Zeleni sajam startapa

Sajam zelenih startapova održaće se 11. maja u ICK-u, kao zajednička inicijativa sa UNDP Kosovo, deo kampanje Dani planete Zemlje. GreenStartupFair22 će istaći briljantne zelene, eko i održive pristupe lokalnih startap kompanija, malih i srednjih preduzeća i OCD. Pridružite se proslavi!

Na manifestaciji će biti prisutan niz izlagača, govornika, donatora, potencijalnih investitora i medija. Prvo izdanje Green Startup sajma podržano je od strane Ambasade Švedske u Prištini, Evropske unije na Kosovu, Ambasade Japana na Kosovu i USAID-a na Kosovu.

Vrata se otvaraju u 10:00 u ICK. Dobrodošli! Izlagači: Kosovo Recicling Glass, Formon, DIVO, Enchele, GoBeiond, Biotech Agriculture, Climate Avareness Association – CAA, Botanic-llc, LOOP SMC, REKS LLC, TE Pema, AgroVictus & Lazdrohu Sport Kids.

https://www.facebook.com/events/960438441268083/

Zeleni sajam startapa

Sajam zelenih startapova održaće se 11. maja u ICK-u, kao zajednička inicijativa sa UNDP Kosovo, deo kampanje Dani planete Zemlje. GreenStartupFair22 će istaći briljantne zelene, eko i održive pristupe lokalnih startap kompanija, malih i srednjih preduzeća i OCD. Pridružite se proslavi!

Na manifestaciji će biti prisutan niz izlagača, govornika, donatora, potencijalnih investitora i medija. Prvo izdanje Green Startup sajma podržano je od strane Ambasade Švedske u Prištini, Evropske unije na Kosovu, Ambasade Japana na Kosovu i USAID-a na Kosovu.

Vrata se otvaraju u 10:00 u ICK. Dobrodošli! Izlagači: Kosovo Recicling Glass, Formon, DIVO, Enchele, GoBeiond, Biotech Agriculture, Climate Avareness Association – CAA, Botanic-llc, LOOP SMC, REKS LLC, TE Pema, AgroVictus & Lazdrohu Sport Kids.

https://www.facebook.com/events/960438441268083/

Panairi Green Startup

Panairi Green Startup do të mbahet më 11 maj në ICK, si iniciativë e përbashkët me UNDP Kosova, pjesë e fushatës së Ditë së Tokës në Kosovës. GreenStartupFair22 do të nxjerrë në pah qasjet e shkëlqyera të gjelbërta, eko dhe të qëndrueshme të firmave startup lokale dhe OSHC-ve.

Do të ketë një sërë ekspozuesish, folës, donatorë, investitorë potencialë dhe media të pranishëm në këtë ngjarje. Edicioni i parë i Panairit Green Startup mbështetet nga Ambasada e Suedisë në Prishtinë, Bashkimi Evropian në Kosovë, Ambasada e Japonisë në Kosovë dhe USAID në Kosovë. Dyert hapen në orën 10:00 në ICK. Mirë se vini!

Ekspozuesit: Kosova Glass Recycling, Formon, DYVO, Enchele, GoBeyond, Biotech Agriculture, Climate Awareness Association – CAA, Botanic-llc, LOOP SMC, REKS LLC, TE Pema, AgroVictus & Lazdrohu Sport Kids.

https://www.facebook.com/events/960438441268083/

Green Startup Fair

Green Startup Fair will take place on May 11 at ICK, as a joint initiative with UNDP Kosovo, part of the Kosovo Earth Days campaign. The #GreenStartupFair22 will highlight the brilliant green, eco and sustainable approaches of local startups, SMEs and CSOs. Join the celebration!

There will be a range of exhibitors, speakers, donors, potential investors and media present at the event. The 1st edition of the Green Startup Fair is supported by the Embassy of Sweden in Pristina, European Union Kosovo, Embassy of Japan in Kosovo & USAID Kosovo. Doors opening at 10am at ICK. Welcome!

The Exhibitors: Kosovo Glass Recycling, Formon, DYVO, Enchele, GoBeyond, Biotech Agriculture, Climate Awareness Association – CAA, Botanic-llc, LOOP SMC, REKS LLC, TE Pema, AgroVictus & Lazdrohu Sport Kids.

https://www.facebook.com/events/960438441268083/