Vodč za organe za sprovođenje zakona

U okviru aktivnosti za „Jačanje administrativnih kapaciteta za sprovođenje ekološkog zakonodavstva“ pripremljen je praktični Vodič za službenike u oblasti životne sredine, koji šematski prikazuje sve postupanje inspektora prilikom određivanja i izvršenja novčanih kazni.

Vodič je namenjen službenicima Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje, službenicima Inspektorata za zaštitu životne sredine, opštinskim inspektorima životne sredine, kao i svim službenicima koji imaju nadležnosti u sprovođenju zakonodavstva o životnoj sredini u Republici Kosovo.

Vodič daje dovoljno informacija o pravnom osnovu po kome se izriču kazne i daje im proceduralne radnje koje moraju da preduzmu prilikom izricanja tih kazni, pružajući uzorke koji se mogu koristiti u slučaju određivanja i izrade kazni, kao npr. službeni izveštaji, odluke, zahtevi, predlozi i dr.

Ovaj dokument daje pregled svih važećih zakonskih odredbi iz oblasti životne sredine, voda, građevinarstva i stanovanja koje odgovaraju inspekcijskim ovlašćenjima inspektora. Dokument sadrži i zakonske odredbe za inspekcijski nadzor kako bi inspektori bili upoznati sa pravnim osnovom svojih ovlašćenja kao inspektora.

Vodič daje kratak opis institucija na centralnom i lokalnom nivou sa nadležnostima za primenu ekološkog zakonodavstva. To se pre svega odnosi na Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Inspekciju za zaštitu životne sredine, Agenciju za zaštitu životne sredine i druge institucije za sprovođenje zakona.

Guide for environmental enforcement authorities

In the framework of the activities for “Strengthening the administrative capacity for the implementation of environmental legislation”, a practical Guide for environmental officials has been prepared, which schematically presents all the actions of inspectors when determining and enforcing fines.

The guide is dedicated to officials of the Ministry of Environment and Spatial Planning, officials of the Inspectorate for Environmental Protection, municipal environmental inspectors, as well as all officials who have competencies in implementing environmental legislation in the Republic of Kosovo.

The guide provides sufficient information on the legal basis on which fines are imposed and provides them with the procedural actions they must follow when imposing those penalties, providing samples that can be used in the case of determining and drafting penalties, such as official reports, decisions, requests, proposals, etc.

This document provides an overview of all applicable legal provisions in the field of environment, water, construction and housing that correspond to inspectors’ inspection powers. The document also contains the legal provisions for inspection supervision so that inspectors are aware of the legal basis of their powers as inspectors.

The guide provides a brief description of central and local level institutions with competencies for the implementation of environmental legislation. This primarily refers to the Ministry of Environment and Spatial Planning, the Environmental Protection Inspectorate, the Environmental Protection Agency and other law enforcement institutions.

Udhëzues për autoritetet zbatuese mjedisore

Në kuadër të aktiviteteve për “Fuqizimin e kapaciteteve administrative për zbatimin e legjislacionit mjedisor”, është përgatitur një Udhëzues praktik për zyrtarët mjedisor, në të cilin paraqiten në mënyre skematike të gjitha veprimet e inspektorëve me rastin e përcaktimit dhe zbatimit të ndëshkimeve me gjoba.

Udhëzuesi u dedikohet zyrtarëve të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, zyrtarëve të Inspektoratit për Mbrojtjen e Mjedisit, Inspektorëve mjedisor komunal, si dhe të gjithë zyrtarëve të cilat kanë kompetenca në zbatimin e legjislacionit mjedisor në Republikën e Kosovës.

Udhëzuesi jepë informacione të mjaftueshme për bazën ligjore mbi të cilën shqiptohen ndëshkimet me gjoba si dhe t’iu ofrojë veprimet procedurale të cilat duhet t’i ndjekin me rastin e shqiptimit të atyre ndëshkimeve, duke ofruar edhe mostrat të cilat mund të përdoren me rastin e përcaktimit dhe hartimit të ndëshkimeve, si p.sh. raporte zyrtare, vendime, kërkesa, propozime etj.

Ky dokument ofron një tablo të të gjitha dispozitave të aplikueshme ligjore nga fusha e mjedisit, ujërave, ndërtimit dhe banimit që korrespondojnë me autorizimet inspektuese të inspektorëve. Po ashtu, dokumenti përmban edhe dispozitat ligjore për mbikëqyrjen inspektuese në mënyrë që inspektorët të jenë në dijeni për bazën ligjore të autorizimeve të tyre si inspektorë.

Udhëzuesi jep një përshkrim të shkurtë të institucioneve të nivelit qendror dhe lokal me kompetenca për zbatimin e legjislacionit mjedisor. Këtu në rend të parë mendohet në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Inspektoratin e Mbrojtjes së Mjedisit, Agjencionin e Mbrojtjes së Mjedisit dhe institucionet tjera zbatuese të ligjit.