Obećavajuće prakse: akcija pošumljavanja

Lokalna NVO LOCAF (Lokalni klimatski forum akcije) nastavila je sa akcijom pošumljavanja u selu Butofc u Prištini. Opština Priština, Lokalno javno preduzeće Hortikultura i Kosovske bezbednosne snage dale su izuzetan doprinos uključivanjem u akciju pošumljavanja koju je pokrenuo Lokalni klimatski akcioni forum, u okviru obeležavanja Dana planete Zemlje. Sutra se aktivnost nastavlja akcijom pošumljavanja u… Continue reading Obećavajuće prakse: akcija pošumljavanja

Praktikat premtuese: aksioni i pyllëzimit

OJQ-ja Lokale LOCAF (Local Action Climate Forum) ka vazhduar me aksionin e pyllëzimit në fshatin Butofc të Prishtinës. Komuna e Prishtinës, Ndërmarrja Publike Lokale Hortikultura dhe Forca e Sigurisë së Kosovës kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm duke iu bashkuar aksionit të pyllëzimit të iniciuar nga Forumi Lokal i Veprimit Klimatik, në kuadër të shënimit… Continue reading Praktikat premtuese: aksioni i pyllëzimit

Promising practices: afforestation action

Local NGO LOCAF (Local Action Climate Forum) continued with the afforestation action in the village of Butofc in Prishtina. The Municipality of Prishtina, the Local Public Enterprise Hortikultura and the Kosovo Security Force have made an extraordinary contribution by joining the afforestation action initiated by the Local Climate Action Forum, in the framework of marking… Continue reading Promising practices: afforestation action

Promising practices: afforestation action

Today local NGO LOCAF (Local Action Climate Forum) continued with the afforestation action in the village of Butofc in Prishtina. The Municipality of Prishtina, the Local Public Enterprise Hortikultura and the Kosovo Security Force have made an extraordinary contribution by joining the afforestation action initiated by the Local Climate Action Forum, in the framework of… Continue reading Promising practices: afforestation action