OTVARA SE KONKURS ZA NAJBOLJE SNIMKE O ŽIVOTNOJ SREDINI NA NACIONALNOM NIVOU

Budite kreativni! Napravite ekološki video i učestvujte u takmičenju!

Green Art Center – Priština u okviru programa edukacije o životnoj sredini, otvara konkurs za najbolji ekološki video na nacionalnom nivou.

Ovo takmičenje ima za cilj da istakne važnost zaštite životne sredine, negovanja kritičkog mišljenja i individualne odgovornosti koju svi nosimo prema životnoj sredini. Kako učestvovati na takmičenju:

Korak 1: Napravite video klip (1 minut). Video treba da se bavi pitanjima životne sredine, kao što su: Zaštita životne sredine (primena pravila 3-R-Smanjite, ponovo upotrebite, reciklirajte) i druge ekološki prihvatljive aktivnosti.

Korak 2: Pripremite kratak tekstualni opis sa ne više od 1000 karaktera, koji treba poslati (otpremiti) zajedno sa video snimkom.

Korak 3: Pošaljite svoje podatke e-poštom na info@greenartcenter.org • Video objavljivanje će biti obavljeno u isto vreme kada je vreme zatvaranja prijave za podnošenje materijala na zvaničnu e-poštu GAC-a.

• Najbolji video će biti ocenjen sa 50% lajkova na Fejsbuku samo preko zvanične GAC Facebook stranice tako što će unapred lajkovati GAC stranicu i 50% ocene žirija od strane GAC-a.

• Tri najbolja videa će biti nagrađena. Pravo takmičenja imaju svi učenici javnih i privatnih škola Republike Kosovo ROK ZA KONKURS 25.05.2022. Objavljivanje videa na Fejsbuku za lajkove (LIKE), biće do 30.05.2022.

https://www.facebook.com/404537832994839/posts/5036598069788769/

Pokažite svoju ljubav prema životnoj sredini! Budite deo trke!

COMPETITION OPENS FOR BEST ENVIRONMENTAL VIDEOS AT NATIONAL LEVEL

Be creative!
Develop an environmental video and take part in the competition!

COMPETITION OPENS FOR BEST ENVIRONMENTAL VIDEOS AT NATIONAL LEVEL

Green Art Center – Prishtina within the environmental education program, opens the competition for the best environmental video at the national level.
This competition aims to emphasize the importance of protecting the environment, fostering critical thinking and the individual responsibility we all carry towards the vital environment.

How to participate in the competition:

Step 1: Create a video clip (1 minute).
The video should address environmental issues, such as: Environmental protection (application of the 3-R-Reduce, Reuse, Recycle) rule and other environmentally friendly activities.

Step 2: Prepare a short text description with no more than 1000 characters, which should be sent (uploaded) along with the video.

Step 3: E-mail your info to info@greenartcenter.org

• Video posting will be done at the same time as the application closing time for submitting the material to the official GAC email.

• The best video will be evaluated 50% of the Likes on Facebook only through the official GAC Facebook page by liking the GAC page in advance and 50% of the jury evaluation by the GAC.

• The three best videos will be awarded prizes.

All students of public and private schools have the right to compete
Republic of Kosovo

DEADLINE FOR COMPETITION May 25, 2022.

The publication of videos on Facebook for likes (LIKE), will be until May 30, 2022

https://www.facebook.com/404537832994839/posts/5036598069788769/

Show your love for the environment!
Be part of the race!

HAPET GARA PËR VIDEON MË TË MIRË MJEDISORE NË NIVEL NACIONAL

Bëhu kreativ!
Zhvillo një video mjedisore dhe merr pjesë në garë!

HAPET GARA PËR VIDEON MË TË MIRË MJEDISORE NË NIVEL NACIONAL

Green Art Center – Prishtina në kuadër të programit për edukim mjedisor, hap garën për videon më të mirë mjedisore në nivel kombëtar.
Kjo garë ka për qëllim të theksojë rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit, nxisë mendimin kritik dhe përgjegjësisë individuale që bartim të gjithë ndaj mjedisit jetik.

Si të merrni pjesë në garë:

Hapi 1: Krijoni një video klip (1 minutësh).
Video duhet të adresoj çështje mjedisore, si: Mbrojtja e mjedisit (aplikimi i rregullës 3-R-Redukto, Ripërdor, Riciklo) dhe aktivitete të tjera ekologjikisht miqësore.

Hapi 2: Përgatisni një përshkrim të shkurtër tekstual me jo më shumë se 1000 karaktere, që duhet të dërgohet (ngarkohet) së bashku me videon.

Hapi 3: Dërgoni materialet e juaja në e-mailin: info@greenartcenter.org

• Postimi i Videove do të bëhet në të njëjtën kohë pasi të mbyllet koha e aplikimit për dërgimin e materialit në email zyrtar të GAC.

• Video më e mirë do të vlerësohen 50 % nga Pëlqimet (Likes) në Facebook vetëm përmes faqes zyrtare të GAC në Facebook duke pëlqyer faqen e GAC paraprakisht dhe 50 % nga vlerësimi i jurisë nga GAC.

• Tri videot me të mira do të shpërblehën me cmime.

Të drejtë konkurimi kanë të gjithë nxënësit e shkollave publike dhe private të
Republikës së Kosovës

AFATI I FUNDIT PËR KONKURIM 25 Maj, 2022.

Publikimi i videove në Facebook për pelqime (LIKE), do të jenë deri me 30 Maj, 2022

Tregoni dashurinë tuaj ndaj mjedisit!
Bëhuni pjesë e garës!

https://www.facebook.com/404537832994839/posts/5036598069788769/