen ndryshimet klimatike si lëndë mësimore në shkollat tona?

Nga: Afrim Berisha, PhD i Shkencave të Mjedisit Edhe pse edukimi nuk është një zgjidhje direkte për parandalimin e ndryshimeve klimatike, megjithëkëtë ai është një nga instrumentet më efikase për të ndryshuar qëndrimin dhe për të kuptuar më mirë problemin, dhe së këndejmi është një veprim shumë i rëndësishëm në kuadër të përpjekjeve kundër ngrohjes globale. … Continue reading A duhet të mësohen ndryshimet klimatike si lëndë mësimore në shkollat tona?